Socjologia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 90

Opis studiów

Socjologia jest nauką o społeczeństwie, a socjolog zajmuje się jego badaniem i przekształcaniem. Przedmiotem zainteresowań socjologii są zatem wszelkie relacje pomiędzy jednostkami i grupami, wszystko to, co je umożliwia oraz co jest ich konsekwencją. Socjologia bada między innymi konflikty i więzi, wzory działania, instytucje i organizacje, zmiany zachodzące w społeczeństwie i świadomość jego członków. Czy może być coś bardziej fascynującego?

Atuty kierunku

Socjologia to studia, które rozwijają umiejętność rozumienia współczesnego świata, ale też krytycznego myślenia. Ukończenie tego kierunku pozwala na poznanie metod i technik badań społecznych, ale także rozwija umiejętności komunikacyjne.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie ma specjalności, wybierać jednak można zestawy przedmiotów tworzących moduły tematyczne:

 • Kultura i media,
 • Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie,
 • Socjologia stosowana w sferze publicznej.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Analiza danych zastanych,
 • Współczesne teorie socjologiczne,
 • Psychologia społeczna,
 • Mikrostruktury społeczne,
 • Metody badań jakościowych,
 • Metody badań ilościowych,
 • Współczesne społeczeństwo polskie,
 • Społeczne role socjologa.

Praca po studiach

Absolwent socjologii jest przygotowany do pracy w podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i organizacjach non-profit. Niezależnie od wybranych w czasie studiów przedmiotów potrafi zaprojektować badanie rzeczywistości społecznej, zgromadzić informacje, przygotować prezentację wyników uwzględniając specyfikę adresatów, zdając sobie sprawę z ograniczeń towarzyszących transferowi wiedzy. Jest przygotowany do pracy zespołowej.

Socjologia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Opis studiów

Socjologia jest nauką o społeczeństwie, a socjolog zajmuje się jego badaniem i przekształcaniem. Przedmiotem zainteresowań socjologii są zatem wszelkie relacje pomiędzy jednostkami i grupami, wszystko to, co je umożliwia oraz co jest ich konsekwencją. Socjolog bada między innymi konflikty i więzi, wzory działania, instytucje i organizacje, zmiany zachodzące w społeczeństwie i świadomość jego członków. Niezależnie od ukończonego kierunku studiów I stopnia studiowanie socjologii pozwala lepiej rozumieć innych ludzi i całe społeczeństwo.

Atuty kierunku

Socjologia magisterska pozwala niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia na poznanie niuansów socjologicznego myślenia o świecie społecznym. Studia obejmują rdzenne zagadnienia socjologii, pozwalają poznać metody badań socjologicznych, a także elastycznie wybrać zagadnienia szczegółowe dzięki możliwości wyboru: promotora pracy magisterskiej spośród doświadczonej kadry naukowców, przedmiotów fakultatywnych (monograficzne wykłady) i modułów tematycznych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie ma specjalności. wybierać jednak można zestaw przedmiotów tworzących moduły tematyczne:

 • Innowacje społeczne,
 • Relacje w organizacjach,
 • Zarządzanie lokalne.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Globalne problemy społeczne,
 • Zróżnicowanie społeczne,
 • Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych,
 • Procedury badań ewaluacyjnych,
 • Pozyskiwanie środków finansowych na badania i działalność publiczną.

Praca po studiach

Absolwent studiów magisterskich socjologii posiada wiedzę specjalistyczną i kompetencje umożliwiające efektywne funkcjonowanie w różnych rolach społecznych, w szczególności badacza społecznego i organizatora życia społecznego. Jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich typach instytucji życia zbiorowego, zarówno w sektorze publicznym (administracja rządowa i samorządowa),pozarządowym i w podmiotach gospodarczych.