Studenci z ASD

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z ASD (ang. Autism Spectrum Disorder) mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wszelkich informacji o wsparciu dostępnym na UAM udziela Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Grunwaldzka 6 pok. 114
60-780 Poznań
tel.: (61) 829 20 55
e-mail: arutz@amu.edu.pl
strona www: https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami

Dla studentów z ASD

Aby skorzystać z pomocy Biura, nie jest potrzebne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wykładowcy i inni studenci nie będą wiedzieć o tym, czy jesteś sobą z ASD, jeśli nie będziesz chciał o tym mówić. Biuro nigdy nie przekazuje informacji o studentach innym osobom, jeśli nie wyrażają na to zgody. Będziemy mogli przekazać informacje o wsparciu, jakiego potrzebujesz wybranym przez Ciebie wykładowcom wyłącznie na Twoją pisemną prośbę. Wsparcie, jakie możesz otrzymać na UAM, nie spowoduje obniżenia poziomu wymagań akademickich. Najważniejsze, abyś wiedział, że na UAM możesz otrzymać:

 • Racjonalne Dostosowania w procesie kształcenia,
 • darmową pomoc psychologiczną w Poradniami Rozwoju i Wsparcia Psychicznego,
 • wsparcie Psychologicznego Konsultanta ds. trudności w procesie studiowania,
 • lektoraty z języka angielskiego w małych grupach,
 • wsparcie asystenta dydaktycznego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych – UWAGA: dotyczy tylko osób, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Spotkanie Adaptacyjne

Gdy dostaniesz się na studia, zapisz się na spotkanie adaptacyjne!

Spotkanie Adaptacyjne organizujemy dla studentów pierwszego roku z niepełnosprawnościami i dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, na którym przekazujemy wszystkie niezbędne informacje. Celem spotkania jest zaprezentowanie nowo przyjętym studentom wsparcia, jakie oferuje UAM. W trakcie spotkania studenci będą mieli okazję poznać także przestrzeń miasta Poznania, komunikację miejską i lokalizację ważnych dla studentów ośrodków (m.in. Rektorat, Pływalnię Uniwersytecką i inne). Spotkanie zwykle trwa trzy dni, podczas których studenci zakwaterowani są w jednym z akademików UAM. Informacje o aktualnym spotkaniu dostępne są co roku na przełomie sierpnia/września.

Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania

Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania może pomóc Ci w:

 • efektywnym uczeniu się i studiowaniu,
 • opanowaniu nowych technik uczenia się,
 • skutecznym zarządzaniu własnym czasem,
 • nadrabianiu ewentualnych zaległości w studiach,
 • radzeniu sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
 • podejmowaniu i realizacji ambitnych wyzwań życiowych,
 • odnalezieniu się w roli studenta w grupie i satysfakcjonującym spełnianiu się w relacjach z innymi ludźmi,
 • pokonywaniu barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej.

Ponadto Psychologiczny Konsultant jest jedyną osobą uprawnioną do przygotowywania opinii w zakresie racjonalnych dostosowań w procesie kształcenia (w skrócie RD). Jeśli będziesz potrzebować, np. wydłużenia czasu egzaminu, zmiany jego formy lub innych form wsparcia w ramach RD, koniecznie umów się na spotkanie z Psychologicznym Konsultantem.

Jak umówić się na spotkanie?

Na spotkanie można zapisać się telefonicznie, mailowo lub osobiście na dyżurze. Zachęcamy do kontaktu i indywidualnego ustalenia dogodnego terminu spotkania:

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Poradnia oferuje pomoc psychologiczną krótkoterminową dla studentów oraz pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomaga w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami w życiu oraz w przezwyciężeniu trudności psychologicznych.

Jeśli czujesz, że nie masz już pomysłu na rozwiązanie problemu, nie wiesz jak pokonać trudności, nie masz siły ani motywacji do działania, zgłoś się do Poradni.

Poradnia przyjmuje osoby wcześniej zapisane. Na konsultację można umówić się telefonicznie pod nr 61 829 24 94 lub 539 026 422 w następujących terminach:

 • poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00-12:30,
 • środy w godz. 10:30-14:30.

