Język niemiecki i komunikacja w biznesie

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich znających język niemiecki na poziomie B2. Kierunek o profilu praktycznym - poza odbywającymi się w trybie stacjonarnym zajęciami germanistycznymi z zakresu języków specjalistycznych i komunikacji międzykulturowej w biznesie, gwarantuje studentom także udział w praktykach gospodarczo-biznesowych.Takie połączenie aktywności  daje w rezultacie możliwość znalezienie atrakcyjnej pracy.

Atuty kierunku

Absolwenci kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie będą stanowili wyróżniającą się elitarną grupę dobrze wykształconych specjalistów, doskonale znających język niemiecki, a także posługujących się innym językiem nowożytnym (język angielski), mających dobrze wykształcone kompetencje interkulturowe i gotowych do dalszych studiów lub pracy zawodowej.

Wybrane przedmioty na studiach

Program studiów obejmuje 5 podstawowych modułów kształcenia:

  1. Moduł – Język kierunkowy obejmuje zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego i prowadzi do uzyskania kompetencji językowych na poziomie C2. Ma na celu rozwijanie poprawności gramatycznej, składniowej i stylistycznej języka niemieckiego w wypowiedziach ustnych i pisemnych; ponadto ma służyć rozwijaniu wiedzy i leksyki w różnych zakresach tematycznych, np.: reklama, media, branża opakowaniowa, chemiczna, farmaceutyczna i parafarmaceutyczna, itd
  2. Moduł – język angielski w biznesie – studenci mają możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego, przy czym szczególny nacisk kładziemy na język angielski specjalistyczny;
  3. Moduł - przygotowanie pracy magisterskiej – moduł ten obejmuje seminarium magisterskie polegające na indywidualnej pracy magistranta z promotorem, możliwa jest także współpraca i pozyskiwanie materiałów badawczych od firm oferujących studentom kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie praktyki zawodowe;
  4. Moduł – specjalizacja – w skład tego modułu wchodzą języki specjalistyczne (ekonomia, prawo i administracja, technika), a także korespondencja handlowa oraz narzędzia informatyczne (tłumaczenie wspomagane komputerowo, pakiet MS Office, PowerPoint, Excel).
  5. Moduł – kompetencje społeczne – obejmujący przedmioty: dyplomacja i etyka w biznesie, komunikacja interkulturowa w biznesie, komunikacja interpersonalna, negocjacje interkulturowe w biznesie.

Praca po studiach

Szczególnym atutem kierunku studiów Język niemiecki i komunikacja w biznesie jest jednoczesne realizowanie minimum 150 godz. praktyki zawodowej w jednej z firm, w których niezbędna jest znajomość języka niemieckiego i posiadanie odpowiednich kompetencji interkulturowych: McKinsey, European Media Group, Getsix, Franklin Templeton, Porsche, Osram.  Absolwenci kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie bez trudu znajdą pracę w firmach branży biznesowej i prawniczej.