Data publikacji w serwisie:

Konkurs o zatrudnienie doktoranta stypendysty w projekcie NCN

Ogłoszenie o konkursie na zatrudnienie doktoranta stażysty w projekcie NCN (OPUS) realizowanym na Wydziale Anglistyki.

Oferta pracy
Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Nazwa stanowiska: doktorat stypendysta

Wymagania:
1. Konkurs przeznaczony jest dla doktorantów kierunku filologia angielska – językoznawstwo.
2. Kandydaci muszą mieć wykształcenie wyższe magisterskie (filologia angielska lub dziedziny pokrewne) i osiągnięcia w pracy naukowej w dziedzinie językoznawstwa świadczące o kompetencjach i zaangażowaniu w prowadzenie badań.
3. Oczekuje się dobrej znajomości zagadnień z zakresu fonologii i fonetyki ogólnej; dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w zakresie fonetyki laboratoryjnej, gromadzenia danych akustycznych i prezentacji wyników badań. Pożądana jest biegłość w posługiwaniu się programem Praat, w tym umiejętność pisania skryptów.

Opis zadań:
Projekt ma na celu zbadanie korelatów akustycznych akcentu pobocznego w języku angielskim dla określenia stopnia zróżnicowania wydatności akcentu pobocznego na poziomie słowa oraz frazy. Weryfikacji eksperymentalnej na podstawie korpusu danych zebranych na potrzeby projektu będzie poddana hipoteza badawcza dotycząca adekwatności trójstopniowej skali akcentu do pełnego opisu akcentu wyrazowego i frazowego w języku angielskim, realistycznego pod względem fizycznym i psychologicznym.
Do zadań doktoranta stypendysty będzie należała m.in. weryfikacja danych korpusowych, fonologiczne opracowanie korpusu, przeprowadzanie instrumentalnej analizy akustycznej danych oraz udział w przygotowaniu publikacji

Oferujemy:
1. udział w realizacji projektu badawczego i współautorstwo publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych;
2. kreatywną pracę w przyjaznym zespole badawczym na jedynym w Polsce Wydziale Anglistyki, stwarzającym komfortowe warunki dla pracy naukowej i dla rozwoju osobistego doktorantów;
3. stypendium naukowe w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres zatrudnienia w projekcie.

Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje: Kandydaci przystępujący do konkursu powinni nadesłać następujące dokumenty:
1. podanie wraz z listem motywacyjnym,
2. życiorys naukowy zaopatrzony w informację o dorobku naukowym kandydata (lista publikacji i wystąpień konferencyjnych, doświadczenie w pracy badawczej, nagrody za osiągnięcia o charakterze naukowym).

Podania należy składać elektronicznie do 13 stycznia 2019 r. na adres: gpiotr@wa.amu.edu.pl


Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną lub do odbycia z nimi rozmowy w podobnym terminie za pośrednictwem aplikacji Skype. Konkurs zostanie roztrzygnięty do dnia 20 stycznia 2019 r.