Data publikacji w serwisie:

Doradca zawodowy w Biurze Karier 1/2 etatu

Jeden z najlepszych ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, uczelnia łącząca tradycję, wybitne osiągnięcia naukowe z atrakcyjnymi i nowoczesnymi programami kształcenia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Doradca zawodowy w Sekcji Biura Karier UAM

Miejsce pracy: Poznań Śródmieście

Wymiar etatu: 1/2

Nr ref. DZ/07/2022

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie szkoleń i prezentacji, przeprowadzanie indywidualnych spotkań doradczych ze studentami i absolwentami (bezpośrednich i on-line)
 • tworzenie opracowań na stronę internetową Biura Karier
 • analiza rynku, realizacja projektów
 • organizacja dużych wydarzeń np. konferencje, targi pracy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (doradztwo zawodowe, psychologia pracy)
 • umiejętność tworzenia programów szkoleniowych
 • umiejętność realizacji procesu doradztwa indywidualnego i grupowego
 • znajomość języka angielskiego (B2)
 • umiejętność obsługi komputera i pracy w  środowisku zdalnym
 • znajomość lokalnego rynku pracy, dyspozycyjność, wysokie zaangażowanie, umiejętności pracy pod presją czasu i samodzielnego rozwiązywania problemów, skrupulatność, odpowiedzialność i samodzielność

Mile widziana praktyka/doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych oraz podstawowych umiejętności graficznych potrzebnych do przygotowania materiałów dydaktycznych.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, rozwoju umiejętności, realizacji ciekawych projektów, udziału w interesujących przedsięwzięciach i formach współpracy międzyinstytucjonalnej
 • ciekawe szkolenia, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, wizyty studyjne
 • rozwój kompetencji m.in.: kurs językowy wybranego języka
 • kartę sportową, legitymację kolejową z ulgą 50%, program wyjazdowy Erasmus
 • stabilną pracę w przyjaznej atmosferze

Zapraszamy do przesłania CV

praca@amu.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dołączenie oświadczenia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ce­lu re­kru­ta­cji:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RO