Geoinformacja

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 80

Opis Studiów

Geoinformacja jest dyscypliną, która wyrosła na gruncie systemów informacji geograficznej (GIS) rozwijanych od ponad pół wieku i jest najszybciej rozwijającą się dyscypliną naukową. Geoinformacja wraz z geotechnologią tworzą dziś niezbędny atrybut nowoczesnego rozwoju społeczeństwa. W sferze postępu cywilizacyjnego obserwuje się przechodzenie współczesnych społeczeństw w kierunku społeczeństwa geoinformacyjnego.

Atuty kierunku

Program nauczania na kierunku geoinformacja jest unikalnym połączeniem przedmiotów z czterech zasadniczych grup:

 • przedmiotów geoinformacyjnych,
 • przedmiotów matematyczno-informatycznych,
 • przedmiotów geograficznych,
 • przedmiotów ogólnych.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe i umiejętności poprzez uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych.

Specjalności w ramach kierunku

W ramach kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Kartografia i geomatyka,
 • Gospodarka przestrzenna,
 • Geoinformacja,
 • Geologia,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Zarządzanie środowiskiem.

Praca po studiach

Absolwenci studiów licencjackich o profilu inżynierskim są specjalistami geoinformacji o poszerzonych umiejętnościach i kompetencjach informatyczno-technicznych. Dotychczasowi absolwenci znaleźli zatrudnienie w różnorodnych polach zastosowań geoinformacji, m.in.:

 • na różnych szczeblach administracji samorządowej,
 • w wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki, demografii itp.,
 • w instytucjach ochrony środowiska i firmach turystycznych,
 • w laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe),
 • w służbach, zakładach i firmach komunalnych, usługowych i o różnym profilu gospodarczym,
 • w służbach państwowych i ratowniczych,
 • w instytucjach i firmach wytwarzających dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym,
 • w firmach kartograficznych i wydawnictwach,
 • w biurach badania opinii społecznych.

Geoinformacja

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Opis Studiów

Geoinformacja jest dyscypliną, która wyrosła na gruncie systemów informacji geograficznej (GIS) rozwijanych od ponad pół wieku i jest najszybciej rozwijającą się dyscypliną naukową.. Geoinformacja wraz z geotechnologią tworzą dziś niezbędny atrybut nowoczesnego rozwoju społeczeństwa. W sferze postępu cywilizacyjnego obserwuje się przechodzenie współczesnych społeczeństw w kierunku społeczeństwa geoinformacyjnego.

Atuty kierunku

Program nauczania na kierunku geoinformacja jest unikalnym połączeniem przedmiotów z czterech zasadniczych grup:

 • przedmiotów geoinformacyjnych,
 • przedmiotów matematyczno-informatycznych,
 • przedmiotów geograficznych,
 • przedmiotów ogólnych.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe i umiejętności poprzez uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników naukowych WNGiG.

Specjalności w ramach kierunku

 • Geoinformatyka,
 • Infrastruktura krytyczna.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Geografia,
 • Geografia geoinformacyjna,
 • Geologia,
 • Gospodarka przestrzenna,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Zarządzanie środowiskiem.

Praca po studiach

Absolwenci studiów  magisterskich są specjalistami geoinformacji o poszerzonych umiejętnościach i kompetencjach informatyczno-technicznych. Dotychczasowi absolwenci znaleźli zatrudnienie w różnorodnych polach zastosowań geoinformacji, m.in.:

 • na różnych szczeblach administracji samorządowej,
 • w wydziałach i departamentach geodezji, geologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki, demografii itp.,
 • w instytucjach ochrony środowiska i firmach turystycznych,
 • w laboratoriach i stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe),
 • w służbach, zakładach i firmach komunalnych, usługowych i o różnym profilu gospodarczym,
 • w służbach państwowych i ratowniczych,
 • w instytucjach i firmach wytwarzających dane monitoringowe o środowisku przyrodniczym o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym i czasowym,
 • w firmach kartograficznych i wydawnictwach,
 • w biurach badania opinii społecznych.