Deklaracja dostępności

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej amu.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Centrum Marketingu UAM

email: dostepnosc@amu.edu.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klauzula informacyjna RODO dla osób składających wniosek o zapewnienie dostępności.

Dostępność architektoniczna

Deklaracje dostępności budynków UAM

Collegium Biologicum

Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

Kierownik obiektu: mgr Maciej Rataszewski (tel.797901051, e-mail: elja@amu.edu.pl)

Opis: W pobliżu ok. 30 m od wejścia głównego do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, od strony ul. Uniwersytetu Poznańskiego.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze,
 • obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach. Wjazd z pochylni prowadzi na poziom budynku: 0, parter,
 • posiada drzwi automatycznie otwierane.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • znajduje się 5 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami: 2x parter, 2x pierwsze piętro, 1x drugie piętro
 • jedna z 2 wind znajdujących się w budynku wyposażona jest w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem Braille’a.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Tabliczki z pismem Braille’a i kodami QR przy salach zostaną zamieszczone w najbliższym roku kalendarzowym.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi  pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Strona internetowa budynku: http://biologia.amu.edu.pl/

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 55 60

Collegium Chemicum

Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

Kierownik obiektu: mgr Aneta Szymczak (email: jnowak@amu.edu.pl , tel. 538 623 667)

Opis: W pobliżu ok. 30 m od głównego wejścia do obiektu znajduje się 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze,
 • obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach. Wjazd z pochylni prowadzi na poziom budynku: 1,
 • posiada drzwi automatycznie otwierane.
 • Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • windy są wyposażone w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem Braille'a,
 • na każdym piętrze, w segmencie C, znajdują się 4 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Tabliczki z pismem Braille’a i kodami QR przy salach zostaną zamieszczone w najbliższym roku kalendarzowym. Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi 17 laboratoriów chemicznych.

  Strona internetowa budynku: www.chemia.amu.edu.pl

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: Portiernia tel. 61 829 15 51

  Collegium Physicum

  Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-614 Poznań

  Kierownik obiektu: mgr Rafał Brzeziński (e-mail: rafalb@amu.edu.pl , tel. 797 901 064)

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wejście główne do budynku:

  • posiada schody wyposażone w poręcze,
  • jednocześnie można się dostać z tzw. poziomu zerowego (wejście B),
  • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • windy nie są wyposażone w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem Braille'a,
  • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełno sprawnościami, umiejscowiona przy wejściu B do budynku – wejście dla osób z niepełnosprawnością.

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holach wydziału. Tabliczki z pismem Braille’a i kodami QR przy salach zostaną zamieszczone w ciągu dwóch lat ze względu na bardzo duży zakres prac.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Strona internetowa budynku: www.fizyka.amu.edu.pl

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:

  1. Portiernia A – 61 829 51 71

  2. Portiernia B – 61 829 51 73

  Collegium Geographicum

  Adres: ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

  Kierowniczka obiektu: mgr Magdalena Janicka, mjanicka@amu.edu.pl , Tel. 61 829 61 33

  Opis: W odległości ok. 10m od wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wejście główne do budynku:

  • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
  • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • windy nie są wyposażone w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille’a,
  • znajduje się 8 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, na każdym piętrze po jednej toalecie.

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje znajdujące się na holach ekrany, wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM. Tabliczki z pismem Braille’a i kodami QR przy salach zostaną zamieszczone w ciągu dwóch lat

  Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi  pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

  Wydział nie posiada strony internetowej.

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 61 829 6110

  Collegium Historicum 

  Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań

  Kierownik obiektu: mgr Michał Przybył (email: mprzybyl@amu.edu.pl , tel. 61 829 15 47)

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu, przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego znajduje się 9 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, najbliżej położone miejsce od wejścia ok. 22m

  Wejście główne do budynku:

  • posiada schody wyposażone w poręcze, znajdujące się od wejścia północnego

  i południowego,

  • posiada schody, obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach, jednak tylko od strony północnej (ul. Uniwersytetu Poznańskiego, główne wejście), Wjazd z pochylni prowadzi na poziom budynku: 0 – parter,
  • posiada drzwi automatycznie otwierane.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • na każdym poziomie znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, łącznie 7 toalet,
  • znajdują się windy z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille'a.

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

  • Pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu zainstalowane w czterech salach: 1.71, 1.44, 1.43, 2.122,
  • Tabliczki z numerem Sali zapisanym w alfabecie Braille’a i informacjami w kodach QR zainstalowane na drzwiach do sal,
  • Ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holach wydziału.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 15 46

  Collegium Iuridicum Novum

  Adres: al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

  Kierownik obiektu: mgr Jędrzej Szymański (email: j.szyman@amu.edu.pl , tel. 61 829 31 31)

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, położone ok. 50m i 70m od wejścia.

  Wejście główne do budynku:

  • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
  • posiada drzwi automatycznie otwierane.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • windy posiadają komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem Braille'a,
  • znajduje się 5 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, po jednej na każdym poziomie
  • jedna winda obsługuje tylko część poziomów (4 kondygnacje)

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

  • Pętla induktofoniczna dla osób z niepełnosprawnością słuchu zainstalowana w Sali: Auditorium Maximum,
  • Tabliczki z numerem Sali zapisanym w alfabecie Braille’a oraz informacjami w kodach QR zainstalowane na drzwiach do sal,
  • Ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holach wydziału.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 31 00

  Collegium Maius

  Adres: ul. Fredry 10, Poznań 61-701

  Kierowniczka obiektu: Katarzyna Koszewska (Tel: 797 901 053, email: kosz@amu.edu.pl)

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: pierwsze w odległości 0,5m, drugie 15m od bocznych wejść do budynku (warunki architektoniczne umożliwiają dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami z obu stron parkingu)

  Wejście główne do budynku:

  • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
  • posiada drzwi automatycznie otwierane.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu
  • znajdują się podnośniki przyschodowe/ pionowe:

  1 x podnośnik pionowy od wejścia głównego(poziom-0) na poziom holu głównego (poziom-0),

  1 x podnośnik pionowy (poziom-0) filologia słowiańska (brak różnicy w poziomach),

  1 x podnośnik pionowy z holu biblioteki do poziomu -1 głównej części budynku,

  1 x podnośnik przyschodowy hol główny,

  • znajduje się 5 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami:

  1 x toaleta dla niepełnosprawnych (holl główny, poziom-0),

  4 x toaleta dla niepełnosprawnych (biblioteka wydziału, poziom 0,1,2,3),

  • znajdują się zarówno windy z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille'a jak i bez komunikatów.

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

  • Pięć sal z pętlami induktofonicznymi dla osób z niepełnosprawnością słuchu, numery sal:

  - 014 Kuraszkiewicza

  - 220

  - 327

  - Sala Śniadeckich

  - Salon Mickiewicza

  • na drzwiach do sal zainstalowane są tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille'a wraz z informacjami zapisanymi w kodzie QR

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Dodatkowe informacje: w obiekcie zainstalowane są tabliczki informacyjne o kierunku do dostępu do regularnych wind oraz wind dla osób z niepełnosprawnościami, a także toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

  Brak strony internetowej obiektu.

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:

  Portiernia od ul. Fredry – tel. 61 829 46 70

  Portiernia Biblioteki od ul. H .Kowalczyka – tel. 61 8 29 4600

  Collegium Mathematicum

  Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań

  Kierowniczka obiektu – mgr Katarzyna Dylewska, (e-mail: katarzyna.dylewska@amu.edu.pl, tel. 61 829 5321, tel. kom. 511 921 610)

  Opis: W pobliżu wejścia B do obiektu (w odległości ok. 1 m od pochylni) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wejścia główne do budynku:

  • wejście A: posiada schody wyposażone w poręcze,
  • wejście B: posiada schody wyposażone w poręcze, obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach, a wjazd z pochylni prowadzi na poziom 1 budynku.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu, z wyjątkiem 2 wind obsługujących tylko część poziomów, tzn.
  • w części dydaktycznej A (trzy poziomy) winda obsługuje poziom 1 i 2, poziom 0 nie jest obsługiwany,
  • w części naukowej B: jedna winda obsługuje poziomy od 1 do 4, druga wszystkie tj. 0-4 (na poziomie 0 – przyziemie jest połączenie z częścią A),
  • windy znajdujące się w budynku wyposażone są w przyciski z oznaczeniem Braille’a.

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

  • tabliczki z numerem/opisem zapisanym w alfabecie Braille’a oraz informacjami w kodach QR zainstalowane na drzwiach do sal, pokoi oraz łazienek,
  • zainstalowane w Aulach (A i B) pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
  • tablet znajdujący się w Biurze Obsługi Studentów, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym połączenie z tłumaczem języka migowego,
  • drukarkę Braille’a znajdującą się w budynku, w części B,
  • ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holu wydziału.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:

  Portiernia – 61 829 53 00

  Collegium Minus

  Adres: ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

  Kierownik budynku: Zbyszko Jacek (email: jacekz@amu.edu.pl)

  Formularz został wypełniony przez: Łukasz Chudziński (e-mail: lukchu@amu.edu.pl, tel. 61 829 44 78)

  Opis: W pobliżu bocznego wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, są to miejsca na parkingu wewnętrznym UAM: pierwsze miejsce znajduje się ok. 2 m od wejścia (bocznego), drugie miejsce znajduje się ok. 20m od wejścia (bocznego).

  Dodatkowo, na ul. Wieniawskiego znajduje się jedno miejsce parkingowe, ale teren nie należy do UAM, odległość ok. 50 m.

  Wejście główne do budynku:

  • posiada wyłącznie schody, bez poręczy, bez pochylni i bez podnośnika,
  • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych,
  • (wejście boczne do budynku posiada drzwi automatycznie otwierane oraz jest z tzw. poziomu zerowego).

  Wejście do budynku od strony dziedzińca wewnętrznego posiada:

  • Drzwi automatycznie otwierane
  • Schody wyposażone w poręcz zamieszczoną po jednej stronie
  • Z wejścia do budynku można dostać się windą wyposażoną w przyciski z alfabetem Braille’a, która obsługuje wszystkie kondygnacje, jednak obejmuje tylko jeden segment budynku (z gabinetami JM Rektora, Prorektorów oraz kluczowych działów administracji centralnej)

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami usytuowana od strony parkingu,

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje: pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu zainstalowane w sali nr XVII. W ciągu dwóch lat zostaną zainstalowane przy drzwiach pomieszczeń tabliczki z pismem Braille’a i informacjami w kodach QR.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Budynek nie posiada własnej strony internetowej.

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:

  Tel. 61 8294 300, portiernia całodobowa

  Mapa dla osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadząca od miejsca parkingowego na ul. Wieniawskiego do bocznego wejścia do budynku (droga zaznaczona czarną kreską):

  pastedGraphic.png

  Collegium Novum

  Adres: al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

  Kierownik budynku: mgr Kondrat Jacek (email: kondrat.jacek@amu.edu.pl, tel. 61 829 3735)

  Opis: W pobliżu wejścia do budynku (ok. 5m) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: na parkingu wewnętrznym przed głównym wejściem do budynku od ul. Powstańców Wlkp.

  Wejście główne do budynku:

  • posiada schody wyposażone w poręcze,
  • posiada schody, natomiast pochylnia ulokowana jest od innej strony budynku znajduje się od strony ul. T. Kościuszki – wejście główne do biblioteki Filologicznej Novum
  • Wjazd z pochylni prowadzi na poziom budynku 0 do bloku C, aby pokonać schody( 4 stopnie + 4 stopnie) z poziomu 0 (hol główny) do wind, które jeżdżą od poziomu -1 do 6 blok A, oraz poziom -1 do 5 blok B, należy skorzystać z podnośnika przyschodowego znajdującego się między blokiem C a B i A

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille’a,
  • znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami

  1 toaleta parter (hol główny) blok B,

  1 toaleta parter (hol główny) przy windach blok A, oraz w

  1 toaleta na każdym piętrze w bibliotece filologicznej.

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

  • Zainstalowane w salach pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
  • Tabliczki z numerem Sali zapisanym w alfabecie Braille’a oraz informacjami w kodach QR zainstalowane na drzwiach do sal,
  • Ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holach wydziału.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pracowni, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP

  Strona internetowa budynku: dziekneo@amu.edu.pl

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:

  Portiernia:  61 8 29 37 36

  Campus OGRODY

  1. Budynek AB

   Adres: Administracja Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

   Kierowniczka budynku: mgr Agnieszka Kowalska (Tel. 61 829 22 30, email: agnkow3@amu.edu.pl , Agnieszka.kowalska@amu.edu.pl )

   Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – 6m i 50m od głównego wejścia.

   Wejście do budynku posiada schody wyposażone w poręcze. Brak drzwi automatycznie otwieranych.

   Wewnątrz budynku:

   • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
   • znajdują się windy obsługujące wszystkie poziomy i części budynku,
   • znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajdujące się na parterze oraz w tzw. „łączniku”,
   • windy posiadają komunikaty głosowe, jednak nie są wyposażone w przyciski z alfabetem Braille’a.

   System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz z informacjami w kodzie QR.

   Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

   Strona internetowa budynku: psychologia@amu.edu.pl , waik@amu.edu.pl

   Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy:

   Tel. 61 829 22 45

  2. Budynek C

   Adres: Administracja Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

   Kierowniczka budynku: mgr Agnieszka Kowalska (Tel. 618292230, email: agnkow3@amu.edu.pl , Agnieszka.kowalska@amu.edu.pl )

   Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – ok. 50m od głównego wejścia.

   Wejście do budynku posiada schody wyposażone w poręcze oraz pochylnię dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi nie otwierają się automatycznie. W okresie wakacyjnym 2019/2020 przewidziany jest ich remont.

   Wewnątrz budynku:

   • Znajdują się windy obsługujące części budynku do 2. poziomu,
   • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajdująca się na poziomie -1 (piwnica),
   • znajduje się winda wyposażona w komunikaty głosowe, nie posiadająca przycisków z alfabetem Braille’a.

   System informacji dla osób zniepełno sprawnościami sensorycznymi obejmuje zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz z informacjami w kodzie QR.

   Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

   Strona internetowa budynku: filozofia@amu.edu.pl, socjologia@amu.edu.pl

   Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy:

   Tel. 61 829 22 40

  3. Budynek D

   Adres: Administracja Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

   Kierowniczka budynku:  mgr Agnieszka Kowalska (Tel. 61 829 22 30, email: agnkow3@amu.edu.pl , Agnieszka.kowalska@amu.edu.pl )

   Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – 5m, 10m i 15m od głównego wejścia.

   Wejście do budynku:

   • posiada schody wyposażone w poręcze, za którymi znajduje się winda,
   • posiada pochylnię dla osób poruszających się na wózkach,
   • posiada drzwi automatycznie otwierane, wejście od ul. Szamotulskiej.

   Wewnątrz budynku:

   • znajdują się windy obsługujące wszystkie poziomy i części budynku,
   • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajdująca się na poziomie -1 (piwnica),
   • znajduje się winda wyposażona w komunikaty głosowe, nie posiadająca przycisków z alfabetem Braille’a.

   System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

   • zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz informacjami w kodzie QR,
   • znajdującą się na Auli pętlę induktofoniczną dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
   • ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM znajdujące się na holach obiektu.

   Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

   Strona internetowa budynku: wse@amu.edu.pl

   Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy: tel. 61 829 22 00

  4. Budynek E

  Adres: Administracja Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

  Kierowniczka budynku: mgr Agnieszka Kowalska (Tel. 829 22 30, email: agnkow3@amu.edu.pl , Agnieszka.kowalska@amu.edu.pl )

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – ok. 5m od głównego wejścia.

  Wejście do budynku jest z tzw. poziomu zerowego. Brak drzwi automatycznie otwieranych.

  Wewnątrz budynku:

  • Znajdują się schody wyposażone w poręcze po  obu stronach,
  • Znajduje się winda obsługująca wszystkie części budynku, wyposażona w komunikaty głosowe, nie posiadająca przycisków z alfabetem Braille’a.
  • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełno sprawnościami znajdująca się na parterze,

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz kodami QR.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

  Brak strony internetowej budynku.

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy:

  Tel. 61 829 22 36

  Collegium Politicum

  Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań

  Kierowniczka obiektu – mgr Katarzyna Dylewska, tel. 61 829 5321, 511 921 610, katarzyna.dylewska@amu.edu.pl

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wejście główne do budynku

  • Ze względu na ukształtowanie terenu posiada zarówno schody wyposażone w poręcze jak i  wejście z tzw. poziomu zerowego,
  • posiada drzwi automatycznie otwierane.

  Wewnątrz budynku

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy, wyposażone w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem Braille'a (1 winda bez alfabetu Braille’a), jedna z wind nie obsługuje poziomu -1, druga winda obsługuje wszystkie poziomy
  • na każdym piętrze znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille'a i z informacjami w kodzie QR, zainstalowane na drzwiach do sal oraz na holach znajdują się ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holach wydziału.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:

  Portiernia – 61 829 6500

  Wydział Teologiczny

  Obiekt jest własnością Kurii Poznańskiej. Z przyczyn prawnych Uniwersytet nie może dokonywać w nim żadnych remontów, ani modernizacji.

  1. Budynek A

   Adres: ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań

   Kierownik obiektu: Michał Meller, micmel@amu.edu.pl tel. 797901075

   Opis:

   W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełno sprawnościami.

   Wejście główne do budynku:

   • posiada wyłącznie schody, bez poręczy, bez pochylni i bez podnośnika,
   • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych,
   • dostępny jest „schodołaz”.

   Wewnątrz budynku:

   • znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie,
   • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami  - na parterze w prawym skrzydle budynku.

   Obiekt nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

   Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

   Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:

   Portiernia tel. 61 829 25 51

  2. Budynek B

   Adres: ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań

   Kierownik obiektu: Michał Meller, micmel@amu.edu.pl tel. 797901075

   Opis:

   W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

   Wejście główne do budynku:

   • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
   • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

   Wewnątrz budynku:

   • znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie,
   • na parterze znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami  (na lewo od wejścia do budynku).

   Obiekt nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

   Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

   Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:

   Portiernia tel. 61 829 25 51

  3. Biblioteka Wydziału Teologicznego

  Adres: ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań

  Kierownik obiektu: Michał Meller, micmel@amu.edu.pl tel. 797901075

  W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wejście główne do budynku:

  • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
  • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • windy wyposażone w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille’a,
  • znajduje się 1toaleta przystosowana dla osób z niepełno sprawnościami, na IV piętrze.

  Obiekt nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:

  Portiernia tel. 61 829 25 51

  Collegium Heliodori Święcicki

  Adres: Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

  Kierowniczka budynku: mgr Anna Kołodziejczak, annan@amu.edu.pl, tel. kom. 519 340 584

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu od ul. Grunwaldzkiej znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełno sprawnościami – ok. 30m od wejścia.

  Wejście główne do budynku:

  • posiada schody wyposażone w poręcze,
  • posiada drzwi automatycznie otwierane (z poziomu 0 obok głównego wejścia),
  • budynek posiada drugie wejście od podwórza, gdzie znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, umiejscowione ok. 20m od automatycznie otwieranych drzwi do windy.

  Wewnątrz budynku:

  • znajduje się 8 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami na poziomach od  -1 do 2 piętra,
  • znajdują się windy z komunikatem głosowym, ale bez przycisków z alfabetem Braille’a, które obsługują prawie wszystkie poziomy i części budynku.

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

  • zainstalowane w salach 024a i 024b oraz na auli pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
  • tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille'a zainstalowane na drzwiach do sal.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Budynek nie posiada swojej strony internetowej. W obiekcie znajdują się różne biura oraz wydziały posiadające własne strony internetowe.

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 12 30

  Collegium Martineum

  Adres: Św. Marcin 78, 60-805 Poznań

  Kierowniczka obiektu: mgr Bernardeta Masewicz, email: bernasia@amu.edu.pl, tel. 61 829 47 30

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami - 200 m od wejścia tylnego do budynku, wjazd od ul. Kościuszki 80.

  Wejście główne do budynku posiada schody wyposażone w poręcze, natomiast podnośnik przyschodowy ulokowany jest od ul. Św. Marcin 78

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • znajdują się podnośniki przyschodowe/ pionowe z poziomu 0 (hol główny) na pół piętro,
  • znajdują się 2 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami na II oraz III piętrze budynku

  Budynek nie jest zaopatrzony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. W ciągu najbliższych dwóch lat zostaną zainstalowane tabliczki na drzwiach pomieszczeń z pismem Braille’a i informacjami w kodzie QR.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Brak strony internetowej budynku.

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: Portiernia – Tel. 618294730

  Budynek Dydaktyczny UAM Międzychodzka 

  Adres: ul. Międzychodzka 5, 60-371 Poznań

  Kierownik obiektu: mgr inż. Magdalena Biernacka (email: annaziem@amu.edu.pl, tel. 797 901 080)

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, wprawdzie znajdują się miejsca parkingowe (7 miejsc dla pracowników UAM oraz 4 dla mieszkańców, razem 11, odległość do schodów wejścia głównego 1,5 metra, do drzwi wejściowych około 4m), jednak teren parkingu de facto nie należy do UAM (teren UAM  kończy się w połowie równoległej do obiektu linii parkingu).

  Wejście główne do budynku:

  • posiada schody wyposażone w poręcze,
  • posiada schody, przy których zainstalowany jest podnośnik pionowy dla osób poruszających się na wózkach,
  • brak drzwi automatycznie otwieranych.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • windy nie posiadają komunikatów głosowych i przycisków z alfabetem Braille'a,
  • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełno sprawnościami (w piwnicy).

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje tabliczki z numerem Sali zapisanym w alfabecie Braille’a i informacjami w kodzie QR zainstalowane na drzwiach do sal.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61  829 27 55

  Budynek Dydaktyczny przy al. Niepodległości 24

  Adres: al. Niepodległości 24, 61-714 Poznań

  W budynku mieszczą się:

  • Instytut Orientalistyki,
  • Zakład Arabistyki i Islamistyki,
  • Zakład Turkologii,
  • Ośrodek dydaktyczno- multimedialny,
  • Uniwersyteckie Studio Filmowe.

  Kierownik budynku – mgr Katarzyna Chraplak (email: k.chraplak@amu.edu.pl, tel. 61 829 39 00)

  Opis: W pobliżu ok. 15 m od wejścia do obiektu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wejście główne do budynku posiada schody (bez poręczy). Do budynku można dostać się także wejściem bocznym z dostępem dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

  Wewnątrz budynku:

  • Znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części budynku,
  • Znajdują się 4 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
  • Znajdują się windy z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille’a.

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje tabliczki z numerem do niektórych sal zapisanym w alfabecie Braille’a i informacjami w kodzie QR na drzwiach do sal.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 61 829 39 02

  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka

  1. Budynek A
  2. Adres: ul. Ratajczaka 38, 61-816 Poznań

   Kierownik obiektu: mgr inż. Jacek Halicki, tel. 61 829 3861, jhalicki@amu.edu.pl

   Opis: W pobliżu wejścia głównego do zabytkowego budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, po prawej stronie od wjazdu na dziedziniec.

