Kierunek prawno-ekonomiczny

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Opis studiów

Kierunek prawno-ekonomiczny, prowadzony wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest adresowany do absolwentów szkół średnich interesujących się zarówno zagadnieniami gospodarczymi, jak i stroną prawną procesów ekonomicznych. Program kształcenia pozostaje w pełnej zgodności z misją i strategią zarówno Wydziału Prawa i Administracji UAM, jak i Wydziału Ekonomii UEP, a jego celem jest przygotowanie absolwenta zdolnego sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki. Studenci będą uczyć się podejmowania decyzji i działań przez pryzmat wymiaru ekonomicznego, jak i prawnego ponadto. Zdobędą wszechstronną wiedzę o ekonomiczno-prawnych aspektach funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Atuty kierunku

Swoistość i złożoność współczesnych gospodarek powoduje rosnące znaczenie praktyczne studiów interdyscyplinarnych z pogranicza nauk ekonomicznych i prawnych. Na kierunku prawno-ekonomicznym wykorzystywane są innowacyjne metody kształcenia, a innowacyjność ta wyraża się w zrównoważonym połączeniu wiedzy, kompetencji i umiejętności w obszarze nauk prawniczych i ekonomicznych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy prawa cywilnego,
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych,
 • Prawo podatkowe,
 • Podstawy prawa administracyjnego,
 • Publiczne prawo gospodarcze,
 • Podstawy ekonomii,
 • Podstawy polityki gospodarczej,
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności,
 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Praca po studiach

Absolwenci tego kierunku uzyskają unikatowe kompetencje zawodowe pozwalające na aspirowanie do tych wszystkich stanowisk pracy, które będą wymagały równie swobodnego poruszania się w sferze ekonomii, jak i prawa. Ukończenie tego kierunku daje możliwość zatrudnienia się na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego, kancelariach radcowskich, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) w kraju i za granicą.

Kierunek prawno-ekonomiczny

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Opis studiów

Kierunek prawno-ekonomiczny w ramach studiów II stopnia prowadzony jest wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program kształcenia, który pozostaje w pełnej zgodności z misją i strategią zarówno Wydziału Prawa i Administracji UAM, jak i Wydziału Ekonomii UEP składa się z przedmiotów, które są w stosunku do siebie komplementarne. W toku nauki przekazywane są zarówno informacje na temat aktualnych rozwiązań prawnych, jak i narzędzi biznesowych, które umożliwiają określanie skutecznych strategii rozwoju podmiotów rynkowych.

Atuty kierunku

O innowacyjnym charakterze kierunku świadczy program kształcenia, który umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów, zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym. Połączenie wiedzy prawniczej i ekonomicznej jest szansą dla wykształcenia specjalistycznych kompetencji zawodowych, atrakcyjnych i przydatnych dla rynku pracy.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Prawne instrumenty zabezpieczenia wierzytelności,
 • Publiczne prawo bankowe,
 • Prawo ochrony konkurencji,
 • Prawo papierów wartościowych,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • Partnerstwo publiczno-prywatne,
 • Strategie podatkowe,
 • Ekonomia globalna i rynki wschodzące,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • Analiza finansowa i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Praca po studiach

Absolwenci II stopnia kierunku prawno-ekonomicznego będą ekspertami w procesie doradztwa podmiotom gospodarczym. Przykładowe zawody, możliwe do wykonywania przez absolwentów II stopnia kierunku prawno-ekonomicznego po zdobyciu dodatkowych uprawnień, to, między innymi, doradca podatkowy, bankowy lub inwestycyjny, dyrektor instytucji państwowej lub organizacji pozarządowej, członek rady nadzorczej, czy też prezes firmy lub banku i wiele innych.