Data publikacji w serwisie:

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej

Komisja Wyborcza Uniwersytetu przystępuje do przerwanych stanem epidemicznym czynności związanych z procesem wyborczym w naszej uczelni. W pierwszej kolejności wznawiamy wybory elektorów dokonujących wyboru Rektora, które zgodnie ze zmienionym Statutem UAM mogą zostać przeprowadzone zdalnie.

Zgodnie z uchwałą UKW nr 6 wybory będą przebiegać według następującego harmonogramu i zasad.

Uchwała Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 6/2020
z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie ustalenia szczegółowego kalendarza czynności wyborczych
w wyborach do kolegium elektorów Uniwersytetu oraz w wyborach Rektora

Na podstawie § 193a ust. 4 w związku z § 164 ust. 1 pkt 1 Statutu UAM Komisja Wyborcza Uniwersytetu ustala, co następuje:

 • 1
 1. Ustala się harmonogram zebrań wyborczych dla dokonania wyboru do kolegium elektorów w poszczególnych grupach wspólnoty Uniwersytetu uwzględniający podział na okręgi wyborcze określone w uchwale Komisji Wyborczej Uniwersytetu nr 3/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.:

Okręg nr

Termin zebrania wyborczego

1

1 czerwca 2020 r.

3

1 czerwca 2020 r.

5

1 czerwca 2020 r.

7

3 czerwca 2020 r.

8

2 czerwca 2020 r.

10

2 czerwca 2020 r.

11

1 czerwca 2020 r.

16

2 czerwca 2020 r.

17

3 czerwca 2020 r.

18

2 czerwca 2020 r.

19

4 czerwca 2020 r.

20

4 czerwca 2020 r.

21

4 czerwca 2020 r.

22

4 czerwca 2020 r.

23

5 czerwca 2020 r.

24

8 czerwca 2020 r.

25

9 czerwca 2020 r.

26

10 czerwca 2020 r.

27

15 czerwca 2020 r.

28

16 czerwca 2020 r.

29

17 czerwca 2020 r.

30

3 czerwca 2020 r.

31

18 czerwca 2020 r.

 1. Zebrania wyborcze odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych. Godzina głosowania zostanie podana w komunikacie przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
 2. W dniu 19 czerwca 2020 r. przeprowadza się wybory elektorów, w trybie określonym w ust. 2, w okręgach, w których ze względów technicznych lub organizacyjnych nie wybrano elektorów.
 • 2
 1. Komisja Wyborcza Uniwersytetu w dniu 15 czerwca 2020 r. ogłasza kandydatury do objęcia funkcji rektora w kadencji 2020-2024 wraz z ogłoszeniem terminu zebrania wspólnoty Uniwersytetu, na którym zaprezentują się kandydaci na rektora.
 2. Zebranie wyborcze dla dokonania wyboru rektora odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Auli UAM.
 3. Zebranie wyborcze dla wyrażenia zgody na powołanie do pełnienia funkcji prorektora odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w Auli UAM.
 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder


Szanowni Państwo,

Proces zdalnego wyboru elektorów w okręgach wyborczych będzie przebiegał według następujących zasad:

Dostęp do systemu Ankieter, wydzielonego na potrzeby głosowania w wyborach Kandydatów do Kolegium Elektorów UAM, możliwy jest poprzez zalogowanie się na stronie https://wybory.amu.edu.pl. Należy podać nazwę użytkownika i hasło uniwersyteckie, takie jak przy logowaniu do systemu AmuRap, czy USOSweb. Po zalogowaniu do systemu w lewej części menu wybierając opcję Ankiety/Moje ankiety, pojawią się dostępne głosowania.

O wynikach wyborów elektorów w kolejnych turach głosowania informacja zostanie przekazana w następnej turze głosowania, a o wybranych elektorach na stronie UAM Wybory 2020 (https://amu.edu.pl/wybory).

Głosowanie w okręgach będzie odbywało się w wyznaczonym dniu o godz. 9.00-10.00 (I tura), a w razie konieczności przeprowadzenia kolejnych głosowań o godz. 11.00-12.00 (II tura), 13.00-14.00 (III tura), 15.00-16.00 (IV tura).

W dniu 19 czerwca 2020 r. zostaną przeprowadzone wybory elektorów w okręgach, w których ze względów technicznych lub organizacyjnych nie wybrano elektorów.

Zgodnie z § 168 Statutu UAM

 1. Do kolegium elektorów zostaje wybrany kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu wybór wszystkich przedstawicieli do kolegium elektorów z danego okręgu wyborczego nie został dokonany, do kolejnej tury przechodzą niewybrani kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Kandydaci przechodzą w liczbie odpowiadającej dwukrotności miejsc pozostałych do obsadzenia. W przypadku uzyskania identycznej liczby głosów przez kilku kandydatów komisja wyborcza odpowiednio powiększa liczbę kandydatów przechodzących do kolejnej tury.

Komisja Wyborcza Uniwersytetu informuje, że w dniu wyborów drogą elektroniczną nie będą wysyłane indywidualne powiadomienia do wyborców o czasie i sposobie głosowania.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder