Data publikacji w serwisie:

Księgowa/y w dziale księgowości i kosztów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza poszukuje kandydatów na stanowisko Księgowa/y w dziale księgowości i kosztów.

Nr referencyjny  DKiK   1/20

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe ( preferowane ekonomiczne )
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowa/y
 • Sprawne posługiwanie się pakietem MS Office
 • Znajomość języka angielskiego
 • Dobra organizacja pracy, zdolności interpersonalne, samodzielność, systematyczność oraz umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy

Zakres obowiązków :

 • Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, dekretacją i księgowaniem dokumentów  finansowych,
 • Uzgadnianie kont księgowych
 • Przygotowywanie danych do  sprawozdań finansowych

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji;
 • możliwość zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Dokumenty aplikacyjne (CV; list motywacyjny) proszę nadsyłać do dnia 31.01.2020 r. pocztą elektroniczną na adres: lidial@amu.edu.pl (w tytule maila proszę podać numer referencyjny oferty).

W  składanych dokumentach CV proszę zawrzeć klauzulę zgody o następującej treści:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.