Pedagogika, specjalność resocjalizacja z elementami kryminologii

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis studiów

Studia dla osób pragnących przygotować się do pracy z osobami podejmującymi zachowania przestępcze. Kierunek wyposaży studentów w narzędzia do działania zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak i instytucjach o charakterze karnym, wychowawczym i poprawczym. Po studiach będzie można także uczestniczyć w grupach, organizacjach i instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów edukacyjnych, funkcjonowania społecznego oraz wsparcia osób niedostosowanych społecznie i wykolejonych przestępczo.

Atuty kierunku

 • Nauka pracy w zespole, podejmowanie zróżnicowanych ról.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy kryminologii,
 • Psychopatologia kryminologiczna,
 • Wiktymologia,
 • Interwencja kryzysowa i poradnictwo w sytuacji przestępstwa,
 • Współczesne nurty i koncepcje resocjalizacji dorosłych,

Praca po studiach

 • Wychowawca w zakładach karnych, aresztach śledczych (po przejściu odpowiednich procedur);
 • Funkcjonariusz policji, straży miejskiej; służby granicznej, celnej (po przejściu odpowiednich procedur);
 • Funkcjonariusz służb zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego;
 • Kurator społeczny/zawodowy w kuratorskich zespołach służby sądowej dla dorosłych;
 • Pracownik/założyciel organizacji, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób z problemami życiowymi lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej (osoby opuszczające placówki resocjalizacyjne i penitencjarne, rodziny osób pozbawionych wolności, ofiary i sprawcy przemocy, osoby uzależnione i współuzależnione);
 • Pedagog centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacyjnego, ośrodku wspomagania rodziny;
 • Pedagog w placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych.