Data publikacji w serwisie:

Konkurs na transkrybenta w projekcie projekcie NPRH Dziedzictwo Narodowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisku transkrybenta w projekcie NPRH Dziedzictwo Narodowe.

Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Nazwa stanowiska: transkrybent

Wymagania:

  • Znajomość zasad transkrypcji stosowanych w Pracowni Dialektologicznej UAM,
  • Doświadczenie w transkrybowaniu nagrań gwarowych zgodnie z wymienionymi powyżej zasadami,
  • Dobra znajomość gwar wielkopolskich,
  • Dobra orientacja w tradycyjnej kulturze ludowej (zajęcia gospodyni i gospodarza),
  • Doświadczenie w prowadzeniu nagrań gwarowych,
  • Ukończenie studiów licencjackich lub magisterskich na seminarium dialektologicznym (ewentualnie innym językoznawczym) w okresie nie dłuższym niż 10 lat od daty ogłoszenia niniejszego naboru.

Opis zadania:

Transkrybent będzie zatrudniony w projekcie Regionalne słowniki tematyczne języka mieszkańców Wielkopolski – powiaty gnieźnieński i koniński, umowa nr 0060/NPRH7/86/2018, realizowanym w Pracowni Dialektologicznej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2018-2023. Kierownikiem projektu jest dr hab. Błażej Osowski.

Celem projektu jest zebranie materiału leksykalnego na terenie powiatów gnieźnieńskiego i konińskiego, a następnie opracowanie słowników.

W ramach realizacji projektu transkrybent odpowiadać będzie za sporządzenie transkrypcji nagrań dostarczonych przez opiekunów wolontariuszy zgodnie z zasadami przyjętymi w Pracowni Dialektologicznej UAM (uproszczona transkrypcja ortografizowana).

Typ konkursu: NPRH, moduł Dziedzictwo narodowe

Termin składania ofert: 10.08.2020

Forma składania ofert: e-mailowo na adres: blazej.osowski@amu.edu.pl. E-mail proszę zatytułować “Konkurs na transkrybenta”

Wysokość wynagrodzenia: 1800 zł brutto-brutto/miesięcznie

Warunki zatrudnienia:

Transkrybent będzie zatrudniony w projekcie na umowę o dzieło na okres 13 miesięcy.

Miejsce pracy: praca zdalna.

Data rozpoczęcia pracy: sierpień 2020 r.

Wymagane dokumenty:

  • Życiorys (wraz z dołączoną klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych)
  • List motywacyjny
  • Potwierdzenie doświadczenia w transkrybowaniu nagrań gwarowych oraz odbycia seminarium dialektologicznego (lub językoznawczego) lub innych stawianych wymagań
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wszelkie pytania należy kierować do dra hab. Błażeja Osowskiego (blazej.osowski@amu.edu.pl).

RODO - Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy wraz ze zgodą

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych odastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Klauzula zgody

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

...............................................

Data i podpis