Data publikacji w serwisie:

Młodszy Specjalista w Sekcji Zarządzania Projektem Uczelnia Badawcza

W ramach rekrutacji w chwili obecnej poszukujemy do Sekcji Zarządzania Projektem Uczelnia Badawcza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kandydatów na stanowisko:

Młodszego Specjalisty w zakresie obsługi projektów ID-UB

Miejsce pracy: Poznań

Wymiar etatu: 1/1

Nr ref. IDUB/04/2022

Zakres obowiązków:

-opracowanie dokumentacji projektowej

-formalna ocena wniosków i archiwizacja dokumentacji projektowej

-nadzór nad prawidłową realizacją projektów zgodnie z wydanymi decyzjami

-nadzór nad obiegiem dokumentacji

-współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie bieżącej obsługi rozliczeniowo -finansowej

-udzielanie wyjaśnień dotyczących zasad konkursów

-przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby ID-UB

-administrowanie stroną internetową i internetową ID_UB oraz Facebookiem

Wymagania:

-doświadczenie administracyjne lub projektowe

-doświadczenie w zakresie promocji i obsługi stron internetowych i /lub mediów społecznościowych

-komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

-komunikatywność

-gotowość do poszerzania swojej wiedzy

-kreatywność

-umiejętność pracy w zespole

-szacunek, tolerancja i empatia wobec współpracowników

-umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

- wynagrodzenie powiązane z wynikami pracy

- pakiet świadczeń pozapłacowych

- rozwój kwalifikacji zawodowych, w tym możliwość podjęcia studiów podyplomowych na preferencyjnych warunkach a także szkolenia językowe

- atmosferę szacunku i współpracy

Zapraszamy do przesłania CV

praca@amu.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dołączenie oświadczenia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ce­lu re­kru­ta­cji:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
  3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
  4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
  9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  1. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO