Centra badawcze i ośrodki uniwersyteckie

Centrum NanoBioMedyczne

Centrum NanoBioMedyczne (CNBM) jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołaną w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Politechniką Poznańską. Rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku.

Głównym celem CNBM jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w obszarze nanonauki i nanotechnologii w ujęciu interdyscyplinarnym na poziomie doktoranckim, a także magisterskim. Interdyscyplinarny profil działalności CNBM opiera się na łączeniu nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych oraz inżynierii materiałowej w ramach nanotechnologii.

Problematyka badawcza realizowana w CNBM obejmuje wytwarzanie oraz pełną charakterystykę nanomateriałów oraz badanie ich potencjału aplikacyjnego w m.in. diagnostyce oraz inżynierii tkankowej, celowanej terapii, konwersji i magazynowaniu energii, katalizie, sensorach i nanoelektronice.

Kierownik: prof. dr hab. Stefan Jurga

Siedziba:

ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel.: 618296704
e-mail: cnbmadm@amu.edu.pl

Zobacz podstronę Centrum NanoBioMedycznego UAM

Centra uniwersyteckie

Infrastruktura badawcza na UAM jest niesamowicie rozwinięta. Liczne centra badawcze prowadzą skomplikowane projekty, których efekty znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia i nauki, a uczelniane laboratoria wyposażone są w najwyższej klasy sprzęt i oprogramowanie.

Laboratorium 14C AMS wykonuje pomiary 14C najnowocześniejszą obecnie techniką akceleratorową (AMS). Pomiary te służą datowaniu metodą 14C. W tej dziedzinie, Laboratorium 14C AMS ściśle współpracuje z Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym, które specjalizuje się w przetwarzaniu próbek naturalnych do postaci nadającej się do pomiaru AMS.

Metoda 14C jest standardową metodą oznaczania wieku zabytków archeologicznych i utworów geologicznych nie starszych od ok. 50 tys. lat. Odbiorcami oznaczeń wieku 14C są instytucje naukowe z dziedziny archeologii, historii sztuki, geologii, geomorfologii, paleoklimatologii, paleobotaniki itp. Oznaczenia 14C znajdują również zastosowanie w badaniach biochemicznych i w przemyśle spożywczym. Multidyscyplinarny charakter zastosowań sprawia, że każde laboratorium 14C ma charakter środowiskowy.

Laboratorium AMS jest wyposażone w dwa akceleratorowe spektrometry masowe typu 1.5 SDH-Pelletron Model „Compact Carbon AMS” wyprodukowane przez National Electrostatics Corporation, Middleton (USA). W chwili obecnej, w Europie działa kilkanaście laboratoriów 14C AMS. Laboratorium jest pierwszą tego typu jednostką w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar

Siedziba:

ul. Rubież 46 E
61-612 Poznań
tel.: 618279782

e-mail: c.fourteen@radiocarbon.pl

Laboratorium 14C AMS

Centrum Badań im. Edyty Stein jest interdyscyplinarną jednostką międzywydziałową, istniejącą w UAM  od 2003 roku. Działalność Centrum skupia się na badaniu dzieła i refleksji filozoficznej współpatronki Europy - św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w dialogu z kulturą współczesną. Praca jednostki obejmuje aktywności konferencyjne, wykładowe, działalność wydawniczą oraz projekty o charakterze edukacyjnym. Organizowane w cyklu rocznym sesje naukowe, zwane potocznie "Fenomenami" przybliżają zjawiska współczesnej kultury z perspektywy chrześcijańskiej. W ramach CBES ukazują się Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein (półrocznik).  Jednostka współpracuje z uniwersytetami w kraju i zagranicą (m.in. z uniwersytetem w Essen-Duisburg, Niemcy). Ostatnio nawiązała współpracę z Katedrą Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.

Dyrektor: prof. dr hab. Anna Grzegorczyk

Siedziba:

ul. Szamarzewskiego 89
bud. AB, pok. 6
60-568 Poznań

e-mail: cbes@amu.edu.pl

Centrum Badań im. Edyty Stein

Centrum Badań Metropolitalnych UAM (CBM UAM) jest jednostką badawczą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołaną w 2019 roku.

Centrum wraz ze współpracownikami z różnych wydziałów UAM (głównie WNGiG) i uczelni poznańskich realizuje badania, w tym analizy, ekspertyzy, plany zagospodarowania i strategie dla instytucji rządowych i samorządowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianej problematyki metropolitalnej.

