Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc:

Opis studiów

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i dydaktyczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania. Opanuje praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Absolwent przygotowany jest do pracy pedagogicznej z kwalifikacjami nauczycielskimi w  obrębie przedmiotów głównej specjalności nauczycielskiej i pedagogicznej po zapoznaniu się z teoretycznymi i metodycznymi podstawami pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – nabył wiedzę w zakresie planowania i organizowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole w klasach I-III w zakresie metodyk i edukacji szczegółowych, zdobył umiejętności w zakresie diagnozowania kompetencji dzieci, wspierania ich rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz rozwijania twórczości z wykorzystaniem żywego słowa i technik teatralnych.

Atuty kierunku

Przedmioty dodatkowego modułu nauczycielskiego (język angielski) – wzbogacają kompetencje absolwenta o wiedzę z zakresu historii i kultury krajów angielskiego obszaru językowego, znajomość anglojęzycznej literatury dziecięcej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego jej wykorzystania (adoptowania) dla potrzeb dydaktycznych, świadomość lingwistyczną pod względem ogólnej konstrukcji języka jako systemu gramatycznego i symbolu ludzkiego doświadczenia oraz o poznanie specyfiki nauczania języka angielskiego jako języka obcego w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Absolwent odznacza się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Praca po studiach

  • Przygotowanie pedagogiczne i nauczycielskie absolwenta umożliwia zatrudnienie go jako nauczyciela-wychowawcy w przedszkolach, szkołach, placówkach publicznych, prywatnych, społecznych oraz jako osoby prowadzącej zajęcia przedszkolne, szkolne, pozaszkolne i pozalekcyjne.
  • Teoretyczne podstawy zawodu nauczyciela etapu przedszkolnego i wczesnoszkolnego zdobyte podczas studiów stanowią dla absolwenta podstawy do kontynuowania studiów III stopnia – w zakresie nauk społecznych.