Administracja

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc:

Opis studiów

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji z tytułem magistra administracji jest przygotowany do pracy na najwyższych szczeblach zarządzania zarówno w administracji publicznej, jak i prywatnej. Znajomość struktur i podstaw prawa Unii Europejskiej pozwala mu na inicjowanie i doskonalenie współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym w ramach państw członków Unii Europejskiej.

Atuty kierunku

Absolwent posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu dyscyplin naukowych zajmujących się różnymi sferami działania administracji, co pozwala mu na samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych powstałych w wykonywaniu funkcji administracyjnych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Publiczne prawo konkurencji,
 • Prawo spółek,
 • Prawo Unii Europejskiej,
 • Legislacja w administracji,
 • Prawo rynku finansowego,
 • Postępowanie sądowo - administracyjne,
 • Prawo Unii Europejskiej,
 • Prawo rodzinne i spadkowe,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Prawo żywnościowe.

Praca po studiach

Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych szczebla wyższego w następujących jednostkach, i sferach aktywności: Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Celnego, Izby Celnej, Kontroli Skarbowej, Samorządu terytorialnego, Służby cywilnej, administracji sądowej, służb mundurowych (policji, straży, inspekcji drogowej), RIO oraz NIK, instytucji unijnych, agencji rządowych.

Administracja

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji z tytułem magistra administracji jest przygotowany do pracy na najwyższych szczeblach zarządzania zarówno w administracji publicznej, jak i prywatnej. Znajomość struktur i podstaw prawa Unii Europejskiej pozwala mu na inicjowanie i doskonalenie współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym w ramach państw członków Unii Europejskiej.

Atuty kierunku

Absolwent posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu dyscyplin naukowych zajmujących się różnymi sferami działania administracji, co pozwala mu na samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych powstałych w wykonywaniu funkcji administracyjnych. Magister administracji posiada także umiejętność rozumienia i interpretowania tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego myślenia oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie administracji.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Publiczne prawo konkurencji,
 • Prawo spółek,
 • Prawo Unii Europejskiej,
 • Legislacja w administracji,
 • Prawo rynku finansowego,
 • Postępowanie sądowo - administracyjne,
 • Prawo Unii Europejskiej,
 • Prawo rodzinne i spadkowe,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Prawo żywnościowe.

Praca po studiach

Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych szczebla wyższego w następujących jednostkach, i sferach aktywności: Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Celnego, Izby Celnej, Kontroli Skarbowej, Samorządu terytorialnego, Służby cywilnej, administracji sądowej, służb mundurowych (policji, straży, inspekcji drogowej),RIO oraz NIK, instytucji unijnych, agencji rządowych.

Administracja

studia I stopnia (licencjackie), niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 150

Opis studiów

Absolwent kierunku administracja jest przygotowany do pracy urzędniczej w administracji publicznej -  zarówno rządowej, jak i samorządowej, w administracji niepublicznej oraz w organizacjach społecznych. Obowiązkowe praktyki zawodowe, na które student zostaje  skierowany na studiach pierwszego stopnia dają możliwość praktycznej nauki z zakresu szeroko rozumianego postępowania administracyjnego i materialnego prawa administracyjnego.

Atuty kierunku

Absolwent studiów umiejętnie posługuje się wiedzą z zakresu nauk o administracji, prawie i ekonomii co wykorzysta w pracy zawodowej. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w administracji publicznej, niepublicznej oraz w organizacjach społecznych. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, kierować zespołami, posiada umiejętność samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu środków informacji i techniki biurowej. Przygotowany jest do podjęcia studiów II stopnia.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Prawoznawstwo,
 • Mikro i makro-ekonomia,
 • Prawo konstytucyjne,
 • Prawo administracyjne,
 • Podstawy prawa cywilnego,
 • Prawo pracy i stosunki pracownicze,
 • Finanse publiczne i prawo finansowe,
 • Postępowanie administracyjne,
 • Publiczne prawo gospodarcze.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku administracja są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w następujących jednostkach:

 • administracja publiczna,
 • skarbowa,
 • celna,
 • gospodarcza (sektor publiczny i prywatny),
 • administracja społeczna,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • organy kontroli administracji,
 • instytucje unijne,
 • działy: personalne, księgowości, zamówień publicznych,
 • firmy outsourcingowe, w szczególności usługowe,
 • administracja w kancelariach zawodów zaufania publicznego.

Administracja

studia II stopnia (magisterskie), niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 150

Opis studiów

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji z tytułem magistra administracji jest przygotowany do pracy na najwyższych szczeblach zarządzania zarówno w administracji publicznej, jak i prywatnej. Znajomość struktur i podstaw prawa Unii Europejskiej pozwala mu na inicjowanie i doskonalenie współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym w ramach państw członków Unii Europejskiej.

Atuty kierunku

Absolwent posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu dyscyplin naukowych zajmujących się różnymi sferami działania administracji, co pozwala mu na samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych powstałych w wykonywaniu funkcji administracyjnych. Magister administracji posiada także umiejętność rozumienia i interpretowania tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego myślenia oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie administracji.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Publiczne prawo konkurencji,
 • Prawo spółek,
 • Prawo Unii Europejskiej,
 • Legislacja w administracji,
 • Prawo rynku finansowego,
 • Postępowanie sądowo - administracyjne,
 • Prawo Unii Europejskiej,
 • Prawo rodzinne i spadkowe,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Prawo żywnościowe.

Praca po studiach

Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych szczebla wyższego w jednostkach i sferach aktywności: Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Celnego, Izby Celnej, Kontroli Skarbowej, Samorządu terytorialnego, Służby cywilnej, sądów, służb mundurowych, RIO oraz NIK, instytucji unijnych, agencji rządowych,  działów personalnych, działów administracyjnych prywatnych firm np. księgowości, a także firm outsourcingowych i kancelariach.