Do najważniejszych zadań Centrum należą:

  • prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad obszarami silnie zurbanizowanymi w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Aglomeracji Poznańskiej i Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego,
  • inicjowanie współpracy różnych instytucji i środowisk mającej na celu zrównoważony rozwój,
  • działanie na rzecz promocji zintegrowanego zarządzania na obszarach wielkomiejskich,
  • koordynowanie prac badawczych poznańskich uczelni, tworzących Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską (UAM, UEP, PP, UP).

Centrum od 2010 r. wydaje cykliczną serię publikacji pod nazwą Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej

Dyrektor: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,  tomkac@amu.edu.pl

Sekretarz: mgr. inż. Magdalena Karczewicz, magdalena.karczewicz@amu.edu.pl

Siedziba:

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, pok. 114 L

ul. Bogumiła Krygowskiego 10

61-680  Poznań

tel. 61 829 6336

cbm@amu.edu.pl

http://cbm.amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM UAM) jest ośrodkiem badawczym działającym od 2009 roku. Powołano je, aby zintegrować badania wypełniające lukę w wiedzy na temat imigracji i emigracji, w szczególności dotyczących Polski zachodniej. W interdyscyplinarnym Centrum przodują antropolodzy społeczni i kulturowi, rzutuje to na charakter badań, często jakościowych, oddolnych i zaangażowanych.

CeBaM UAM prowadzi działania naukowe, praktyczne i edukacyjne.

Obecne realizuje projekty badawcze:

  • „Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis”, pod kierunkiem Uniwersytetu Duisburg-Essen, finansowany z programu Horyzont 2020, czas realizacji 2018-2021;
  • „Mobilne życie, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią”, finansowany przez NCN, Harmonia, 2014/14/M/HS3/00842, kier. dr hab. Izabella Main, czas realizacji 2016-2019;
  • „Migration for welfare: nurses within three regimes of immigration and integration into the Norwegian welfare state”, finansowany przez Norwegian Reseach Council, 2017-2021;
  • „Pokrewieństwo i sedentaryzacja na obszarach miejskich w Azji Wewnętrznej: Hailar, Ułan Ude, Ułan Bator”, pod kier. dr. Zbigniewa Szmyta, finansowany przez NCN, 2018-2020.

Dotychczasowe publikacje.

W ramach działań edukacyjnych i praktycznych CeBaM zajmuje się wspieraniem tolerancji i przeciwdziałaniem nieprzychylnym postawom wobec różnorodności kulturowej.

Dyrektor: prof. dr hab. Michał Buchowski

Sekretarz: dr hab. Izabella Main

e-mail: cebam@amu.edu.pl

www.cebam.amu.edu.pl

Centrum Humanistyki Otwartej zajmuje się m.in. organizacją debat publicznych. W 2018 i 2019 roku były to dyskusje pod hasłem „Nie hańbi, ale… O pracy w Polsce XXI wieku”. Debaty dotyczyły prawa (i bezprawia) z pracą związanego, szans i zagrożeń pracy w Polsce, wartości pracy mierzonej przez rynek kapitalistyczny, znaczenia pracy w powojennej historii Polski, miejsca, jakie praca zajmuje w polskiej kulturze, związku pracy z godnością, a także katolickiej wykładni pracy. W cyklicznych spotkaniach udział brali pisarze, artyści sztuk wizualnych, autorzy reportaży, a także przedstawiciele i przedstawicielki ekonomii, prawa, socjologii, filozofii, historii kultury, literaturoznawstwa i religioznawstwa. W listopadzie 2019 roku rozpocznie się kolejny cykl debat.

Dyrektor: prof. Przemysław Czapliński, czaple@amu.edu.pl

Sekretarz: prof. Anna Musiała, musiala@amu.edu.pl

Siedziba: ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań

tel. + 48 61 829 41 04

e-mail: cho@amu.edu.pl

http://cho.amu.edu.pl

informacje wkrótce

informacje wkrótce

Zadaniem Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach jest reprezentowanie przed władzami greckimi wszystkich naukowców polskich, którzy zamierzają prowadzić swoje badania naukowe w tym kraju. Dzięki temu UAM jest koordynatorem polskich badań w Grecji.

Ośrodki uniwersyteckie

Instytut Konfucjusza to projekt promocji języka i kultury chińskiej.  Działalność Instytutu przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęła się w czerwcu 2008 roku.

Dyrektor: mgr Sylwia Witkowska

Siedziba:

Collegium Heliodori Święcicki
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
pokój 411 (budynek ABC, I piętro)

tel.:  61 829 29 82

email: kongzi@amu.edu.pl

konfucjusz.amu.edu.pl

informacje wkrótce

informacje wkrótce

austria-uniwersytet.poznan.pl

informacje wkrótce

owko.home.amu.edu.pl

maturzysta.amu.edu.pl

park.amu.edu.pl