Data publikacji w serwisie:

Doktorant stypendysta w projekcie finansowanym przez NCN

Instytut Filologii Polskiej UAM poszukuje doktoranta stypendysty w projekcie Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Nazwa jednostki: Instytut Filologii Polskiej UAM – Poznań,
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta w projekcie Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Wymagania:

 • Status studenta studiów III stopnia (tzn. studiów doktoranckich) na wydziale prowadzącycym studia polonistyczne (w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie, tj. od 2 listopada 2019 r.).
 • Temat planowanego doktoratu z zakresu literaturoznawstwa związany z tematyką grantu (krótki opis dostępny tutaj: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=12985).
 • Doświadczenie w czytaniu rękopisów i starodruków oraz w edycji tekstów dawnych.
 • Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej i wygłaszanie prelekcji naukowych.
 • Umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe.
 • Jako dodatkowy atut:
  o doświadczenie w pracy w archiwach;
  o podstawowa znajomość baz danych;
  o doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych.

Doktorant będzie pracował w zespole badającym początki polskiego języka religijnego i kultury religijnej na podstawie staropolskich narracji biblijno-apokryficznych i przygotowującym materiały dla stworzenia cyfrowego narzędzia.

Opis zadań:
– opracowanie cyfrowe materiałów dla internetowej bazy danych;
– nazwanie i zestawienie listy wątków dla staropolskich apokryfów;
– zestawianie miejsc paralelnych i wcześniejszych transkrypcji;
– udział w spotkaniach zespołu projektowego (w Poznaniu, średnio 6 h na tydzień);
– pomoc przy organizacji konferencji naukowych i innych wydarzeń upowszechniających projekt;
– weryfikacja internetowej bazy danych pod kątem kompletności;
– prezentacja wyników projektu w publikacjach naukowych i podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 20 października 2019, 15:00
Forma składania ofert: email; komplet dokumentów w postaci plików PDF na adres
kierownika projektu: dorroj@amu.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium będzie przyznawane na podstawie umowy o stypendium.
 • Miejsce pracy: Zakład Historii Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • Wysokość stypendium: 1000 PLN miesięcznie brutto.
 • Liczba stypendiów do przyznania: 1.
 • Okres wypłacania stypendium: 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy w projekcie.
 • Średni czas pracy doktoranta: ok. 15 h w tygodniu.

Dodatkowe informacje:

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 października 2019 r. O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem.
 • Wybrana osoba zostanie zatrudniona od dnia 2 listopada 2019 r.
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów dodatkowo na rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy mailem.

Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o złożenie następujących dokumentów:
a. skan dyplomu ukończenia studiów II stopnia z zakresu filologii polskiej;
b. życiorys (CV) wraz z opisem zainteresowań naukowych;
c. list motywacyjny wraz z krótkim opisem projektowanej rozprawy doktorskiej;
d. wykaz publikacji naukowych;
e. wykaz innych osiągnięć naukowych i organizacyjnych;
f. klauzula zgody (poniżej).

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@amu.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz
wybrania stypendysty;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych;
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
6. Dane przechowywane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów
prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na etapie rekrutacji jest dobrowolne, jednak w
przypadku ich niepodania nie będzie mogła Pani/Pan uczestniczyć w postępowaniu
rekrutacyjnym.

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań w celu przeprowadzenia procesu
rekrutacji oraz wybrania stypendysty.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie
przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
..................................... ..............................................................................................
(miejscowość i data) (podpis osoby biorącej udział w rekrutacji)