Dokumenty

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji podanym przy każdym kierunku studiów w katalogu studiów należy złożyć komplet wymaganych dokumentów poprzez SIR.

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Dokumenty na studia

Wymagane dokumenty na studia w języku polskim/ języku angielskim, studia pierwszego  stopnia i jednolite studia magisterskie/ studia drugiego  stopnia

 1. ankieta osobowa zawierająca zdjęcie
  Ankietę ze zdjęciem możesz wygenerować ze swojego konta w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR), wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy ją złożyć dla każdego kierunku osobno;
 2. polskie świadectwo dojrzałości lub zagraniczne świadectwo, opatrzone apostille/zalegalizowane, uprawniające do podjęcia studiów wyższych  w państwie wydania dokumentu;
 3. polski dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zagraniczny dyplom, opatrzony apostille/zalegalizowany, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie wydania dokumentu. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, możesz wystąpić do NAWA z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji na jego temat;
 4. tłumaczenie świadectwa/dyplomu na język polski /język angielski tylko w przypadku studiów w języku angielskim. Każdy dokument wydany w języku innym niż polski powinien zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub inne tłumaczenie na język polski poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. W przypadku gdy nie ma możliwości przetłumaczenia dokumentu na język polski, a podejmujesz studia w języku angielskim, możliwe jest tłumaczenie na język angielski. Tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza języka angielskiego akredytowanego przez rząd kraju wydania dokumentu lub tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego). Dokumenty wydane w oryginale w języku angielskim nie wymagają tłumaczeń;
 5. decyzja administracyjna wydana przez właściwego Kuratora Oświaty potwierdzająca uznanie zagranicznego świadectwa za równorzędne świadectwu dojrzałości wydawanemu w Polsce lub deklaracja, w której kandydat zobowiązuje się do dostarczenia brakującego dokumentu niezwłocznie po rozpoczęciu studiów, nie później jednak niż do końca pierwszego semestru studiów.
  Dokument dotyczy tylko kandydatów, których świadectwo nie może być uznane z mocy prawa.
 6. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 o ile w zasadach rekrutacji nie zostało określone inaczej (dotyczy studiów prowadzonych w języku polskim):
 7. W przypadku braku jednego z powyższych dokumentów, kandydaci zobowiązani są przystąpić do sprawdzianu znajomości języka polskiego organizowanego przez Komisję Rekrutacyjną UAM. 
  Sprawdzian ma formę testu i przeprowadzany jest online podczas rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji: liczba podejść: 2, wymagana liczba punktów do zaliczenia testu: 100 na 150 (> 66,6%), czas wykonania testu: 1 godzina.

 8. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 o ile w zasadach rekrutacji nie zostało określone inaczej (dotyczy studiów prowadzonych w języku angielskim):
  • dyplom IB, lub
  • dyplom EB, lub
  • certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, lub
  • zagraniczny dokument, równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości, z wykładowym językiem angielskim, lub
  • zagraniczny dokument, równoważny polskiemu dyplomowi ukończenia studiów, z wykładowym językiem angielskim.

  W przypadku braku jednego z powyższych dokumentów, kandydaci zobowiązani są przystąpić do sprawdzianu znajomości języka angielskiego organizowanego przez Komisję Rekrutacyjną UAM.

 9. dokument zaznaczony w systemie i potwierdzający możliwość podjęcia studiów bez odpłatności zgodnie z listą (dotyczy tylko studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim):
  • paszport lub dowód osobisty obywatela UE, EFTA lub członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • paszport lub dowód osobisty obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zezwolenia na pobyt stały;
  • karta rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • status uchodźcy nadany w RP;
  • potwierdzenie korzystania z ochrony czasowej;
  • potwierdzenie korzystania z ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
  • certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  • ważna Karta Polaka lub decyzja o jej nadaniu nie starsza niż 3 miesiące;
  • decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia wydane przez ambasadę/konsulat RP;
  • potwierdzenie bycia małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • decyzja o zezwoleniu na pobyt czasowy w związku z okolicznościami z art. art. 159 ust. 1,  art. 186 ust. 1 pkt 3 , art. 186 ust. 1 pkt 4  o których mowa w (ustawia z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) wraz z kartą.
 10. oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica bądź opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów lub deklaracja, w której kandydat zobowiązuje się do dostarczenia brakującego dokumentu niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.
  Dokument dotyczy tylko kandydatów niepełnoletnich, czyli osób, które na dzień 1 października 2024r. nie mają ukończonych 18 lat.
 11. zdjęcie kolorowe w formie cyfrowej zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o minimalnej rozdzielczości 236 x 295 pixeli  (JPEG,TIFF, BMP, PNG);
Niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia należy dostarczyć do dziekanatu:
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku poświadczone przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania na badanie lekarskie wydanego przez UAM – w przypadku kandydatów przyjętych na kierunki, na których zaświadczenie jest wymagane

POŚWIADCZENIE DOKUMENTÓW

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługo Studentów z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty zagraniczne - świadectwa, dyplomy

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie.

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu - świadectwa maturalne i dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane. Bez tego nie będziemy mogli ich uwzględnić w rekrutacji na studia.

UWAGA !

Z powyższych wymogów zwolnione są jedynie dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate).

Apostille to w uproszczeniu poświadczenie, że świadectwo/dyplom, którym posługujemy się jest autentyczny, dzięki czemu możliwe jest użycie go zagranicą. O klauzulę, która wydawana jest w formie pieczęci na dokumencie, bądź osobnego dokumentu, należy starać się w kraju wydania dokumentu. 
Jeśli kraj, który wydał Twój dokument jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) to sprawdź gdzie powinieneś się udać by otrzymać apostille.

Legalizacja - jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną Konwencji Haskiej, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie. Musisz się skontaktować z odpowiednią placówką dyplomatyczną i dowiedzieć się jak wygląda ten proces.

Uznanie świadectw - świadectwa zagraniczne uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie wydania dokumentu, które nie wymagają podejmowania żadnych czynności przed polskimi urzędami, bo są uznawane z mocy prawa:

 1. Wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, działającą na terytorium lub w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

  Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach:
  Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 2. Dyplomy (IB) International Baccalaureate oraz dyplomy (EB) European Baccalaureate
 3. Objęte umowami międzynarodowymi.

Jeśli Twoje świadectwo nie kwalifikuje się do powyższych wymagań wówczas musisz ubiegać się o decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia. Zapoznaj się z szczegółami procedury Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
Plac Wolności 18, 61-739 Poznań.
Informacji na temat postępowania o uznanie świadectwa wydanego za granicą udzielają pracownicy Wydziału do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół w godzinach pracy urzędu. Osoba zainteresowana może złożyć dokumenty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz godziny wizyty pod numerem telefonu: 61 670 40 86 lub za pomocą poczty elektronicznej: wns@ko.poznan.pl.

Kandydaci niepełnoletni

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie zapewnia opieki osobom niepełnoletnim w trakcie odbywania studiów i w przypadku przyjęcia dziecka na studia taką opiekę zapewnić mają, zgodnie z przepisami, według własnego uznania i we własnym zakresie rodzice/opiekunowie prawni tej osoby.

Kandydatem niepełnoletnim jest osoba, która na dzień 1 października 2024r. nie ma ukończonych 18 lat.

Osoby te składają podczas rekrutacji dodatkowy dokument - Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (dalej Oświadczenie) – Wzór nr 1 (dla osób których przedstawiciele ustawowi zamieszkują poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) albo Wzór nr 2 (dla osób, których przedstawiciele ustawowi zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

W przypadku braku powyższego dokumentu kandydaci niepełnoletni składają deklarację, w której zobowiązują się do złożenia brakującego dokumentu niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.

Na podstawie Oświadczenia – wzór nr 1  niepełnoletni kandydat może w szczególności: podpisać ankietę osobową, umowę o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim/akademickim i umowę najmu miejsca w domu studenckim/akademickim oraz inne podania, prośby i wnioski związane rozpoczęciem, odbywaniem oraz zakończeniem studiów.

W przypadku Oświadczenia – wzór nr 2 wszystkie ww. dokumenty podpisuje osobiście przedstawiciel ustawowy zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku podjęcia studiów na więcej niż jednym kierunku, wymagane są osobne Oświadczenia.

Sposoby składania oświadczenia:

 1. kandydat niepełnoletni może przyjść do dziekanatu z rodzicem/opiekunem prawnym, który osobiście, przy pracowniku dziekanatu podpisze Oświadczenie według wybranego wzoru. Należy mieć przy sobie akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem oraz dokument tożsamości ze zdjęciem pozwalający na zweryfikowanie tożsamości rodzica/opiekuna prawnego. Jeśli dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski;
 2. rodzic/opiekun prawny może przyjść sam osobiście do dziekanatu  (bez obecności kandydata) i podpisać Oświadczenie według wybranego wzoru. Należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem oraz akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem. Jeśli dokument/y jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski;
 3. kandydat niepełnoletni może dostarczyć osobiście lub przesłać do dziekanatu Oświadczenie według wybranego przez przedstawicieli ustawowych wzoru podpisane przez przedstawicieli ustawowych. Oprócz innych dokumentów wynikających z Oświadczenia, należy przedłożyć  w szczególności kopię aktu urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatemJeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski;
 4. Oświadczenie może być złożone w dziekanacie przez pełnomocnika (bez obecności kandydata i przedstawiciela ustawowego). Należy przedstawić pełnomocnictwo (wzór nr 3) oraz dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika ze zdjęciem. Oprócz innych dokumentów wynikających z Oświadczenia, należy przedłożyć  w szczególności kopię aktu urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem przez osobę udzielającą pełnomocnictwaJeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Podpisy na Oświadczeniu (składane poza dziekanatem) i na Pełnomocnictwie muszą być poświadczone przez notariusza lub w przypadku notariusza (urzędnika) zagranicznego, klauzula notarialna musi być przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego i być zaopatrzona w apostille.

Wzory oświadczenia i pełnomocnictwa (w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim) dostępne są na dole strony.

Kandydaci niepełnoletni - dokumenty

Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z PolskiObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z Polski (143.4 KB)
Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z RosjiObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z Rosji (129.5 KB)
Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z UkrainyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z Ukrainy (206.2 KB)
Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z BiałorusiObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z Białorusi (130.0 KB)
Klauzula informacyjna dla rodziców w związku z udzielonym pełnomocnictwemObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Klauzula informacyjna dla rodziców w związku z udzielonym pełnomocnictwem (203.8 KB)
Klauzula informacyjna dla pełnomocnikaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Klauzula informacyjna dla pełnomocnika (202.1 KB)
Wzór nr 1 - Oświadczenie rodzica dla osób spoza PolskiObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wzór nr 1 - Oświadczenie rodzica dla osób spoza Polski (269.8 KB)
Wzór nr 2 - Oświadczenie rodzica dla osób z PolskiObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wzór nr 2 - Oświadczenie rodzica dla osób z Polski (263.9 KB)
Wzór nr 3 - PełnomocnictwoObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wzór nr 3 - Pełnomocnictwo (257.6 KB)
Parent's statement for candidates whose statutory representative reside abroadObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Parent's statement for candidates whose statutory representative reside abroad (220.2 KB)
Parent's statement for candidates whose statutory representatives reside in PolandObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Parent's statement for candidates whose statutory representatives reside in Poland (215.5 KB)
Power of attorneyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Power of attorney (155.9 KB)
ЗАЯВА ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА - 1Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX ЗАЯВА ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА - 1 (20.9 KB)
ЗАЯВА ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА - 2Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX ЗАЯВА ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА - 2 (21.9 KB)
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - 1Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - 1 (22.2 KB)
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - 2Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - 2 (23.3 KB)
ДОВІРЕНІСТЬObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX ДОВІРЕНІСТЬ (19.5 KB)
ДОВЕРЕННОСТЬObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX ДОВЕРЕННОСТЬ (20.8 KB)