O Uniwersytecie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce i uczelnią badawczą. Na renomę uniwersytetu wpływa tradycja, wybitne osiągnięcia naukowe kadry akademickiej, atrakcyjny program kształcenia studentów i doskonała baza lokalowa. Misją uniwersytetu jest prowadzenie wysokiej jakości badań, kształcenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwijanie społecznej odpowiedzialności.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedną z dziesięciu uczelni badawczych w Polsce, co oznacza realizację dodatkowych zadań, silnie zorientowanych na rozwój badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie.

UAM jest członkiem europejskiego konsorcjum uniwersytetów EPICUR - European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions. W skład konsorcjum wchodzą także University of Strasbourg (Francja), University of Amsterdam (Holandia), Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy), Karlsruher Institut für Technologie (Niemcy), University of Haute‐Alsace (Francja), University Bodenkultur Wien (Austria), Aristotle University of Thessaloniki (Grecja), University of Southern Denmark (Odensa). Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które podzielają długoterminową strategię i promują europejskie wartości i tożsamość. Idea ich utworzenia ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

Uniwersytet stanowi centrum wiedzy, w którym badania i nauczanie wzajemnie się przenikają, a nauka zgłębiana jest zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści nauczania, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Aktualnie na 141 kierunkach i ponad sześćdziesięciu specjalnościach studiuje blisko 29 tys. studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej UAM kształci się prawie 1 200 doktorantów. Coraz więcej osób podejmuje studia podyplomowe i kursy dokształcające. Dyplom naszej uczelni staje się coraz bardziej poszukiwanym atutem na rynku pracy.