Data publikacji w serwisie:

Specjalista w BOS Wydział Fizyki

Jeden z najlepszych ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, uczelnia łącząca tradycję, wybitne osiągnięcia naukowe z atrakcyjnymi i nowoczesnymi programami kształcenia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista w  Biurze Obsługi Studentów (Wydział Fizyki)

Miejsce pracy: Kampus Morasko Poznań

Wymiar etatu: 1/1

Nr ref. SBOSF/07/2022

Zakres obowiązków:

 • obsługa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych i kursów dokształcających
 • wsparcie studentów (I roku) w obsłudze USOS i rejestracji na przedmioty
 • kompleksowa obsługa systemu USOS
 • udział w pracach Wydziałowej Komisji Stypendialnej
 • udział w pracach komisji rekrutacyjnych
 • konkursy studenckie (rozsyłanie informacji, weryfikacja osiągnięć i dokumentacji konkursowej)
 • pomoc w organizacji konferencji studenckich (udzielanie kompleksowej informacji studentom dotyczącej aspektów technicznych związanych z organizacją konferencji)
 • rozsyłanie informacji/komunikatów/ zawiadomień do studentów
 • utrzymanie kontaktu z samorządem studenckim, kołami naukowymi oraz starostami – wymiana informacji między BOS a studentami
 • wstępne opracowanie podań studenckich w systemie USOS

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office i obsługi komputera
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • zaangażowanie, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i rzetelność, wysoka motywacja do pracy
 • komunikatywność i umiejętność kierowania zespołem
 • indywidualne podejście do studenta
 • mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi systemu USOS
 • dyspozycyjność w weekendy – obsługa studentów niestacjonarnych i podyplomowych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych
 • rozwój kwalifikacji zawodowych, w tym także szkolenia językowe
 • przyjazne wdrożenie
 • atmosferę szacunku i współpracy
 • elastyczne godziny pracy

Zapraszamy do przesłania CV

praca@amu.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dołączenie oświadczenia o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ce­lu re­kru­ta­cji:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO