FAQ rekrutacyjny

Rekrutacja to pierwszy krok do rozpoczęcia wymarzonych studiów. Każdego roku dostajemy od Was wiele pytań dotyczących jej przebiegu oraz obowiązujących zasad. Chcemy ułatwić Wam poszukiwanie odpowiedzi i skrócić czas oczekiwania na nie. Dlatego zebraliśmy najczęściej powtarzające się pytania i wraz z odpowiedziami umieściliśmy w specjalnej zakładce dla Kandydata.

Rekrutacja rusza 1 czerwca, wyniki egzaminów maturzyści otrzymują dużo później. Czy dopisuje się je później? Ile jest na to czasu?

Konto w Systemie Internetowej Rekrutacji - na stronie rekrutacja.amu.edu.pl - można utworzyć już 1 czerwca, a na wprowadzenie wyników matury jest czas do momentu zamknięcia zapisów na danym kierunku studiów. Wszystkie terminy w procesie rekrutacji są indywidualne dla kierunku – o czym należy pamiętać.

Czy warto podawać wyniki z wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze, czy wystarczy podać te brane pod uwagę podczas rekrutacji na kierunek?

Wybór czy podać wszystkie wyniki, czy tylko te wskazane w systemie należy do kandydata. Warto jednak wprowadzić wszystkie wyniki, ponieważ System Internetowej Rekrutacji automatycznie wybierze najkorzystniejszą kombinację wyników uwzględnionych na danym kierunku.

Jaki wynik matury wpisać w systemie rekrutacji w przypadku podwyższenia wyniku matury?

W przypadku informacji o maturze należy podać informacje dotyczące pierwszego świadectwa. W przypadku wyników matury należy wprowadzić wyniki ze świadectwa oraz aneksu - jeśli są korzystniejsze.

Na jakie kierunki są egzaminy wstępne?

Przy każdym kierunku studiów w Systemie Internetowej Rekrutacji podane są szczegółowe zasady rekrutacji – także informacja, czy na danym kierunku obowiązują egzaminy wstępne. W przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w zdecydowanej większości kierunków liczą się wyniki egzaminu maturalnego. Są oczywiście wyjątki - na kierunku reżyseria dźwięku, teologia specjalność kapłańska oraz specjalność katechetyczno-pastoralna, pedagogika specjalna (dla kandydatów na specjalność logopedia), edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Liberal Arts nad Sciences czy MISHiS – obowiązują dodatkowe egzaminy wstępne, jak sprawdzian praktyczny, egzamin ustny czy rozmowa kompetencyjna.

Przystąpienie do egzaminu wstępnego – kiedy i w jaki sposób kandydaci zostaną poinformowani o egzaminie?

Terminy rozpoczęcia egzaminów wstępnych podane są w harmonogramie rekrutacji. Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wiadomość o terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieprzyjęciem na studia. Ważne: daty oraz godziny egzaminów dla kandydatów mogą się różnić.

Gdzie znajduje się lista z limitami miejsc na poszczególne kierunki?

Limity miejsc są określone dla każdego kierunku studiów i podane w Systemie Internetowej Rekrutacji.

Czy istnieje limit kierunków, na które można aplikować?

Nie ma takiego limitu. Można aplikować na dowolną liczbę kierunków.

Jaki jest koszt rekrutacji? Czy opłata jest jednorazowa?

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł wnosi się za zapis na każdy kierunek/specjalność studiów, niezależnie od liczby wybranych kierunków/specjalności studiów.

Czy aplikując na kilka kierunków można stworzyć listę priorytetową z określoną ważnością kierunków?

Rekrutacja na każdy z kierunków studiów odbywa się odrębnie i niezależnie. Można ubiegać się o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków i po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia wybrać najbardziej pożądany kierunek.

Jak sprawdzić status rekrutacji?

Na koncie w Systemie Internetowej Rekrutacji, w zakładce „Moje zapisy”, pokazany jest bieżący status rekrutacji. Gdy na danym kierunku zostaną ogłoszone wyniki postępowania kwalifikacyjnego – w tej zakładce pojawi się informacja o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania oraz informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Gdzie znajduje się potwierdzenie rejestracji, zapisu, dokonanej wpłaty? Czy działa system powiadomień SMS?

Weryfikacja kroków rekrutacji jest dostępna wyłącznie na koncie w Systemie Internetowej Rekrutacyjnym w zakładce „Podsumowanie”.

Czy proces rekrutacji jest w pełni online czy zachodzi  konieczność fizycznego pojawienia się na UAM w celu dostarczenia dokumentów?

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej przez stronę internetową rekrutacja.amu.edu.pl.

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej). Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF. Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Jakie zdjęcie należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych?

Jednym z wymaganych działań wskazanych na koncie w Systemie Internetowej Rekrutacji w zakładce „Moje zapisy”, jest załączenie pliku ze zdjęciem. Zdjęcie jest niezbędne do wygenerowania ankiety osobowej, która jest jednym z wymaganych dokumentów w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia. Do wygenerowania ankiety osobowej nie jest wymagana weryfikacja zdjęcia.

Zdjęcie o rozdzielczości min. 236x295 pikseli musi być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu (nowych) dowodów osobistych. Zdjęcie powinno zostać wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość i odwzorowywać naturalny kolor skóry. Wykadrowane zdjęcie powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała około 70 – 80% fotografii, pokazując wyraźnie oczy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej (en face). Zaakceptowane zdjęcie nie podlega zmianie. Jeżeli istnieje ważny powód dla takiej zmiany należy skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich.

Do kiedy można dokonać opłaty rekrutacyjnej?

W Systemie Rekrutacyjnym przy każdym kierunku podany jest dokładny harmonogram rekrutacji – wszystkie terminy oraz schemat postępowania kwalifikacyjnego. Dany zapis musi być opłacony najpóźniej do dnia zamknięcia zapisów na danym kierunku (w harmonogramie jest to data „Ostateczny termin opłacenia zapisu”). Data ostatecznego zapisu oznacza, że zapis na kierunek musi mieć status „opłacony”, co jest widoczne w krokach rekrutacji w zakładce „Podsumowanie”.

Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli kandydat nie został przyjęty na studia?

Opłatę rekrutacyjną wnosi się za zapis na kierunek/specjalność studiów. Jeżeli zapis na kierunek/specjalność studiów został opłacony w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji, to nie można ubiegać się o zwrot opłaty, bo kwota ta została wykorzystana do opłacenia zapisu.

Opłata rekrutacyjna, którą kandydat wpłacił, lecz nie opłacił zapisu na kierunek/specjalność studiów przez cały okres trwania postępowania kwalifikacyjnego, podlega zwrotowi.

Decyzja o odmowie przyjęcia na studia nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty rekrutacyjnej.

Co z pieniędzmi z opłaty zapisu, kiedy kandydat chce się wycofać z rekrutacji?

Jeżeli decyzja o rezygnacji z rekrutacji zapadnie przed zakończeniem terminu zapisów, można wycofać opłatę (zakładka „Moje zapisy”, przycisk „Wycofaj opłatę”). Zostanie ona uwolniona i trafi do portfela kandydata.

Taką opłatę – widoczną na koncie w zakładce „Podsumowanie” jako „Kwota wolna (do dyspozycji)” – można wykorzystać do opłacenia zapisu na inny kierunek albo ubiegać się o jej zwrot. Wniosek w sprawie zwrotu niewykorzystanej opłaty jest dostępny na koncie w zakładce „Płatności”.

Czy można wnieść opłatę inną drogą niż przelew internetowy?

Opłatę można wykonać za pomocą przelewu tradycyjnego. W Systemie Internetowej Rekrutacji po kliknięciu w „Opłać zapis” na ekranie wyboru formy płatności (już na stronie Przelewy24) należy wybrać formę „Przekaz tradycyjny” z pozycji „Inne”. Na kolejnym ekranie wyświetli się lista rachunków – przelewu można dokonać na dowolny z nich. WAŻNE – jako tytuł przelewu należy podać dokładnie to, co wyświetla się na stronie operatora Przelewy 24 – czyli tytuł w formacie P24-xx-xx-xx.

Jak można wnieść opłatę rekrutacyjną z zagranicy?

Płatność należy rozpocząć w Systemie Internetowej Rekrutacji klikając w „Opłać zapis”, a na ekranie wyboru płatności wybrać formę „Przekaz tradycyjny” z pozycji „Inne” – z listy rachunków należy wybrać „Wpłaty z zagranicy” i użyć podanego konta ze SWIFT wraz z tytułem przelewu rozpoczynającym się od P24 oraz danymi odbiorcy wyświetlonymi na górze strony.

Co się stanie, jeśli zapis na kierunek nie zostanie opłacony we wskazanym terminie?