W dni świąteczne Poradnia i dyżur dotyczący zapisów są nieczynne.

Siedziba Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego znajduje się w Domu Studenckim "Hanka" przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu.

Strona www: Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego — Strona główna (sharepoint.com)

Lektorat dla studentów o dodatkowych potrzebach edukacyjnych

Osoby mające trudności poznawcze, np. dysleksję, dysortografię, ASD, trudności w koncentracji czy z zapamiętywaniem mogą uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Zajęcia te mogą odbywać się w trybie indywidualnym lub w małych grupach (2-4 os.). Prowadzi je:

mgr Agnieszka Kuc
St. wykładowca – Zespół Języka Angielskiego
e-mail: akuc@amu.edu.pl

Zapisy

Aby zapisać się na taki lektorat należy uzyskać opinię Psychologicznego Konsultanta ds. trudności w procesie studiowania. Opinia wydawana jest na podstawie opisu sytuacji studenta oraz po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną/psychologiczną dostarczoną przez studenta.

Na wniosek Psychologicznego Konsultanta, studenci mogą uzyskać zgodę na zwiększenie liczby godzin lektoratu oraz odbywania zajęć w trybie indywidualnym lub w małych grupach.

Plan i tryb odbywania zajęć będą ustalane indywidualnie po uzyskaniu opinii Konsultanta. Lektorat kończy się egzaminem z języka obcego na poziomie B2 z uwzględnieniem dodatkowych potrzeb studentów wynikających z przedłożonej przez nich dokumentacji i z rozmowy z Psychologicznym Konsultantem.

Studenci I roku z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi szukający wsparcia mogą rozpocząć zajęcia nauki języka obcego od semestru zimowego (po wykonaniu testu diagnozującego).

Racjonalne Dostosowania w procesie kształcenia (RD)

Racjonalne Dostosowania w procesie kształcenia (w skrócie RD) przysługuje każdemu studentowi UAM, który otrzyma stosowną zgodę władz dziekańskich swojego wydziału. Studenci z niepełnosprawnością w ramach Racjonalnych Dostosowań mogą wnioskować m.in. o:

 • W zakresie adaptacji zajęć:
  • zmianę sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez odrobienie nadliczbowych godzin absencji w wyniku spraw związanych z niepełnosprawnością),
  • prawo do obecności podczas zajęć osoby wspomagającej (asystenta, tłumacza jęz. migowego etc.),
  • możliwość stosowania alternatywnej formy zapisu na użytek własny i/lub korzystania z dodatkowych urządzeń wspomagających, m.in.: dyktafonów, komputerów, komputerów specjalistycznych, tabletów, oprogramowania udźwiękawiającego, urządzeń brajlowskich, klawiatur alternatywnych oraz urządzeń tłumaczących w czasie rzeczywistym (konieczne jest poinformowanie prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć),
 • W zakresie egzaminów i z zaliczeń:
  • indywidualnego ustalenia terminu zaliczenia/egzaminu,
  • wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia (maksymalnie o 50% czasu podstawowego),
  • zmianę formy zaliczenia (np. z pisemnej na ustną lub odwrotnie),
  • możliwość podawania treści pytań egzaminacyjnych w formie ustnej i pisemnej podczas egzaminów ustnych,
  • możliwość przygotowania pisemnego konspektu odpowiedzi w czasie egzaminu ustnego,
  • z krótkich przerw podczas egzaminu,
  • w przypadku egzaminów o obszernej treści możliwość rozłożenia go na części,
  • użycie komputera (na warunkach ustalonych z wykładowcą),
  • wsparcie asystenta (na warunkach ustalonych z wykładowcą).

Należy uwzględnić, że zakres dostosowań jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb i możliwości studenta/-tki. Powyższa lista ma jedynie charakter przykładowy i nie jest katalogiem zamkniętym.

Jak uzyskać taką pomoc?

