Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza wykonawców dostaw, usług oraz robót budowlanych do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz w przetargach.

Informacje o udzieleniu zamówień publicznych, w tym przetargów, konkursy oraz plan postępowań dostępne są na stronie: zamowienia.amu.edu.pl