Data publikacji w serwisie:

Student-stypendysta w konkursie NCN SONATA BIS

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na stanowisko student-stypendysta w konkursie NCN SONATA BIS, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Wojciech Piątek (Wydział Prawa i Administracji).

Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji

Nazwa stanowiska: student – stypendysta w projekcie NCN „Zaskarżalność orzeczeń sądów administracyjnych”

Wymagania:

- student jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku prawo lub administracja  (student co najmniej czwartego roku),

- student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku prawo lub administracja,

- dotychczasowa średnia ocen uzyskanych ze studiów min. 4.2,

- znajomość polskiego prawa konstytucyjnego i podstaw prawa administracyjnego,

- zainteresowanie polskim prawem konstytucyjnym i sądowym prawem procesowym oraz strukturą systemów sądowniczych w państwach europejskich,

- dobra znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego albo francuskiego (w szczególności język prawniczy, co najmniej  jeden język na poziomie B2),

- mile widziana znajomość innych języków nowożytnych, w tym włoskiego, hiszpańskiego albo rosyjskiego.

Opis zadań:

Pomoc w przygotowaniu wstępnych zagadnień związanych z projektem (analiza polskiej literatury oraz źródeł zagranicznych dostępnych w formie elektronicznej, dotyczących zarówno literatury, jak i funkcjonowania sądownictwa administracyjnego), wybór najważniejszych orzeczeń polskich sądów administracyjnych i powszechnych dotyczących zaskarżalności orzeczeń sądowych. Analiza materiałów uzyskanych w wyniku gromadzenia danych źródłowych. Udział w badaniach naukowych w kraju i zagranicą, a także w konferencjach oraz warsztatach. Przygotowanie częściowych wniosków badawczych. Możliwość odbycia praktyk studenckich w sądach powszechnych albo administracyjnych, zarówno pierwszoinstancyjnych, jak i odwoławczych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS

Termin składania ofert: 15 października 2019 r.

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres mailowy prof. UAM dr hab. Wojciecha Piątka wojciech.piatek@amu.edu.pl W temacie wiadomości proszę wpisać: „Konkurs student-stypendysta SONATA BIS ”

Warunki zatrudnienia:

- Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Kierownika projektu. Komisja zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej tylko z wybranymi kandydatami. Termin rozmowy planowany jest na drugą połowę października 2019 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do wiadomości kandydata drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 20 lipca 2019 r. Wydział Prawa i AdministracjiUAM zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranym kandydatem.

- Czas realizacji stypendium: 24 miesiące

- Wysokość stypendium: 1000 zł/ miesiąc

- Planowany termin rozpoczęcia: 1 listopada 2019 r.

Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny, zawierający oświadczenie o treści : „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (podejmowanych zajęć), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”,

- CV zawierające informacje o osiągnięciach z uwzględnieniem dotychczas prowadzonych działań np. publikacji, wystąpień konferencyjnych, udziału
w stażach, szkoleniach, kołach naukowych, projektach badawczych oraz otrzymanych nagrodach, stypendiach i średniej ocen uzyskanych ze studiów,

- ewentualne skany certyfikatów językowych.