 1. Zgłoś się do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
 2. Przynieś na spotkanie w Biurze dokumenty poświadczające Twój stan zdrowia (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a w razie jego braku zaświadczenie lekarskie).
 3. W trakcie konsultacji z pracownikami Biura ustalisz jakie formy adaptacji zajęć i egzaminów będą dla Ciebie odpowiednie.
 4. Po uzyskaniu akceptacji Biura napisz wniosek do Dziekana Twojego wydziału o wyrażenie zgody na przyznanie Racjonalnych Dostosowań.
 5. Po otrzymaniu zgody dziekana poinformuj o fakcie posiadanie RD wszystkich prowadzących Twoje zajęcia w danym semestrze.

Uwaga!

Jeżeli masz trudność w komunikacji z wykładowcami, dostarcz do Biura listę prowadzących zajęcia w Twojej grupie. Na Twoją prośbę możemy powiadomić wykładowców, z którymi masz zajęcia o adaptacjach, jakie otrzymałeś w ramach RD.

Wniosek o RD należy złożyć na początku semestru!

Szczegółowy tryb przyznawania RD oraz praw z nim związanych określa Zarządzenie Nr 53/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Kto może otrzymać stypendium specjalne?

Student posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, który nie ukończył dotąd żadnych studiów. Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje po ukończeniu pierwszego kierunku studiów, z wyjątkiem sytuacji, gdy student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Czy stypendium jest uzależnione od wysokości dochodów?

Nie, stypendium to nie jest uzależnione od wysokości dochodów. Wymogiem uzyskania jest posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz złożenie wniosku.

Jak złożyć wniosek?

Wypełnij i zatwierdź formularz w systemie USOS.

Wypełniony i zatwierdzony wniosek wydrukuj i dostarcz wraz załącznikami (kopią orzeczenia) do Biura Obsługi Studenta na swoim wydziale.

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jaka jest wysokość stypendium?

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na każdy rok akademicki zostaje ustalona przez Rektora i uczelniane organy samorządów studenckiego i doktoranckiego na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (stypendium socjalne).

Wszelkich informacji o systemie pomocy materialnej udziela:

Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Materialnej
dr Przemysław Rachowiak
tel. (61) 829 2489
e-mail: rachp@amu.edu.pl

Domy Akademickie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oferuje studentom możliwość zakwaterowania w Domach Studenckich:

 • Dom Akademicki, ul. Nieszawska 3
 • Dom Studencki "Babilon", ul. Dożynkowa 9b
 • Dom Studencki "Hanka", al. Niepodległości 26
 • Dom Studencki "Jowita", ul. Zwierzyniecka 7
 • Osiedle Studenckie "Jagienka i Zbyszko", ul. Piątkowska 80
 • Dom Studencki w Gnieźnie, ul. J. Kostrzewskiego 5
 • Dom Studencki w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30
 • Osiedle Studenckie Collegium Polonicum w Słubicach, ul. Piłsudskiego 14

Otrzymanie miejsca w Domu Studencki jest uzależnione od sytuacji finansowej studenta. Aby otrzymać miejsce w Domu Studenckim należy złożyć wniosek przez internetowy system USOS oraz dołączyć wymagane załączniki – takie same jak w wypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego.

Zajęcia z Wychowania Fizycznego dla studentów z niepełnosprawnością

Dla wszystkich studentów I roku stacjonarnych studiów licencjacki zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe. Studenci z ASD mogą zapisać się na dowolne zajęcia, w tym również na zajęcia w małych grupach dla osób z niepełnosprawnością. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych studenta.

W ramach alternatywnych zajęć wychowania fizycznego prowadzone są zajęcia z:

 • nauki pływania,
 • doskonalenia pływania,
 • sekcja pływacka studentów z niepełnosprawnościami,
 • gimnastyki leczniczej,
 • zajęcia ogólnousprawniające.

Gdzie odbywają się zajęcia?

 • Sala gimnastyczna (ul. Szamarzewskiego 89),
 • Sala ćwiczeń (ul. Młyńska),
 • Salka rehabilitacyjna (ul. Strażewicza 21),
 • Pływalnia Uniwersytecka (ul. Strażewicza 21),
 • Hala sportowa (ul. Zagajnikowa 9).

