Data publikacji w serwisie:

Inspektora nadzoru ds. robót elektrycznych

W ramach prowadzonej rekrutacji w chwili obecnej poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Inspektora nadzoru ds. robót elektrycznych

Wymiar etatu: 1/1

Miejsce pracy:Sekcja Remontów, ul. Wieniawskiego 1

Nr ref. IRE/03/2022

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Uprawnienia budowlane w branży elektrycznej w nieograniczonym zakresie.
 • Znajomość instalacji niskoprądowych budynkowych takich jak instalacja sygnalizacji pożaru, instalacja dostępu i włamania, monitoring obiektu (CCTV), BMS budynku.
 • Umiejętność kosztorysowania w branży elektrycznej (preferowany program NORMA).
 • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel).
 • Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Obszar odpowiedzialności inspektora ds. elektrycznych:

 • Sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 • Nadzory nad remontami i inwestycjami w branży elektrycznej.
 • Sprawowanie kontroli nad powierzonymi obiektami w branży elektrycznej.
 • Przeprowadzanie przeglądów rocznych i 5-letnich powierzonych obiektów.
 • Rozliczanie przeprowadzanych prac (remontowych i inwestycyjnych).

Dodatkowo mile widziana:

 • Znajomość języka angielskiego.

Zapraszamy do przesłania CV

praca@amu.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dołączenie oświadczenia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ce­lu re­kru­ta­cji:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 • Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 • Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 • Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO