Dokumenty

Dokumenty na studia

Wymagane dokumenty na studia w języku polskim/ języku angielskim, studia pierwszego  stopnia i jednolite studia magisterskie/ studia drugiego  stopnia

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie
  Ankietę możesz pobrać ze swojego konta w Systemie Internetowej Rekrutacji.Ankieta musi być wydrukowana, podpisana i przesłana w wyznaczonym terminie wraz z innymi wymaganymi dokumentami dla każdego kierunku osobno;
 • polskie świadectwo dojrzałości lub zagraniczne świadectwo, opatrzone apostille/zalegalizowane, uprawniające do podjęcia studiów wyższych  w państwie wydania dokumentu;
 • polski dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zagraniczny dyplom, opatrzony apostille/zalegalizowany, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie wydania dokumentu. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, możesz wystąpić do NAWA z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji na jego temat.
 • oryginał tłumaczenia świadectwa/dyplomu na język polski /język angielski tylko w przypadku studiów w języku angielskim. Każdy dokument wydany w języku innym niż polski powinien zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub inne tłumaczenie na język polski poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. W przypadku gdy nie ma możliwości przetłumaczenia dokumentu na język polski, a podejmujesz studia w języku angielskim, możliwe jest tłumaczenie na język angielski. Tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza języka angielskiego akredytowanego przez rząd kraju wydania dokumentu lub tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego. Dokumenty wydane w oryginale w języku angielskim nie wymagają tłumaczeń.
 • dokument zaznaczony w systemie i potwierdzający możliwość podjęcia studiów bez odpłatności zgodnie z listą:
 1. paszport lub dowód osobisty obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo potwierdzenie korzystania z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 4. certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
 5. ważna Karta Polaka lub decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 6. potwierdzenie bycia małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771):
  • art. 159 ust. 1 (w związku z połączeniem z rodziną),
  • art. 186 ust. 1 pkt 3 (w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej), art. 186 ust. 1 pkt 4 (jesteś członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa art. 186 ust. 1 pkt 3, z którym przebywasz na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszysz mu lub chcesz się z nim połączyć).
 • zdjęcie kolorowe w formie cyfrowej zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o minimalnej rozdzielczości 236 x 295 pixeli  (JPEG,TIFF, BMP, PNG);

Niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia należy dostarczyć do dziekanatu:

W terminach wskazanych szczegółowo przy każdym kierunku studiów w katalogu studiów musisz dostarczyć dokumenty do podkomisji rekrutacyjnej na Wydział na którym chcesz studiować.

Poświadczenie przez UAM kopii dokumentu polega na tym, że podczas składania dokumentów należy przedłożyć (do wglądu) oryginał dokumentu, na podstawie którego podkomisja rekrutacyjna dokona poświadczenia kserokopii. W przypadku, gdy dokumenty składane są przez osobę trzecią albo wysłane pocztą lub kurierem, należy złożyć/wysłać tylko kserokopię dokumentu. Z oryginałem dokumentu należy udać się z początkiem roku akademickiego do dziekanatu, który dokona stosownego poświadczenia. Pamiętaj, że liczy się data, kiedy dokumenty faktycznie trafiły do UAM.

Kandydaci niepełnoletni

Kandydatem niepełnoletnim jest osoba, która na dzień 1 października 2019r. nie ma ukończonych 18 lat.

Osoby te muszą do rozpoczęcia roku akademickiego, złożyć w dziekanacie dodatkowy dokument - Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (dalej Oświadczenie) – Wzór nr 1 (dla osób których przedstawiciele ustawowi zamieszkują poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) albo Wzór nr 2 (dla osób, których przedstawiciele ustawowi zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Na podstawie Oświadczenia – wzór nr 1  niepełnoletni kandydat może w szczególności: podpisać ankietę osobową, umowę o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim/akademickim i umowę najmu miejsca w domu studenckim/akademickim oraz inne podania, prośby i wnioski związane rozpoczęciem, odbywaniem oraz zakończeniem studiów.

W przypadku Oświadczenia – wzór nr 2 wszystkie ww. dokumenty podpisuje osobiście przedstawiciel ustawowy zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku podjęcia studiów na więcej niż jednym kierunku, wymagane są osobne Oświadczenia.

Sposoby składania oświadczenia:

 1. kandydat niepełnoletni może przyjść do dziekanatu z rodzicem/opiekunem prawnym, który osobiście, przy pracowniku dziekanatu podpisze Oświadczenie według wybranego wzoru. Należy mieć przy sobie akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem oraz dokument tożsamości ze zdjęciem pozwalający na zweryfikowanie tożsamości rodzica/opiekuna prawnego. Jeśli dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski;
 2. rodzic/opiekun prawny może przyjść sam osobiście do dziekanatu  (bez obecności kandydata) i podpisać Oświadczenie według wybranego wzoru. Należy mieć przy dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem oraz akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem. Jeśli dokument/y jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski;
 3. kandydat niepełnoletni może dostarczyć osobiście lub przesłać do dziekanatu Oświadczenie według wybranego przez przedstawicieli ustawowych wzoru podpisane przez przedstawicieli ustawowych. Oprócz innych dokumentów wynikających z Oświadczenia, należy przedłożyć  w szczególności kopię aktu urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem. Jeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski;
 4. Oświadczenie może być złożone w dziekanacie przez pełnomocnika (bez obecności kandydata i przedstawiciela ustawowego). Należy przedstawić pełnomocnictwo (wzór nr 3) oraz dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika ze zdjęciem. Oprócz innych dokumentów wynikających z Oświadczenia, należy przedłożyć  w szczególności kopię aktu urodzenia kandydata lub inny dokument potwierdzający sprawowanie prawnej opieki nad kandydatem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Jeśli dany dokument jest wydany w innym języku niż język polski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Podpisy na Oświadczeniu (składane poza dziekanatem) i na Pełnomocnictwie muszą być poświadczone przez notariusza lub w przypadku notariusza (urzędnika) zagranicznego, klauzula notarialna musi być przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego i być zaopatrzona w apostille.

Wzory oświadczenia i pełnomocnictwa (w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim) dostępne są na dole strony.

Dokumenty zagraniczne - świadectwa, dyplomy

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie.

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu - świadectwa maturalne i dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane. Bez tego nie będziemy mogli ich uwzględnić w rekrutacji na studia.

UWAGA !

Z powyższych wymogów zwolnione są jedynie dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate).

Apostille to w uproszczeniu poświadczenie, że świadectwo/dyplom, którym posługujemy się jest autentyczny, dzięki czemu możliwe jest użycie go zagranicą. O klauzulę, która wydawana jest w formie pieczęci na dokumencie, bądź osobnego dokumentu, należy starać się w kraju wydania dokumentu. 
Jeśli kraj, który wydał Twój dokument jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) to sprawdź gdzie powinieneś się udać by otrzymać apostille.

Legalizacja - jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną Konwencji Haskiej, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie. Musisz się skontaktować z odpowiednią placówką dyplomatyczną i dowiedzieć się jak wygląda ten proces.

Uznanie świadectw - świadectwa zagraniczne uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie wydania dokumentu, które nie wymagają podejmowania żadnych czynności przed polskimi urzędami, bo są uznawane z mocy prawa:

 1. Wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, działającą na terytorium lub w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

  Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach:
  Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 2. Dyplomy (IB) International Baccalaureate oraz dyplomy (EB) European Baccalaureate
 3. Objęte umowami międzynarodowymi. Wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jeśli Twoje świadectwo nie kwalifikuje się do powyższych wymagań wówczas musisz ubiegać się o decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia. W sprawie  szczegółowych informacji należy kontaktować się z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zmiana zasad studiowania

Jeśli w trakcie studiowania nabyłeś dokument, który upoważnia do bezpłatnych studiów stacjonarnych w języku polskim, wówczas napisz wniosek do Prorektor ds. Studenckich. Do wniosku załącz kopię dokumentu.

Uwaga! Jeśli data na dokumencie będzie się pokrywać z datą rekrutacji, wnioski nie będą rozpatrywane.

Kandydaci niepełnoletni - dokumenty

Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z PolskiObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z Polski (143.4 KB)
Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z RosjiObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z Rosji (129.5 KB)
Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z UkrainyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z Ukrainy (206.2 KB)
Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z BiałorusiObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów z Białorusi (130.0 KB)
Klauzula informacyjna dla rodziców w związku z udzielonym pełnomocnictwemObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Klauzula informacyjna dla rodziców w związku z udzielonym pełnomocnictwem (203.8 KB)
Klauzula informacyjna dla pełnomocnikaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Klauzula informacyjna dla pełnomocnika (202.1 KB)
Wzór nr 1 - Oświadczenie rodzica dla osób spoza PolskiObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wzór nr 1 - Oświadczenie rodzica dla osób spoza Polski (269.8 KB)
Wzór nr 2 - Oświadczenie rodzica dla osób z PolskiObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wzór nr 2 - Oświadczenie rodzica dla osób z Polski (263.9 KB)
Wzór nr 3 - PełnomocnictwoObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wzór nr 3 - Pełnomocnictwo (257.6 KB)
Parent's statement for candidates whose statutory representative reside abroadObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Parent's statement for candidates whose statutory representative reside abroad (220.2 KB)
Parent's statement for candidates whose statutory representatives reside in PolandObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Parent's statement for candidates whose statutory representatives reside in Poland (215.5 KB)
Power of attorneyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Power of attorney (155.9 KB)
ЗАЯВА ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА - 1Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX ЗАЯВА ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА - 1 (20.9 KB)
ЗАЯВА ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА - 2Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX ЗАЯВА ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА - 2 (21.9 KB)
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - 1Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - 1 (22.2 KB)
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - 2Obowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - 2 (23.3 KB)
ДОВІРЕНІСТЬObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX ДОВІРЕНІСТЬ (19.5 KB)
ДОВЕРЕННОСТЬObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX ДОВЕРЕННОСТЬ (20.8 KB)