   Wejście główne do budynku:

   • dostępne z poziomu chodnika,
   • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych,
   • posiada usytuowany z prawej strony domofon, który umożliwia wezwanie pomocy osobom z trudnościami w poruszaniu się,
   • do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

   Wewnątrz budynku:

   • po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się szatnia,
   • po prawej stronie od wejścia głównego usytuowany jest tyfloplan, drugi mieści się na pierwszym piętrze, po lewej stronie od wyjścia z windy, w pobliżu Czytelni Nauk Humanistycznych,
   • po lewej stronie od drzwi szatni znajduje się winda wyposażona w komunikaty głosowe oraz przyciski z napisami w alfabecie Braille’a, która obsługuje wszystkie kondygnacje w zabytkowym budynku,
   • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
   • po prawej stronie schodów na wysokim parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
   • po prawej stronie schodów na pierwszym piętrze znajduje się Czytelnia Nauk Humanistycznych, w której zostało utworzone stanowisko wyposażone w skaner, powiększalnik oraz komputer z oprogramowaniem udźwiękowiającym dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

   Strona internetowa obiektu: https://lib.amu.edu.pl/

   Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: Portiernia: tel. 61 829 3860, email:portbu@amu.edu.pl

  3. Budynek B
  4. Adres: ul. Ratajczaka 40, 61-816 Poznań

   Kierownik obiektu: mgr inż. Jacek Halicki, tel. 61 829 3861, jhalicki@amu.edu.pl

   Opis: W pobliżu wejścia do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, po prawej stronie od wjazdu na dziedziniec.

   Wejście główne do budynku:

   • do Wypożyczalni Miejscowej prowadzi pochylnia ułatwiająca dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową,
   • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych,

   do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

   Wewnątrz budynku:

   • po prawej stronie od głównego wejścia usytuowane są samoobsługowe szafki odzieżowe,
   • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach.

   W bramie, po prawej stronie, naprzeciwko wejścia do Wypożyczalni, usytuowany jest książkomat dostępny 24 godziny 7 dni w tygodniu, obsługiwany w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim. Książkomat posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku, został wyposażony w monitor z wyborem kontrastu. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową został obniżony monitor oraz skrytki.

   Strona internetowa obiektu: https://lib.amu.edu.pl

   Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: Portiernia: tel. 61 829 3860, email: portbu@amu.edu.pl

  Hala Sportowa UAM Młyńska

  Adres: 61-730 Poznań, ul. Młyńska 15

  Kierownik obiektu: mgr inż. Andrzej Witkowski (email: a.witkow@amu.edu.pl)

  Formularz wypełniony przez: Katarzyna Bartczak katbar5@amu.edu.pl tel. 539 191 667

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełno sprawnościami, przy samym wejściu do sali sportowej.

  Wejście główne do budynku:

  • posiada  dwa stopnie około 10 cm wysokości każdy, krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodów zewnętrznych oznaczone są kontrastowo,
  • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • brak wind/ podnośników.

  Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:

  Katarzyna Bartczak  tel.539 191 667

  Wojciech Morkowski tel.504 651 604

  Hala Sportowa UAM Wszechnicy Piastowskiej

  Adres: ul. Wszechnicy Piastowskiej 1, 61-680 Poznań (Wydział Fizyki)

  Kierownik obiektu: mgr inż. Andrzej Witkowski (email: a.witkow@amu.edu.pl )

  Formularz został wypełniony przez: Magdalena Łukomska (email: magluk@amu.edu.pl )

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, przy wejściu na Wydział Fizyki, ok 100m od wejścia na sale sportową.

  Wejście główne do budynku:

  • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
  • brak drzwi automatycznie otwieranych.

  Wewnątrz budynku:

  • Znajduje się 1 toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, przy wejściu do obiektu na poziomie 0,
  • Brak wind/ podnośników.

  Obiekt nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:

  Portiernia – Tel. 61 829 52 15

  Hala Sportowa UAM Zagajnikowa

  Adres: Zagajnikowa 9, 60-995 Poznań

  Kierownik obiektu: mgr inż. Andrzej Witkowski (email: a.witkow@amu.edu.pl, kom. 501 562 363)

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 10 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wejście główne do budynku:

  • posiada schody wyposażone w poręcze,
  • posiada pochylnię dla osób poruszających się na wózkach, ulokowaną od strony ul. Zagajnikowej.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • na łączniku pomiędzy Halą Sportową i Pływalnią znajdują się podnośniki przyschodowe/ pionowe.

  Obiekt nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń ń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Strona internetowa budynku: http://swfis.amu.edu.pl/

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:

  Portiernia 61 829 64 00

  Pływalnia Uniwersytecka

  Adres: Zagajnikowa 9, 60-995 Poznań

  Kierownik obiektu: mgr inż. Andrzej Witkowski (email: a.witkow@amu.edu.pl , tel.501562363)

  Opis: W pobliżu ok 30m od wejścia do obiektu znajduje się 5 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wejście główne do budynku:

  • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
  • brak drzwi automatycznie otwieranych.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • windy nie są wyposażone w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem Braille'a,
  • znajdują się: 2 przebieralnie oraz 2 łazienki przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

  Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi  niecki basenowej.

  Strona internetowa budynku: http://swfis.amu.edu.pl/

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: Portiernia tel. 61 829 64 00

  Dom Akademicki NIESZAWSKA

  Adres: ul. Nieszawska 3, 61-021 Poznań

  Kierowniczka obiektu: mgr Małgorzata Nowak (email: dakoz@amu.edu.pl, kom. 797 901 086)

  Opis: W pobliżu ok. 3 m od głównego wejścia do obiektu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wejście główne do budynku:

  • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
  • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

  Wewnątrz budynku znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części budynku, wyposażone w przyciski z alfabetem Braille’a. W obiekcie znajduje się 10 pokojów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wraz z odpowiednim umeblowaniem i przystosowaną łazienką, w tym 5 pokojów z dostosowanym aneksem kuchennym).

  Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 30 00

  Dom Studencki BABILON

  Adres: Dom Studencki „Babilon”, ul. Dożynkowa 9B, 61-662 Poznań

  Kierownik obiektu: lic. Joanna Nowakowska (joanna.nowakowska@amu.edu.pl, 61-829-3477)

  Opis:

  • W pobliżu wejścia do obiektu brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż budynek zbudowany na początku lat 50 XX wieku nie przewidywał miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, posiada wyłącznie schody, bez poręczy, bez pochylni i bez podnośnika, brak również automatycznie otwieranych drzwi.
  • Wewnątrz budynku brak jakiejkolwiek windy, obiekt jest zupełnie nieprzygotowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  • Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.
  • Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Strona internetowa obiektu: https://babilon.amu.edu.pl

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 3475

  Dom Studencki HANKA

  Adres: Al. Niepodległości 26, 61-714 Poznań

  Kierownik obiektu – mgr Katarzyna Chraplak (email: k.chraplak@amu.edu.pl, tel. 61 829 39 00)

  Opis: W pobliżu ok. 30 m od wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wejście główne do budynku:

  • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
  • bezpośrednio przy wejściu głównym znajdują się 2 windy na piętra,
  • posiada drzwi automatycznie otwierane,
  • przed wejściem głównym jest domofon na portiernię (na prawo od drzwi).

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej lub po obu stronach,
  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • w siłowni i w Sali absydowej znajdują się podnośniki przyschodowe/ pionowe
  • znajdują się 3 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajdujące się na parterze,
  • znajdują się windy z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille'a.

  W obiekcie znajdują się 4 pokoje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w tym zaadaptowane umeblowanie, aneks kuchenny, łazienka i sygnalizacja informacyjno-przyzywowa).

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu w niektórych salach, tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille'a zainstalowane przy drzwiach do sal oraz tablice informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM znajdujące się na holach.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Strona internetowa budynku: https://www.facebook.com/DSHankaUAM1

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 61 829 39 02

  Dom Studencki JAGIENKA

  Adres: ul. Piątkowska 80a, 60-650 Poznań

  Kierowniczka obiektu: mgr Agnieszka Krajewska-Jopek (tel. 797 901 065, email: norma@amu.edu.pl)

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu od ul. Piątkowskiej znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, ok. 12m od wejścia.

  Wejście główne do budynku:

  • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
  • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

  Wewnątrz budynku:

  • na poziomie zerowym znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • od poziomu parter znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • windy wyposażone w  komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem Braille'a,
  • znajduje się podnośnik przyschodowy na poziomie zerowym (do wind na parterze),
  • znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami:

  1 toaleta na poziomie zero. W obiekcie znajduje się 8 pokojów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w tym zaadaptowane umeblowanie, łazienka i sygnalizacja informacyjna).

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje tabliczki z numerem pokoju zapisanym w alfabecie Braille'a zainstalowane pod klamkami na drzwiach do pokoi studenckich.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (zgodnie z Regulaminem DS-u)

  Strona internetowa budynku: www.zbyszkoijagienka.amu.edu.pl

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 61 829 30 75

  Dom Studencki JOWITA 

  Adres: ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

  Kierowniczka obiektu: mgr Wioletta Wesołowska-Bączyk, wioletta@amu.edu.pl, tel. 61 829 2505

  Osoba wypełniająca formularz: Wioletta Wesołowska-Bączyk (tel. 61 829 2505, e-mail:dsjowita@amu.edu.pl)

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, położone ok. 2m od pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wejście główne do budynku:

  • Posiada schody,
  • Posiada pochylnię dla osób poruszających się na wózkach prowadzącą na parter budynku,
  • Jest wyposażone w drzwi otwierane domofonem przez pracownika recepcji.

  Wewnątrz budynku:

  • Znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • Na parterze przy salach konferencyjnych znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, a na piętrach studenckich znajdują się 3 przystosowane pokoje dwuosobowe wyposażone w odpowiednie umeblowanie i łazienki dla osób z niepełnosprawnościami,
  • Winda posiada komunikaty głosowe.

  Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Strona internetowa budynku: www.dsjowita.amu.edu.pl

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 61 829 25 00, +48 519 340 588

  Dom Studencki ZBYSZKO

  Adres: ul. Piątkowska 80b, 60-650 Poznań

  Kierowniczka obiektu: mgr Agnieszka Krajewska-Jopek (Tel. 797 901 065, email: norma@amu.edu.pl)

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu od ul. Piątkowskiej znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, ok. 10m od wejścia.

  Wejście główne do budynku:

  • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
  • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

  Wewnątrz budynku:

  • na poziomie zerowym znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • od poziomu parter znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • windy wyposażone w  komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem Braille'a,
  • znajduje się podnośnik przyschodowy na poziomie zerowym (do wind na parterze),
  • znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami:

  1 toaleta na poziomie zero. W obiekcie znajduje się 5 pokojów przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z odpowiednim umeblowaniem i łazienką. Wszystkie pokoje znajdują się na parterze.

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje tabliczki z numerem pokoju zapisanym w alfabecie Braille'a zainstalowane pod klamkami na drzwiach do pokoi studenckich.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (zgodnie z Regulaminem DS-u)

  Strona internetowa budynku: www.zbyszkoijagienka.amu.edu.pl

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 61 829 30 50

  Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie

  Adres: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 5-7

  Kierowniczka obiektu: mgr Anna Dzionek (mail: adzionek@amu.edu.pl tel. 61 829 48 36)

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowane na parkingu wewnętrznym ze szlabanem w kampusie, ul. Kostrzewskiego 5-7, w odległości 100 m od wejścia do budynku dydaktycznego.

  Wejście główne do budynku jest z tzw. poziomu zerowego. Nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille'a.