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani magistrzy fizjoterapii Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM, posiadający uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnościami

Zapisy na zajęcia

Aby zapisać się na zajęcia, odwiedź stronę http://swfis.amu.edu.pl/, gdzie znajdziesz aktualny plan zajęć, lub skontaktuj się z sekretariatem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM.

Sekcje sportowe studentów z niepełnosprawnościami

Na naszej uczelni funkcjonują dwie sekcje:

Sekcja sportowa dla studentów z niepełnosprawnościami (boccia, bowling, goalball, szachy, tenis stołowy)

Trenerzy: dr Marta Gębala (tel. 790222345, e-mail: krzemi@amu.edu.pl), dr Fryderyk Musielak (tel. 604789857, e-mail: musf@amu.edu.pl)

Miejsce: Sala sportowa dolna, ul. Szamarzewskiego 89

Treningi: Treningi odbywają się w każda środę o godzinie 18:30 w sali gimnastycznej budynku D. na ul. Szamarzewskiego 89. Treningi prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów SWFiS UAM.

W ramach treningów studenci przygotowują się do startów w Integracyjnych Mistrzostwa Polski AZS w różnych dyscyplinach, m.in. boccia, goalball, szachy, bowling, bilard. W zależności od zainteresowań możliwe są też inne dyscypliny.

Sekcja pływacka dla studentów z niepełnosprawnościami

Miejsce: Pływalnia uniwersytecka, ul. Strażewicza 21

W ramach sekcji pływackiej studenci przygotowują się do Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w Pływaniu Studentów z Niepełnosprawnościami.

Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w Pływaniu Studentów z Niepełnosprawnościami

Rokrocznie zwiększa się również zainteresowanie sportowców z całej Polski organizowanymi przez SWFiS UAM Integracyjnymi Mistrzostwami Polski AZS w Pływaniu Studentów z Niepełnosprawnościami, które odbywają się co roku w drugi weekend maja na Pływalni Uniwersyteckiej UAM.

Prawo startu w zawodach mają wszyscy studenci oraz pracownicy danej uczelni posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. W zawodach mogą brać również udział studenci, którzy korzystają alternatywnych z zajęć rehabilitacyjnych na uczelni i nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zawody przeprowadzone są w poszczególnych „Klasach Startowych” seriami na czas. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.

Letnie wyjazdy sportowo-rekreacyjne i szkoleniowe

Okres wakacyjny dla studentów UAM jest czasem wyjazdów sportowo-rekreacyjnych i szkoleniowych. Bogatą ofertę obozów prezentują SWFiS oraz Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, organizując:

 • Obóz sportowo-rekreacyjny – organizowany przez SWFiS w nadmorskich lub górskich kurortach wypoczynkowych,
 • Letnia Szkoła Języka Angielskiego z elementami żeglarstwa w Górkach Zachodnich-Gdańsk – organizowane przez Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,
 • Integracyjny Spływ Kajakowy – organizowany przez SWFiS; podczas tego wydarzenia organizatorzy dopełniają starań, by uczestniczyli w nim zarówno studenci z niepełnosprawnościami, jak i studenci pełnosprawni, co tworzy doskonałe warunki do wzajemnego poznania się i szeroko pojętej integracji.

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra”

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Ad Astra jest organizacją studencką, funkcjonującą przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Działa w sposób aktywny na rzecz studentów z niepełnosprawnościami swojej uczelni poprzez liczne akcje, wydarzenia i różnorodne formy pomocy skierowane właśnie do nich.

Do zrzeszenia nie trzeba się w żaden sposób zapisywać – udział jest nieformalny. Aby uczestniczyć w działaniach organizowanych przez Zrzeszenie wystarczy przyjść na spotkanie.

Facebook: https://www.facebook.com/adastraUAM
Instagram: https://instagram.com/adastrauam
E-mail: ad-astra@amu.edu.pl

.