Data publikacji w serwisie:

Referent w Centrum Biologii Lasów

Jeden z najlepszych ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, uczelnia łącząca tradycję, wybitne osiągnięcia naukowe z atrakcyjnymi i nowoczesnymi programami kształcenia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent

w grupie pracowników administracyjnych

Miejsce pracy: Centrum Biologii Lasów

Wymiar etatu: pełny

Nr ref. RefLas/08/2022

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna Centrum Biologii Lasów
 • Obsługa administracyjna grantu ERC StG „ForestFuture”
 • Wsparcie administracyjne innych projektów grantowych wykonywanych w Centrum Biologii Lasów;
 • Przygotowywanie rozliczeń okresowych i końcowych grantów
 • Kontakt z firmami/przedstawicielami handlowymi – zapytania o oferty; przygotowanie wniosków o zamówienie publiczne, opisywanie faktur, przygotowanie dokumentacji do procedur przetargowych
 • Obsługa zamówień w systemach informatycznych UAM
 • Prowadzenie korespondencji, kontakt z poszczególnymi jednostkami UAM oraz instytucjami finansującymi badania;
 • Organizacja delegacji wyjazdowych i przyjazdów naukowców z zagranicy
 • Wsparcie nowych członków zespołu projektowego (zwłaszcza z zagranicy) w procesie aklimatyzacji na UAM oraz organizacji życia w Poznaniu
 • Wsparcie kierownika projektów w innych zadaniach zgodnie z potrzebami służbowymi

Wymagania:

 • Studia wyższe, dużą zaletą byłoby doświadczenie w obsłudze administracyjnej projektów naukowych
 • Doświadczenie administracyjne, mile widziana znajomość struktury organizacyjnej UAM
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Oferujemy:

 • pracę w nowo powstającym zespole, w którym work-life balance stoi na pierwszym miejscu
 • uczestnictwo w ciekawym, ambitnym projekcie europejskim obejmującym współpracę międzynarodową
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony – rozpoczęcie 1 grudnia 2022, zakończenie – 6 miesięcy po zakończeniu realizacji 5-letniego projektu ERC StG „ForestFuture”
 • rozwój kwalifikacji zawodowych, w tym także szkolenia językowe
 • przyjazne wdrożenie
 • elastyczne godziny pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej

Zapraszamy do przesłania CV do 1.10.  br.

praca@amu.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dołączenie oświadczenia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ce­lu re­kru­ta­cji:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 1. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

linia

linia