Ochrona dóbr kultury, specjalność turystyka kulturowa

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Student zdobywa wiadomości z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii cywilizacji, antropologii kultury, archiwistyki, filozofii kultury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, dziedzictwa kulturowego w regionie oraz prawnych aspektów ochrony dóbr kultury. Specjalność przygotowuje do pracy w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury; agencjach i biurach turystycznych w roli przewodnika i pilota. Absolwent posiada kwalifikacje merytoryczne pilota wycieczek i przewodnika terenowego. Ochrona dóbr kultury to studia dla wszystkich, którzy pragną czynnie zajmować się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Atuty kierunku

Studia dają szeroką wiedzę w zakresie historii sztuki i dziedzictwa kulturowego; szansę na rozwój naukowy i karierę zawodową w obszarach zabytkoznawstwa i muzealnictwa, a także turystyki kulturowej; łączą wiedzę teoretyczną z zakresu dziejów sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego z wieloma praktycznymi umiejętnościami (w zakresie identyfikacji, dokumentacji i wartościowania zabytków), niezbędnymi w instytucjach, zajmujących się ochroną dóbr kultury.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Dzieje myśli o sztuce,
 • Geografia historyczna,
 • Historia poznawania świata,
 • Turystyka międzykulturowa europejskiego kręgu śródziemnomorskiego,
 • Restytucja dóbr kultury,
 • Strategie ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne,
 • Bezpieczeństwo, profilaktyka, ochrona zdrowia i higiena w turystyce,
 • Pilot a grupa,
 • Szkolenie praktyczne wycieczka przedmiotowa zagraniczna.

Praca po studiach

Absolwent potrafi moderować i obsługiwać ruch turystyczny w zakresie turystyki kulturowej; działać na rzecz ochrony, promocji i upowszechniania dziedzictwa kulturowego; budować strategię turystycznego udostępniania dóbr kultury i świadczenia usług turystycznych w tym zakresie.
Może podjąć pracę w:

 • muzeach,
 • urzędach sprawujących nadzór nad ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • instytucjach zajmujących się ochroną i promocją dóbr kultury,
 • w firmach z obszaru przemysłu turystycznego.