Pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis kierunku

Studia przygotowują do podejmowania działań mających na celu wychowanie, kształcenie i rehabilitację osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwent potrafi posługiwać się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości i zaburzeń rozwojowych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada wiedzę z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodyki pracy edukacyjno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Atuty kierunku

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych,
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Planowanie, realizacja i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Metody edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Metody terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oparte na budowaniu relacji,
 • Metodyka pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym.

Praca po studiach

 • przedszkola ogólnodostępne, integracyjne, specjalne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • szkoły podstawowe ogólnodostępne, integracyjne, specjalne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • szkoły ponadpodstawowe ogólnodostępne, integracyjne, specjalne dla młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • placówki mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • organizacje pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin.