Data publikacji w serwisie:

Pracownik w Sekcji Współpracy Międzynarodowej

W chwili obecnej poszukujemy osób do Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kandydatów na stanowisko:

Pracownika w Sekcji Współpracy Międzynarodowej

Miejsce pracy: Poznań

Wymiar etatu: 1/1

Nr ref. PSWM/01/2022

Zakres obowiązków:

 • współpraca z Centrum Finansowo-Księgowym UAM w celu zapewnienia zgodności wydatkowanych środków projektów
 • pomoc w planowaniu budżetu dla wniosków
 • obsługa administracyjna wniosków o dofinansowanie na etapie aplikowania o środki oraz realizacji projektów
 • wsparcie rozliczeń projektów i obieg dokumentów związanych z realizacją projektów
 • koordynacja prac związanych z przygotowaniem raportów cząstkowych i końcowych projektów
 • opracowanie dokumentacji projektowej w języku polskim i angielskim
 • weryfikacja formalna składanych wniosków i archiwizacja dokumentacji projektowej
 • nadzór nad prawidłową realizacją projektów zgodnie z wydanymi decyzjami

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w koordynowaniu wniosków grantowych oraz znajomość zasad przygotowania i realizacji projektów
 • znajomość zagadnień księgowych, szczególnie w zakresie rozliczania wniosków
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i gotowość do jego doskonalenia
 • biegłość w obsłudze pakietu MS Office oraz ogólna sprawność informatyczna
 • zaangażowanie, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i rzetelność
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • szacunek, tolerancja i empatia wobec współpracowników,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych
 • rozwój kwalifikacji zawodowych
 • samodzielność w działaniu oraz możliwość realizacji własnych pomysłów
 • atmosferę szacunku i współpracy
 • elastyczne godziny pracy

Zapraszamy do przesłania CV

praca@amu.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dołączenie oświadczenia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ce­lu re­kru­ta­cji:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 1. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO