Kierunek prawno-ekonomiczny

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Opis studiów

Kierunek prawno-ekonomiczny, prowadzony wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest adresowany do absolwentów szkół średnich interesujących się zarówno zagadnieniami gospodarczymi, jak i stroną prawną procesów ekonomicznych. Program kształcenia pozostaje w pełnej zgodności z misją i strategią zarówno Wydziału Prawa i Administracji UAM, jak i Wydziału Ekonomii UEP, a jego celem jest przygotowanie absolwenta zdolnego sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki. Absolwenci będą przygotowani do uwzględniania w podejmowanych decyzjach i działaniach zarówno ich wymiaru ekonomicznego, jak i prawnego ponadto zdobędą wszechstronną wiedzę o ekonomiczno-prawnych aspektach funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Atuty kierunku

Swoistość i złożoność współczesnych gospodarek powoduje rosnące znaczenie praktyczne studiów interdyscyplinarnych z pogranicza nauk ekonomicznych i prawnych. Na kierunku prawno-ekonomicznym wykorzystywane są innowacyjne metody kształcenia, a innowacyjność ta wyraża się w zrównoważonym połączeniu wiedzy, kompetencji i umiejętności w obszarze nauk prawniczych i ekonomicznych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwenci tego kierunku uzyskają unikatowe kompetencje zawodowe pozwalające na aspirowanie do tych wszystkich stanowisk pracy, które będą wymagały równie swobodnego poruszania się w sferze ekonomii, jak i prawa. Ukończenie tego kierunku daje możliwość zatrudnienia się na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego, kancelariach radcowskich, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) w kraju i za granicą.

Kierunek prawno-ekonomiczny

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Opis studiów

Kierunek prawno-ekonomiczny w ramach studiów II stopnia prowadzony jest wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program kształcenia, który pozostaje w pełnej zgodności z misją i strategią zarówno Wydziału Prawa i Administracji UAM, jak i Wydziału Ekonomii UEP składa się z przedmiotów, które są w stosunku do siebie komplementarne. W toku nauki przekazywane są zarówno informacje na temat aktualnych rozwiązań prawnych, jak i narzędzi biznesowych, które umożliwiają określanie skutecznych strategii rozwoju podmiotów rynkowych.

Atuty kierunku

O innowacyjnym charakterze kierunku świadczy program kształcenia, który umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów, zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym. Połączenie wiedzy prawniczej i ekonomicznej jest szansą dla wykształcenia specjalistycznych kompetencji zawodowych, atrakcyjnych i przydatnych dla rynku pracy.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Prawne instrumenty zabezpieczenia wierzytelności,
  • Publiczne prawo bankowe,
  • Prawo ochrony konkurencji,
  • Prawo papierów wartościowych,
  • Prawo zamówień publicznych,
  • Partnerstwo publiczno-prywatne,
  • Strategie podatkowe,
  • Ekonomia globalna i rynki wschodzące,
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • Analiza finansowa i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Praca po studiach

Absolwenci II stopnia kierunku prawno-ekonomicznego będą ekspertami w procesie doradztwa podmiotom gospodarczym. Przykładowe zawody, możliwe do wykonywania przez absolwentów II stopnia kierunku prawno-ekonomicznego po zdobyciu dodatkowych uprawnień, to, między innymi, doradca podatkowy, bankowy lub inwestycyjny, dyrektor instytucji państwowej lub organizacji pozarządowej, członek rady nadzorczej, czy też prezes firmy lub banku i wiele innych.