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

  • tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille'a zainstalowane na drzwiach do sal,
  • tablica z informacją wizualną rozmieszczenia pomieszczeń w budynku znajdująca się w holu przy wejściu głównym.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Strona internetowa budynku: www.ike.amu.edu.pl

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 48 07

  Nadnotecki Instytut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile

  Adres: Kołobrzeska 15, 64-920 Piła

  Kierowniczka obiektu: mgr inż. Magdalena Ozga, (e-mail: ozga@amu.edu.pl, tel. 61 829 3452)

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, w odległość ok. 50m i 70m od wejścia. Wejście główne do budynku nie posiada schodów, wchodzi się z tzw. poziomu zerowego.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • znajdują się 4 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
  • znajdują się windy z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille'a.

  Obiekt nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Strona internetowa budynku: pila@amu.edu.pl

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: 61 829 3450, 61 829 3452

  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu

  Adres: Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz

  Kierownik obiektu: Piotr Bajak (email: bajak@amu.edu.pl, Tel. 61 829 64 30)

  Osoba wypełniająca formularz: Piotr Bajak (email: bajak@amu.edu.pl, Tel. 61 829 64 30)

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: 3 – na parkingu głównym wydziału przy seg. D – ok. 50m od wejścia B1 oraz 1 – na parkingu głównym przy DS – ok. 15m od wejścia A1/DS1.

  Wejścia główne do budynków:

  B1 – od parkingu

  • posiada drzwi automatycznie otwierane,
  • posiada schody, obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach.

  B2 – od ul. Nowy Świat

  • posiada drzwi automatycznie otwierane,
  • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego.

  DS2 – od ul. Nowy Świat

  • posiada schody wyposażone w poręcze, obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach.

  A1/DS1 – od parkingu

  • przy wejściu do budynku od strony parkingu dwa stopnie; montaż pochylni zostanie przewidziany w planie na rzecz poprawy dostępności w ciągu najbliższych lat.

  Wewnątrz obiektu:

  • W segmentach B, C, D, E znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • W segmentach A, B, D znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • Znajdują się 2 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w częściach: B1 (w pobliżu szatni), B2 (przy portierni WPA); w części A2 znajduje się toaleta o większej przestrzeni manewrowej dla osób na wózkach, lecz tylko z częściowymi udogodnieniami,
  • W części budynku A znajduje się winda z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille'a, w częściach B, D – z alfabetem Braille’a, bez komunikatów głosowych.

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje plansze informacyjne z planami budynku oraz tabliczki kierunkowe.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Strona internetowa budynku: www.wpa.amu.edu.pl

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: Portiernia WPA – 61 829 64 98, Recepcja DS – 61 829 64 99, Kierownik obiektu – 61 829 64 26

  Zdjęcia:

  Wejście DS2
  Wejście B2
  Wejście B1
  Portiernia WPA, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, winda
  Parking dla osób z niepełnosprawnościami, z tyłu wejście B1
  Parking dla osób z niepełnosprawnościami, w tle wjazd na parking WPA

  Collegium Polonicum w Słubicach

  Adres: ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

  Kierownik obiektu: inż. Wojciech Golubski (email: golubski@cp.edu.pl, tel. 61 829 68 08)

  Opis: W pobliżu ok. 100 m od wejścia do obiektu od ul. Kościuszki znajduje się 10 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wejście główne do budynku:

  • Nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
  • Posiada drzwi automatycznie otwierane.

  Wewnątrz budynku:

  • Znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • Między szatnią w przyziemiu a windą obsługującą wszystkie kondygnacje znajduje się podnośnik przychodowy/pionowy,
  • Znajduje się 19 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami (na każdym piętrze, w każdej części budynku),
  • Znajdują się zarówno windy z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille’a jak i windy bez takich komunikatów.

  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje znajdujące się na holach ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Informacje dodatkowe: Cały budynek był zaprojektowany według standardów lat 90-tych przewidujących rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoby poruszające się na wózkach docierają bez przeszkód w każde miejsce budynku.

  Strona internetowa budynku: www.cp.edu.pl/de/index.html

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 0048 661 829 68 00, 0049 335 5534 166801

  Domy Studenckie w Słubicach

  1. Dom Studencki Juventa

   Adres: DS. I JUVENTA ul. Piłsudskiego 14, 69-100 Słubice

   Kierownik obiektu: Słomka Krzysztof slomka@amu.edu.pl , 618296903

   Opis: W odległości ok. 20m od wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

   Wejście główne do budynku:

   • posiada schody wyposażone w poręcze,
   • brak drzwi automatycznie otwieranych.

   Wewnątrz budynku:

   • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
   • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami -  4osobowe mieszkanie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wejście klatka nr 3.

   Strona internetowa budynku: dsslubice.amu.edu.pl

   Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: Portiernia tel. 618 296 900, Biuro Administracji 61 829 69 03

  2. Dom Studencki Sapientia

   Adres: DS. V SAPIENTIA ul. Piłsudskiego 16, 69-100 Słubice

   Kierownik obiektu: Słomka Krzysztof slomka@amu.edu.pl , 618296903

   Opis: 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na Terenie Osiedla Studenckiego.

   Wejście główne do budynku:

   • posiada schody wyposażone w poręcze,
   • posiada schody, obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach - klatka 1.

   Wjazd z pochylni prowadzi na poziom budynku - Poziom 0.

   Wewnątrz budynku:

   • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
   • znajdują się windy, które obsługują tylko część poziomów – w klatce nr 1, winda obsługuje cztery poziomu budynku oraz poddasze,
   • windy nie są wyposażone w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille'a.

   Obiekt nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami.

   Do obiektu można wejść z psem asystującym.

   Strona internetowa budynku: dsslubice.amu.edu.pl

   Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: Portiernia tel. 618296900, Biuro Administracji 618296903

  3. Dom Studencki Arkadia

   Adres: DS. III ARCADIA ul. Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice

   Kierownik obiektu: Słomka Krzysztof slomka@amu.edu.pl , 618296903

   Opis:

   W odległości ok. 10m od wejścia do obiektu znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełno sprawnościami.

