Data publikacji w serwisie:

Pracownik ds. ochrony danych osobowych

W ramach rekrutacji zewnętrznej w chwili obecnej poszukujemy do Biura Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kandydatów na stanowisko:

Pracownik ds. ochrony danych osobowych

Miejsce pracy: Poznań, Biuro IOD i Bezpieczeństwa Informacji

Wymiar etatu: 1/1

Nr ref. ODO/01/2023

Zakres obowiązków:

 • Realizacja bieżących zadań nałożonych przepisami rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i powiązanych z nimi obowiązków wynikających z wewnętrznych aktów prawnych i procedur obowiązujących w UAM;
 • Bieżące doradztwo, udzielanie informacji, wytycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz monitorowanie przestrzegania i stosowania w organizacji przepisów w zakresie ochronie danych osobowych, w tym prowadzenie działań weryfikacyjnych, wspierających i kontrolnych w UAM;
 • Opracowywanie oraz aktualizacja dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych;
 • Sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów, klauzul zgód, klauzul informacyjnych i innych dokumentów dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Uczestniczenie w procesie legislacyjnym i projektowym organizacji w zakresie ochrony danych osobowych (działania opiniodawcze i weryfikacyjne);
 • Bieżące wsparcie w udzielaniu odpowiedzi na zapytania organów ścigania, urzędów oraz innych podmiotów z zachowaniem wymogów formalnych, rzetelności i terminowości.  Opracowywanie projektów odpowiedzi na bazie dokonanych ustaleń faktycznych.. Prowadzenie ewidencji tych spraw;
 • Monitorowanie działań podmiotów zewnętrznych zaangażowanych w czynności przetwarzania danych osobowych w ramach zawartych umów, w tym prowadzenie czynności kontrolnych;
 • Podejmowanie stosownych działań w obszarze zarządzania incydentami bezpieczeństwa oraz obsługa naruszeń ochrony danych osobowych;
 • Wsparcie w procesie analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych osobowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze, lub ostatni rok studiów prawniczych) lub/i studia  podyplomowe – z zakresu ochrony danych osobowych lub wykształcenie wyższe i minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych;
 • Mile widziane ukończone szkolenia/kursy z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Praktyczna znajomość przepisów rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i związanych z tą tematyką pozostałych aktów prawnych;
 • Terminowość, samodyscyplina i dobra organizacja pracy, komunikatywność i umiejętności analityczne.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pakiet świadczeń pozapłacowych
 • Rozwój kwalifikacji zawodowych
 • Atmosferę szacunku i współpracy

Zapraszamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego

e-mail: praca@amu.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dołączenie oświadczenia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ce­lu re­kru­ta­cji:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 1. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO