Centra badawcze i ośrodki uniwersyteckie

Centrum NanoBioMedyczne

Centrum NanoBioMedyczne (CNBM) jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołaną w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Politechniką Poznańską. Rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku.

Głównym celem CNBM jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w obszarze nanonauki i nanotechnologii w ujęciu interdyscyplinarnym na poziomie doktoranckim, a także magisterskim. Interdyscyplinarny profil działalności CNBM opiera się na łączeniu nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych oraz inżynierii materiałowej w ramach nanotechnologii.

Problematyka badawcza realizowana w CNBM obejmuje wytwarzanie oraz pełną charakterystykę nanomateriałów oraz badanie ich potencjału aplikacyjnego w m.in. diagnostyce oraz inżynierii tkankowej, celowanej terapii, konwersji i magazynowaniu energii, katalizie, sensorach i nanoelektronice.

Siedziba:

ul. Wszechnicy Piastowskiej 3
61-614 Poznań
tel.: +48 618 296 704
e-mail: cnbmadm@amu.edu.pl

Zobacz podstronę Centrum NanoBioMedycznego UAM

Centrum Zaawansowanych Technologii

Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu jest multidyscyplinarnym ośrodkiem skupiającym najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, skoncentrowanym na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach.

Istotą multidyscyplinarnych działań tego ośrodka jest opracowanie oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów (tzw. fine chemicals), a także nowej generacji bio- i nano- materiałów oraz ich prekursorów, a następnie opracowanie zaawansowanych technologii i biotechnologii ich wytwarzania z przeznaczeniem dla optoelektroniki, medycyny, farmacji, rolnictwa oraz wielu innych dziedzin przemysłu i techniki.

Siedziba:

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10
61-614 Poznań
tel. +48 618 291 991

Zobacz stronę Centrum Zaawansowanych Technologii

Zobacz profil na Facebooku

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii (UCITT) jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Centrum aktywnie wspiera społeczność akademicką UAM w zakresie ochrony własności intelektualnej, promowania komercjalizacji technologii, nawiązywania relacji z biznesem.

Główną rolą UCITT jest zapewnienie wsparcia organizacyjnego i formalno-prawnego na wszystkich etapach kreowania i wdrażania innowacji – począwszy od realizacji projektu badawczego, przez zabezpieczenie własności intelektualnej, aż do komercjalizacji bezpośredniej, realizowanej poprzez udzielenie licencji.

Centrum prowadzi wszechstronne działania na rzecz budowania relacji ze środowiskiem biznesowym. W tym zakresie obsługuje formalnie realizację zapytań i zleceń pochodzących z przemysłu, jednostek naukowych oraz samorządów, dotyczących wykonywania przez kadrę naukową UAM prac badawczych i rozwojowych, świadczenia usług eksperckich i analitycznych oraz korzystania z aparatury naukowo-badawczej. UCITT buduje i udostępnia dla podmiotów zewnętrznych bazę potencjału badawczego i innowacyjnego uczelni, m.in. projektów B+R, ekspertów naukowych, infrastruktury badawczej oraz technologii przeznaczonych do komercjalizacji.

Siedziba:

ul. Zwierzyniecka 7c
pok. 116
60-813 Poznań

tel.: +48 61 829 24 22
fax: +48 61 829 24 88

e-mail: ucitt@amu.edu.pl

Zobacz stronę Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Zobacz profil na Facebooku

Centra uniwersyteckie

Infrastruktura badawcza na UAM jest niesamowicie rozwinięta. Liczne centra badawcze prowadzą skomplikowane projekty, których efekty znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia i nauki, a uczelniane laboratoria wyposażone są w najwyższej klasy sprzęt i oprogramowanie.

Laboratorium 14C AMS wykonuje pomiary 14C najnowocześniejszą obecnie techniką akceleratorową (AMS). Pomiary te służą datowaniu metodą 14C. W tej dziedzinie, Laboratorium 14C AMS ściśle współpracuje z Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym, które specjalizuje się w przetwarzaniu próbek naturalnych do postaci nadającej się do pomiaru AMS.

Metoda 14C jest standardową metodą oznaczania wieku zabytków archeologicznych i utworów geologicznych nie starszych od ok. 50 tys. lat. Odbiorcami oznaczeń wieku 14C są instytucje naukowe z dziedziny archeologii, historii sztuki, geologii, geomorfologii, paleoklimatologii, paleobotaniki itp. Oznaczenia 14C znajdują również zastosowanie w badaniach biochemicznych i w przemyśle spożywczym. Multidyscyplinarny charakter zastosowań sprawia, że każde laboratorium 14C ma charakter środowiskowy.

Laboratorium AMS jest wyposażone w dwa akceleratorowe spektrometry masowe typu 1.5 SDH-Pelletron Model „Compact Carbon AMS” wyprodukowane przez National Electrostatics Corporation, Middleton (USA). W chwili obecnej, w Europie działa kilkanaście laboratoriów 14C AMS. Laboratorium jest pierwszą tego typu jednostką w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar

Siedziba:

ul. Rubież 46 E
61-612 Poznań
tel.: 618279782

e-mail: c.fourteen@radiocarbon.pl

Laboratorium 14C AMS

Centrum Badań im. Edyty Stein jest interdyscyplinarną jednostką międzywydziałową, istniejącą w UAM  od 2003 roku. Działalność Centrum skupia się na badaniu dzieła i refleksji filozoficznej współpatronki Europy - św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w dialogu z kulturą współczesną. Praca jednostki obejmuje aktywności konferencyjne, wykładowe, działalność wydawniczą oraz projekty o charakterze edukacyjnym. Organizowane w cyklu rocznym sesje naukowe, zwane potocznie "Fenomenami" przybliżają zjawiska współczesnej kultury z perspektywy chrześcijańskiej. W ramach CBES ukazują się Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein (półrocznik).  Jednostka współpracuje z uniwersytetami w kraju i zagranicą (m.in. z uniwersytetem w Essen-Duisburg, Niemcy). Ostatnio nawiązała współpracę z Katedrą Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.

Dyrektor: prof. dr hab. Anna Grzegorczyk

Siedziba:

ul. Szamarzewskiego 89
bud. AB, pok. 6
60-568 Poznań

e-mail: cbes@amu.edu.pl

Centrum Badań im. Edyty Stein

Centrum Badań Metropolitalnych UAM (CBM UAM) jest jednostką badawczą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołaną w 2019 roku.

Centrum wraz ze współpracownikami z różnych wydziałów UAM (głównie WNGiG) i uczelni poznańskich realizuje badania, w tym analizy, ekspertyzy, plany zagospodarowania i strategie dla instytucji rządowych i samorządowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianej problematyki metropolitalnej.

Do najważniejszych zadań Centrum należą:

 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad obszarami silnie zurbanizowanymi w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Aglomeracji Poznańskiej i Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego,
 • inicjowanie współpracy różnych instytucji i środowisk mającej na celu zrównoważony rozwój,
 • działanie na rzecz promocji zintegrowanego zarządzania na obszarach wielkomiejskich,
 • koordynowanie prac badawczych poznańskich uczelni, tworzących Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską (UAM, UEP, PP, UP).

Centrum od 2010 r. wydaje cykliczną serię publikacji pod nazwą Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej

Dyrektor: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,  tomkac@amu.edu.pl

Sekretarz: mgr. inż. Magdalena Karczewicz, magdalena.karczewicz@amu.edu.pl

Siedziba:

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, pok. 114 L

ul. Bogumiła Krygowskiego 10

61-680  Poznań

tel. 61 829 6336

cbm@amu.edu.pl

http://cbm.amu.edu.pl

Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM UAM) jest ośrodkiem badawczym działającym od 2009 roku. Powołano je, aby zintegrować badania wypełniające lukę w wiedzy na temat imigracji i emigracji, w szczególności dotyczących Polski zachodniej. W interdyscyplinarnym Centrum przodują antropolodzy społeczni i kulturowi, rzutuje to na charakter badań, często jakościowych, oddolnych i zaangażowanych.

CeBaM UAM prowadzi działania naukowe, praktyczne i edukacyjne.

Obecne realizuje projekty badawcze:

 • „Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis”, pod kierunkiem Uniwersytetu Duisburg-Essen, finansowany z programu Horyzont 2020, czas realizacji 2018-2021;
 • „Mobilne życie, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią”, finansowany przez NCN, Harmonia, 2014/14/M/HS3/00842, kier. dr hab. Izabella Main, czas realizacji 2016-2019;
 • „Migration for welfare: nurses within three regimes of immigration and integration into the Norwegian welfare state”, finansowany przez Norwegian Reseach Council, 2017-2021;
 • „Pokrewieństwo i sedentaryzacja na obszarach miejskich w Azji Wewnętrznej: Hailar, Ułan Ude, Ułan Bator”, pod kier. dr. Zbigniewa Szmyta, finansowany przez NCN, 2018-2020.

Dotychczasowe publikacje.

W ramach działań edukacyjnych i praktycznych CeBaM zajmuje się wspieraniem tolerancji i przeciwdziałaniem nieprzychylnym postawom wobec różnorodności kulturowej.

Dyrektor: prof. dr hab. Michał Buchowski

Sekretarz: dr hab. Izabella Main

e-mail: cebam@amu.edu.pl

www.cebam.amu.edu.pl

Centrum Humanistyki Otwartej zajmuje się m.in. organizacją debat publicznych. W 2018 i 2019 roku były to dyskusje pod hasłem „Nie hańbi, ale… O pracy w Polsce XXI wieku”. Debaty dotyczyły prawa (i bezprawia) z pracą związanego, szans i zagrożeń pracy w Polsce, wartości pracy mierzonej przez rynek kapitalistyczny, znaczenia pracy w powojennej historii Polski, miejsca, jakie praca zajmuje w polskiej kulturze, związku pracy z godnością, a także katolickiej wykładni pracy. W cyklicznych spotkaniach udział brali pisarze, artyści sztuk wizualnych, autorzy reportaży, a także przedstawiciele i przedstawicielki ekonomii, prawa, socjologii, filozofii, historii kultury, literaturoznawstwa i religioznawstwa. W listopadzie 2019 roku rozpocznie się kolejny cykl debat.

Dyrektor: prof. Przemysław Czapliński, czaple@amu.edu.pl

Sekretarz: prof. Anna Musiała, musiala@amu.edu.pl

Siedziba: ul. A. Fredry 10, 61-701 Poznań

tel. + 48 61 829 41 04

e-mail: cho@amu.edu.pl

http://cho.amu.edu.pl

informacje wkrótce

Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego zajmuje się koordynacją prac naukowych i organizacyjnych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) funkcjonującego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Zadaniem ZMŚP jest prowadzenie obserwacji możliwie jak największej liczby elementów środowiska przyrodniczego, w oparciu o planowe, zorganizowane badania stacjonarne.

Program ZMŚP jest programem naukowo-badawczym, w zakresie organizacji systemu pomiarowego i metod badań nawiązuje do programu europejskiego Integrated Monitoring W systemie ZMŚP funkcjonuje aktualnie 11 Stacji Bazowych, które reprezentują wybrane, uznawane za typowe krajobrazy Polski. Od 2017 ZMŚP został włączony do systemu europejskiego Integrated Monitoring.

Centrum ZMŚP wydaje cykliczną serię publikacji przedstawiającą badania o stanie geoekosystemów Polski.

Dyrektor: prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Sekretarz naukowy: dr Mikołaj Majewski
Sekretarz administracyjny: mgr Zuzanna Woźniewicz-Szcześniak

Siedziba:
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680  Poznań
tel. 61 829 63 20, 61 829 61 75
pokój L111, 207

centrumzmsp@amu.edu.pl

Zadaniem Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach jest reprezentowanie przed władzami greckimi wszystkich naukowców polskich, którzy zamierzają prowadzić swoje badania naukowe w tym kraju. Dzięki temu UAM jest koordynatorem polskich badań w Grecji.

Kontakt w Poznaniu:

Polski Instytut Archeologiczny w Atenach
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
PL 61-614 Poznań, Polska
telefon: +48 618291410

Kontakt w Atenach:

Polski Instytut Archeologiczny w Atenach
Dionisiou Eginitou 7
GR-115-28 Ateny, Grecja

Adres mailowy: paia@amu.edu.pl

Strona internetowa: http://paia.amu.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/PAIAthens/

Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej jest jednostką badawczą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołaną w maju 2021 roku.

Zadaniem Centrum jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie współpracy naukowej z badaczami z innych dziedzin oraz ze środowiskiem gospodarczym w tym upowszechnianie wiedzy, prowadzenie i wdrażanie nowych programów i metod naukowych.

Wśród realizowanych zadań Centrum wskazać należy na: 

 • podejmowanie działań na rzecz naukowego badania partycypacji kobiet w przestrzeni publicznej, w szczególności prowadzenie interdyscyplinarnych badań,
 • organizacja specjalistycznych konferencji krajowych i międzynarodowych,
 • opracowywanie projektów dydaktycznych, gromadzenie literatury i materiałów,
 • inicjowanie współpracy różnych instytucji i środowisk,
 • prowadzenie edukacji akademickiej,
 • przygotowywanie ekspertyz, opinii oraz udzielanie porad,
 • tworzenie płaszczyzny spotkań, wymiany oraz współpracy w zakresie różnych dziedzin naukowych zajmujących się udziałem kobiet w życiu zawodowym, rodzinnym, społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturowym,
 • doradztwo i pomoc informacyjna dla badaczek i badaczy (środowisko studenckie, doktoranckie i pracownicze) w zakresie proponowanej tematyki,
 • organizacja konkursów na najlepsze prace magisterskie i licencjackie z zakresu proponowanej tematyki.

Dyrektor Centrum: Prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz          

iwetta.andruszkiewicz@amu.edu.pl

Siedziba : Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61- 614 Poznań
tel. +48 61 829 66 10

Ośrodki uniwersyteckie

Instytut Konfucjusza to projekt promocji języka i kultury chińskiej.  Działalność Instytutu przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęła się w czerwcu 2008 roku.

Dyrektor: mgr Sylwia Witkowska

Siedziba:

Collegium Heliodori Święcicki
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
pokój 411 (budynek ABC, I piętro)

tel.:  61 829 29 82

email: kongzi@amu.edu.pl

konfucjusz.amu.edu.pl

informacje wkrótce

austria-uniwersytet.poznan.pl

informacje wkrótce

owko.home.amu.edu.pl

Centra na wydziałach

Hayden White Research Center for Narrative Modes - centrum na Wydziale Neofilologii

Dyrektor: dr. hab. Ulrich Timme Kragh

Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości - centrum na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Dyrektor: prof. Agnieszka Gajewska, agajew@amu.edu.pl

Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym - centrum na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Dyrektor: prof. Elżbieta Nowicka, elnow@amu.edu.pl