   Wejście główne do budynku:

   • posiada schody wyposażone w poręcze,
   • brak drzwi automatycznie otwieranych,
   • klatka nr 2 i nr 4 posiadają schody, obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach. Wjazd z pochylni prowadzi na poziom budynku: Poziom 0.

   Wewnątrz budynku:

   • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
   • znajduje się winda, w klatce nr 2 (wejście obok portierni) obsługująca 4 poziomy,
   • windy nie SA wyposażone w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille’a,
   • znajduje się jedno mieszkanie 4osobowe, w którym jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

   Obiekt nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

   Do obiektu można wejść z psem asystującym.

   Strona internetowa obiektu: dsslubice.amu.edu.pl

   Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: portiernia tel. 618296900, Biuro Administracji 618296903

  4. Dom Studencki Forum

  Adres: DS. VI FORUM ul. Piłsudskiego 18, 69-100 Słubice

  Kierownik obiektu: Słomka Krzysztof slomka@amu.edu.pl , 618296903

  Opis: 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na Terenie Osiedla Studenckiego.

  Wejście główne do budynku:

  • posiada schody wyposażone w poręcze,
  • klatka nr 1 nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • w klatce nr 2 znajduje się winda, obsługująca cztery poziomy budynku,
  • windy nie są wyposażone w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille'a,
  • znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, po jednej toalecie przy salach wykładowych.

  Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym.

  Strona internetowa budynku: dsslubice.amu.edu.pl

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: Portiernia tel. 618296900, Biuro Administracji 618296903

  Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM w Białej Górze

  Adres: Biała Góra 8, 72-500 Międzyzdroje

  Kierownik obiektu: Jacek Tylkowski (email: jatyl@amu.edu.pl, Tel. 913222939)

  Opis: W pobliżu ok. 150m od wejścia do obiektu znajduje się 40 miejsc parkingowych (bez wydzielonych stanowisk).

  Wejście główne do budynku:

  • posiada wyłącznie schody, bez poręczy, bez pochylni i bez podnośnika.
  • Nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

  Wewnątrz budynku brak jakiejkolwiek infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami.

  Obiekt nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

  Brak strony internetowej budynku.

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: Kierownik obiektu tel. 913222939

  Dom Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu

  Adres: ul. Wolności 37,  62-404 Ciążeń

  Kierownik obiektu: mgr Rafał Bendziński (email: bendar@amu.edu.pl , kom. 797 901 081)

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się przypałacowy plac parkingowy, bez wyznaczonych miejsc do parkowania. Znajduje się tam około 50 miejsc, do 60m od głównego wejścia do obiektu.

  Wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Posiada schody bez poręczy i bez podnośników.

  Wnętrze obiektu również nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – brak wind czy toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

  Obiekt nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

  Do budynku można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Strona internetowa budynku: ciazen@amu.edu.pl

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 63 276 41 24

  Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku

  Adres: Obrzycko- Zamek 1, 64-520 Obrzycko

  Osoba wypełniająca formularz: Sebastian Kałużny (skaluzny@amu.edu.pl , tel. 519 340 562)

  Opis: W pobliżu wejścia do obiektu brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż teren dookoła budynku jest nieutwardzony.

  Wejście główne do budynku posiada schody, natomiast pochylnia/ winda ulokowana jest od innej strony budynku – od strony rzeki Warty.

  Wnętrze budynku w ogóle nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (brak wind, brak schodów z poręczami, brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami).

  Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym bez ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Stron internetowa obiektu: www.palac-obrzycko.pl

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:

  Tel. 61 829 28 00

  Zespół Pałacowo- Parkowy w Gułtowach

  Kierownik obiektu: mgr inż. Maria Mikołajczak (e-mail: marimiko@amu.edu.pl, kom. 797 901 079)

  a) Pałac

  Wejście główne do pałacu wyposażone jest w dwa zabytkowe stopnie, bez poręczy. Dla osób z trudnościami w poruszaniu się przewidziano możliwość skorzystania z podnośnika pionowego, który zjeżdża na poziom -1. W obiekcie znajduje się przystosowana toaleta.

  b) Oficyna

  W budynku znajdują się dwa pokoje dla gości z łazienką przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd do obiektu jest z tzw. poziomu zerowego.

  Stacja Polarna UAM PETUNIABUKTA

  Miejsce:  Spitsbergen, Svabard

  Kierownik obiektu: mgr Krzysztof Rymer, krym@amu.edu.pl

  Opis: Ze względu na swoją specyfikę budynki Stacji Polarnej UAM "Petuniabukta" w żaden sposób nie są dostosowane do korzystania przez osoby o szczególnych potrzebach. Wejście do budynków jest podniesione ze względu na lokalne przepisy dotyczące ochrony wieloletniej zmarzliny.

  Stacja ma charakter wybitnie terenowy i jest zlokalizowana w wysokiej Arktyce (archipelag Svalbard) za kołem podbiegunowym północnym. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Stacji brak jest sieci drogowej i jakichkolwiek pojazdów.

  Centrum Zaawansowanych Technologii

  Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań

  Kierownik obiektu: mgr Sebastian Opaska (tel. 728 328 498, e-mail: so@amu.edu.pl)

  Opis: W pobliżu wejścia głównego do obiektu znajduje się 6 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, parking od strony ul. Uniwersytetu Poznańskiego.

  Wejście główne do budynku:

  • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
  • posiada drzwi automatycznie otwierane.

  Wewnątrz budynku:

  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
  • na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
  • windy znajdujące się w budynku wyposażone są w komunikaty głosowe i przyciski z alfabetem Braille’a.

  Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

  Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki pomieszczeń.

  Strona internetowa budynku: http://wczt.pl/

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 19 96, 61 829 19 16.