Data publikacji w serwisie:

Koordynator projektu w Centrum Marketingu UAM

Centrum Marketingu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poszukuje pracownika na stanowisko koordynatora projektu.

nr ref. CM/09/2019

Umowa na zastępstwo


Będziesz odpowiedzialny za:

 • realizację projektów Centrum Marketingu,
 • prowadzenie sklepu internetowego UAM,
 • wspieranie i koordynację działań Sekcji wchodzących w skład Centrum Marketingu,
 • przygotowywanie planów budżetowych, finansowych oraz zamówień publicznych dot. sekretariatu,
 • bieżącą obsługę pracy sekretariatu,
 • zamieszczanie aktualizacji w aplikacji MUSOS.

Oczekujemy od Ciebie:

 • ukończonych studiów wyższych,
 • wysokiej kultury osobistej, zdolności interpersonalnych,
 • umiejętności pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, samodzielności i systematyczności,
 • umiejętność redagowania tekstów mile widziana,
 • doświadczenie w pracy w marketingu i dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na zastępstwo na pełen etat, co najmniej do końca marca 2021
 • przeszkolenie
 • pracę pełną wyzwań,
 • pracę w dobrej atmosferze,
 • pakiet świadczeń pracowniczych.

Dokumenty:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) do 28 października 2019 r. na adres: petra.zielińska@amu.edu.pl (w temacie proszę podać nr referencyjny CM/09/2019).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W składanych dokumentach CV prosimy umieścić klauzulę zgody o następującej treści: 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO