Data publikacji w serwisie:

Dyrektor Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

W związku ze strategicznym wyzwaniem, jakim jest zwiększenie transferu wiedzy do gospodarki oraz intensyfikacja komercjalizacji wyników badań naukowych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza poszukuje kandydatów gotowych zmierzyć się z oczekiwaniami wobec stanowiska:

Dyrektora Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Wymiar etatu: 1/1

Nr ref. DUCIiTT/09/2021

Zakres obowiązków:

 • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na transfer technologii z nauki do przemysłu,
 • wspieranie władz Uniwersytetu w opracowaniu wizji wdrożenia strategii w obszarze innowacji i transferu technologii,
 • organizacja i prowadzenie działań w zakresie proaktywnej identyfikacji tematów komercjalizacji wyników badań,
 • opracowanie i wdrożenie modelu komercjalizacji w zakresie stymulowania proaktywnych działań interesariuszy (naukowcy, innowatorzy, jednostki administracyjne uczelni),
 • opracowanie i wdrożeniu modelu tworzenia oraz dokumentowania własności intelektualnej uczelni wynikającej z prowadzonych badań,
 • opracowanie i wdrożenie systemu obrotu własnością intelektualną uczelni ukierunkowanego na efektywną komercjalizację,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji wspólnych projektów o charakterze aplikacyjnym,
 • działania prowadzące do komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej wyników badań będących własnością uczelni,
 • działania mające na celu dobre funkcjonowanie Centrum pod względem administracyjno-kadrowym,
 • konsultacje i współpraca z najwyższymi władzami Uczelni.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane o profilu technicznym, ekonomicznym lub prawniczym,
 • doświadczenie zawodowe: udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • znajomość ustawy o innowacyjności i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie komercjalizacji badań,
 • umiejętność zarządzania projektami B+R potwierdzona certyfikatem lub udokumentowaną praktyką,
 • znajomość specyfiki działania wyższej uczelni i funkcjonowania centrów transferu technologii,
 • znajomość zasad ochrony praw własności intelektualnej.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • tytuł lub stopień naukowy,
 • nagrody i wyróżnienia za innowacyjne rozwiązania oparte o badania naukowe,
 • doświadczenie w działalności gospodarczej, w tym start-upowej,
 • staż zagraniczny w akademickich centrach transferu technologii, instytutach naukowych,
 • doświadczenie brokerskie w zakresie obrotu własnością intelektualna i innowacją,
 • bogata sieć kontaktów zawodowych krajowych i zagranicznych w zakresie związanym z komercjalizacją i aktywnością gospodarczą,
 • rozpoznawalność kandydata w krajowych i/lub międzynarodowych środowiskach związanych z komercjalizacją i aktywnością gospodarczą

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • wizja funkcjonowania Centrum Innowacji i Transferu Technologii ze szczególnym naciskiem na identyfikację i pozyskiwanie tematów do komercjalizacji, a także późniejszą komercjalizację (nie więcej niż dwie strony A4).
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności powiązane z rekrutacją.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie rynkowe
 • możliwość kształtowania wizerunku Uniwersytetu jako uczelni otwartej na biznes
 • szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych
 • atmosferę szacunku i współpracy

Zapraszamy do przesłania CV

praca@amu.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dołączenie oświadczenia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ce­lu re­kru­ta­cji:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 1. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

linia

linia