Praca socjalna

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Opis studiów

Praca socjalna jest nauką o zasadach i metodach oraz technikach wspierania i udzielania profesjonalnej pomocy człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych. Praca socjalna jako kierunek studiów jest zakotwiczona w takich dyscyplinach naukowych jak: pedagogika, socjologia, polityka społeczna, psychologia, zdrowie publiczne, prawo, zatem w dyscyplinach, które stanowią obszar nauk społecznych. Wiedza ta pozwala na konstruowanie i realizowanie w praktyce zawodowej programów interwencji społecznych, projektów socjalnych, programów profilaktyki społecznej oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Atuty kierunku

Program studiów oferuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z wielu dziedzin wiedzy: socjologii, psychologii, pedagogiki, polityki oraz prawa. Studia wyposażają w bogatą wiedzę dotyczącą teorii i metod pracy socjalnej oraz oferują wiele przedmiotów fakultatywnych. Istotnym elementem studiów są praktyki wakacyjne w takich placówkach, jak: ośrodki pomocy społecznej, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki terapii uzależnień, ośrodki dla ofiar przemocy, urzędy pracy oraz domy pomocy społecznej.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Psychologia rozwoju człowieka,
 • Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby,
 • Polityka społeczna,
 • Propedeutyka edukacji,
 • Psychologia społeczna,
 • Pedagogika społeczna,
 • Gerontologia społeczna,
 • Psychopatologia.

Praca po studiach

Absolwent jest przygotowany do realizowania pracy socjalnej. Potrafi dokonywać analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia społeczne. Jest przygotowany do prowadzenia działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w środowisku jednostki, rodziny, grupy i społeczności lokalnej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej i systemu wsparcia społecznego, w instytucjach i organizacjach państwowych, samorządowych i pozarządowych.

Praca socjalna

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Opis studiów

Praca socjalna jest nauką o zasadach i metodach oraz technikach wspierania i udzielania profesjonalnej pomocy człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych. Praca socjalna jako kierunek studiów jest interdyscyplinarnie zakotwiczona w takich dyscyplinach naukowych jak: pedagogika, socjologia, polityka społeczna, psychologia, zdrowie publiczne, prawo, zatem w dyscyplinach, które stanowią obszar nauk społecznych. Wiedza ta pozwala na konstruowanie i realizowanie w praktyce zawodowej programów interwencji społecznych, projektów socjalnych, programów profilaktyki społecznej oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Atuty kierunku

Magisterska praca socjalna to unikalny kierunek, który łączy praktyczne podejście typowe dla pracy socjalnej z wiedzą akademicką o rzeczywistości społecznej, potrzebach ludzi, rodzin i społeczeństw. Program pozwala poznać podstawowe zagadnienia pracy socjalnej, a także elastycznie wybrać zagadnienia szczegółowe dzięki możliwości wyboru: promotora pracy magisterskiej spośród doświadczonej kadry naukowców, modułów specjalnościowych i przedmiotów fakultatywnych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności, jednak można wybierać jeden z trzech modułów specjalnościowych:

 • Asystentura i mediacja socjalna,
 • Organizacja usług socjalnych,
 • Animacja społeczności lokalnych.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Problemy społeczne w perspektywach teoretycznych,
 • Procesy zmiany społecznej,
 • Metodyka pracy socjalnej,
 • Socjologiczne podstawy resocjalizacji,
 • Prawo w pomocy społecznej,
 • Public relations i marketing w pracy socjalnej,
 • Zarządzanie projektami społecznymi i zespołem.

Praca po studiach

Absolwent posiada wiedzę specjalistyczną i kompetencje umożliwiające mu efektywne funkcjonowanie w roli zawodowej pracownika socjalnego. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej realizacji zadań przypisanych ustawowo współczesnej roli asystenta rodziny i mediatora. Jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich typach instytucji pomocy społecznej oraz w organizacjach społecznych zajmujących się problemami społecznymi, zarówno w sektorze publicznym jak i pozarządowym.