Data publikacji w serwisie:

Koordynator Zespołu w Sekcji Operacyjnej Centrum Wsparcia Projektów na Kampusie Śródmieście

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  ogłasza rekrutację na stanowisko  Koordynatora Zespołu w Sekcji Operacyjnej Centrum Wsparcia Projektów  na Kampusie Śródmieście.

Nr ref. SWM/   /2019

Zakres zadań i odpowiedzialności:

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie - dodatkowym atutem będzie stopień naukowy doktora i/lub doświadczenie badawcze potwierdzone zrealizowanymi projektami, w tym szczególnie w roli koordynatora;
 • znajomość zagadnień związanych ze szkolnictwem wyższym oraz badaniami naukowymi;
 • wiedza na temat programów finansujących badania naukowe realizowane przez szkoły wyższe;
 • doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze źródeł krajowych lub europejskich;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników i ich motywowania;
 • bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji;
 • zdolności negocjacyjne;
 • umiejętność analitycznego myślenia i ustalania priorytetów;
 • inicjatywa, entuzjazm i samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • mile widziane doświadczenie szkoleniowe.

Oferujemy:

 • konkurencyjne warunki wynagradzania, w tym system premiowy uzależniony od wyników pracy;
 • szeroka oferta świadczeń pozapłacowych finansowanych z funduszu świadczeń socjalnych;
 • zadaniowy system pracy;
 • udział w tworzeniu nowej komórki organizacyjnej Uczelni i kształtowanie jej procesów;
 • szansę podejmowania wyzwań i realizacji własnych inicjatyw w delegowanym obszarze odpowiedzialności;
 • ambitną, pełną wyzwań pracę w młodym zespole;
 • możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy;
 • udział w szkoleniach specjalistycznych w kraju i za granicą;
 • przyjazne środowisko pracy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy;
 • dla już zatrudnionych uproszczona procedura zmiany stosunku pracy.

Osoby zainteresowane pracą pro­si­my o prze­sła­nie ży­cio­ry­su (CV) do Pani Katarzyny Linke – dyrektora Centrum Spraw Pracowniczych poprzez system EZD lub na e-mail klinke@amu.edu.pl W tytule wiadomości należy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Prosimy o dołączenie oświadczenia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ce­lu re­kru­ta­cji:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Termin składania aplikacji – 17 stycznia 2020 roku

Procedura rekrutacyjna przewiduje wstępną se­lek­cję dokumentów aplikacyjnych oraz roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Zadania Sekcji CWP 2.01.2020 Małgorzata Grajdek
PDF
Pobierz PDF Zadania Sekcji CWP(407.2 KB)