Data publikacji w serwisie:

Zastępca kierownika Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatrudni Zastępcę kierownika Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych.

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe techniczne / średnie techniczne.
 • Uprawnienia budowlane w branży sanitarnej.
 • Znajomość instalacji sanitarnych.
 • Umiejętność kosztorysowania robót w branży sanitarnej ( preferowany program   NORMA).
 • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel).
 • Dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Obszar odpowiedzialności zastępcy kierownika WKN

 • Nadzór i kontrola nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników.
 • Rozliczanie przeprowadzanych prac remontowych.
 • Opracowywanie instrukcji w zakresie zagadnień wchodzących w zakres komórki  organizacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny i fotografię) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych zgodnie z przepisami ustawy
z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.),  należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia podając w tytule wiadomości
nr referencyjny:

ksloma@amu.edu.pl

Informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty oraz,  że nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Prosimy o zamieszczenie w treści przesyłanej oferty stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzonej rekrutacji:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
  e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.