Rada Uczelni w kadencji 2021-2024

Rada Uczelni jako organ UAM

Zgodnie ze statutem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rada Uczelni jest jednym z jego organów. Do zadań Rady Uczelni należą sprawy określone w ustawie i statucie.

W skład Rady Uczelni wchodzi dziewięć osób, w tym osiem osób powoływanych przez senat, spośród których połowę stanowią osoby spoza wspólnoty Uniwersytetu oraz przewodniczący samorządu studenckiego.

Zadania Rady Uczelni

Art. 18. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce precyzuje zadania Rady Uczelni.

Art. 18. [Zadania rady uczelni]
 1. Do zadań rady uczelni należy:
  1. opiniowanie projektu strategii uczelni;
  2. opiniowanie projektu statutu;
  3. monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
  4. monitorowanie zarządzania uczelnią;
  5. wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
  6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
  7. wykonywanie innych zadań określonych w statucie.
 2. W ramach monitorowania gospodarki finansowej rada uczelni:
  1. opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
  2. zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
  3. zatwierdza sprawozdanie finansowe.
 3. W ramach wykonywania zadań rada uczelni może żądać wglądu do dokumentów uczelni.
 4. Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, członkowie rady uczelni kierują się dobrem uczelni i działają na jej rzecz.
 5. Rada uczelni składa senatowi roczne sprawozdanie z działalności.

Posiedzenia i uchwały Rady Uczelni

Rada Uczelni uchwala regulamin określający tryb jej funkcjonowania.

Posiedzenie Rady Uczelni można zwołać na wniosek Rektora lub Senatu. W takim przypadku przewodniczący Rady wyznacza posiedzenie niezwłocznie, nie później niż w terminie dziesięciu dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Rada Uczelni podejmuje uchwały w zakresie zadań określonych w ustawie i statucie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wpłynięcia wniosku rektora lub senatu, chyba że wnioskodawca wskazuje dłuższy termin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Uczelni podejmuje uchwały niezwłocznie.

W posiedzeniu Rady Uczelni mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Uczelni.

Przewodniczący Rady Uczelni niezwłocznie przekazuje Rektorowi uchwały Rady.

Uchwały Rady Uczelni publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej UAM.

→ Zobacz uchwały Rady Uczelni w BIP

Przewodniczący Rady Uczelnidr hab. Remigiusz Napiecek, prof. UEP

Przewodniczący Rady Uczelni
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kontakt

e-mail: remigiusz.napiecek@ue.poznan.pl, remnap@amu.edu.pl

→ Zobacz biogram

Dokumenty

Nazwa
Regulamin Rady Uczelni UAM (tekst ujednolicony)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin Rady Uczelni UAM (tekst ujednolicony) (472.3 KB)

Obsługa administracyjna Rady Uczelni