Balkan Studies

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Absolwent studiów Balkan Studies II stopnia uzyskuje wiedzę z zakresu dwóch języków:

Oba języki Absolwenci opanowują na poziomie sprawności językowej B1. Praktyczna nauk języków uzupełniona jest o zajęcia z zakresu bałkańskiej literatury, kultury, a także poznanie aspektów społecznych, politycznych ekonomicznych i historycznych Bałkanów.

Atuty kierunku

Balkan Studies koncentrują się  na uzyskiwaniu zaawansowanej kompleksowej wiedzy i umiejętności w dziedzinie słowiańskich oraz niesłowiańskich języków bałkańskich, historii Bałkanów, antropologii i etnologii Półwyspu Bałkańskiego i literatur w ich ujęciach narodowych, modelowych i porównawczych, historii narodów oraz państw bałkańskich i na zróżnicowaniu etnicznym oraz kulturowym Półwyspu Bałkańskiego. Zagadnienia te ujmowane są w szerokich i zróżnicowanych kontekstach naukowo-kulturowych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwent Balkan Studies zdobędzie kompetencje pozwalające na wykonywanie analiz kulturowych i społecznych przydatnych w pracy w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawniczych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, instytucjach gospodarczych i środkach masowego przekazu. Będzie także przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.