Data publikacji w serwisie:

Kustosz/Kierownik Biblioteki

W chwili obecnej poszukujemy osób do Biblioteki Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adami Mickiewicza w Gnieźnie, kandydatów na stanowisko:

Kustosz/Kierownik Biblioteki Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

Miejsce pracy: Gniezno

Wymiar etatu: 1/1

Nr ref. KBG/ 10/21

Zakres obowiązków:

 • organizowanie i nadzorowanie pracy Biblioteki,
 • sprawdzanie nadzoru merytorycznego nad działalnością Biblioteki,
 • określenie uprawnień i obowiązków użytkowników Biblioteki,
 • dbałość o dobór, rozwój i doskonalenie kadry bibliotecznej,
 • przedkładanie Dyrektorowi IKE wniosków w sprawach zatrudnienia, awansów, nagród i wyróżnień pracowników biblioteki,
 • informowanie w systemie pracowników bibliotek w o najważniejszych sprawach,
 • koordynacja pracy Bibliotek z zadaniami Instytutu Kultury Europejskiej oraz innych bibliotek Systemu Bibliotek Jednostek Organizacyjnych (BJO)
 • współpraca z pełnomocnikiem Rektora ds. Bibliotek Jednostek Organizacyjnych;

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie z bibliotekarstwa i informacji naukowej lub inne studia magisterskie oraz dyplomowane studia z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej,
 • co najmniej 6-letni staż pracy w bibliotece naukowej,
 • biegła obsługa komputera ze szczególnym uwzględnieniem programów bibliotecznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • doświadczenie zawodowe wskazujące na posiadanie umiejętności administracyjno-gospodarczych,
 • zdolność kierowania zespołem oraz pracy w zespole,
 • znajomość systemu bibliotecznego
 • koncepcja funkcjonowania i rozwoju biblioteki.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych
 • rozwój kwalifikacji zawodowych
 • samodzielność w działaniu oraz możliwość realizacji własnych pomysłów
 • atmosferę szacunku i współpracy
 • elastyczne godziny pracy

Zapraszamy do przesłania CV

praca@amu.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dołączenie oświadczenia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ce­lu re­kru­ta­cji:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 1. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO