Data publikacji w serwisie:

Inspektor ds. bhp

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatrudni Inspektora ds. bhp.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie chemiczne lub biologiczne,)

oraz studia podyplomowe w zakresie BHP,

 • Znajomość przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Zdolności komunikacyjne oraz organizacyjne,
 • Umiejętność dostrzegania potrzeb i dostarczania kreatywnych rozwiązań,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań inspektora ds. bhp:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych bhp,
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wypadków drodze do pracy i z pracy oraz innej dokumentacji wynikającej z zadań służby BHP,
 • Ocenianie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, społeczną inspekcją pracy, zakładowymi związkami zawodowymi oraz zewnętrznymi organami kontroli,
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów oraz opiniowanie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Inne zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodatkowo mile widziana: Znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji;
 • możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do dnia 31 października 2019 r. na adres esbhp@amu.edu.pl

W składanych dokumentach CV prosimy umieścić klauzulę zgody o następującej treści:

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.