Nieopłacenie zapisu w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji będzie równoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego.

Jaka opłata obowiązuje podczas II naboru rekrutacji?

W II naborze za każdy kierunek wnosi się także opłatę w wysokości 85 zł.

Jak wygląda rekrutacja dla studentów, którzy nie są obywatelami Polski?

Szczegółowe informacje dla kandydatów zagranicznych dostępne są na stronie: https://amu.edu.pl/kandydaci/kandydaci-zagraniczni

Czy podczas rekrutacji na II stopień można zamiast dyplomu ukończenia studiów dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów, na którym jest numer dyplomu?

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Jeśli kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu, to podczas rekrutacji może posługiwać się zaświadczeniem o ukończeniu studiów.

Jak potwierdzić chęć studiowania na kierunku, na którym zostaliśmy zakwalifikowani do przyjęcia? 

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów, co jest równoznaczne z podjęciem studiów na tym kierunku.

Dokumenty w formie skanów należy złożyć na koncie w zakładce „Moje zapisy”, klikając w „Złóż dokumenty”.

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów.

Jak uzyskać zaświadczenie z uczelni o tym, że zostało się przyjętym na studia?

Zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów będzie dostępne w zakładce „Pisma i decyzje” na koncie kandydata.

Kiedy należy złożyć zaświadczenie lekarskie?

Zaświadczenie lekarskie wymagane jest tylko na niektórych kierunkach. Informacja o tym, czy na wybranym kierunku studiów wymagane jest zaświadczenie lekarskie jest dostępna w Wykazie dokumentów. To zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do studiowania. Wystawia je lekarz medycyny pracy. Aby je wykonać trzeba poczekać na skierowanie na takie badanie. Skierowane będzie dostępne w zakładce „Pisma i decyzje” na koncie kandydata. Dodatkowo w zakładce „Wiadomości” będzie wiadomość o wystawionym skierowaniu na badanie lekarskie.

Jak zrezygnować z kierunku, na który złożyło się już dokumenty potwierdzające chęć studiowania?

Rezygnację składa się w Systemie Internetowej Rekrutacji za pomocą przycisku „Rezygnacja ze studiów” w zakładce „Moje zapisy”. Z tej formy mogą skorzystać także kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, którzy jeszcze nie złożyli dokumentów, ale już są pewni, że nie podejmą studiów na danym kierunku. Dzięki temu podkomisja rekrutacyjna otrzyma informację o rezygnacji wcześniej. Trzeba być natomiast pewnym swojej decyzji, ponieważ decyzja o rezygnacji nie może zostać wycofana i staje się po złożeniu wiążąca dla kandydata.

Czy na każdym kierunku odbywa się drugi nabór? 

Na kierunkach studiów, na których po przeprowadzeniu postępowania w sprawie przyjęcia na studia limit miejsc pozostaje niewypełniony, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może na wniosek przewodniczącego podkomisji rekrutacyjnej ustalić termin dodatkowej rekrutacji.

Wobec powyższego informacja o kierunkach oferowanych w ramach dodatkowej rekrutacji wraz z harmonogramem rekrutacji może pojawiać się w Systemie Internetowej Rekrutacji dopiero po zakończeniu rekrutacji podstawowej.

Co, gdy kierunek nie zostanie utworzony z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów?

W takiej sytuacji kandydaci otrzymują zwrot opłaty rekrutacyjnej (można wykorzystać ją do opłacenia innego zapisu lub zażądać zwrotu na rachunek bankowy). Wniosek w sprawie zwrotu niewykorzystanej opłaty jest dostępny na koncie w zakładce „Płatności”.

Co w przypadku ponownej rekrutacji – rok po roku – czy trzeba ponownie założyć konto? Czy trzeba ponownie złożyć dokumenty?

Należy założyć nowe konto w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz w przypadku otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia złożyć wymagane dokumenty.

Czy konto do rekrutacji ma coś wspólnego z kontem USOS? Co z osobami, które już są studentami UAM – mają konto USOS oraz legitymację?

Są to zupełnie osobne konta. W przypadku kiedy kandydat jest lub był studentem UAM i tak musi utworzyć osobne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji. Jeżeli chce rozpocząć nowe studia, przechodzi dokładnie taką sama procedurę rekrutacyjną, jak każdy kandydat, czyli m.in. musi wgrać zdjęcie elektroniczne  – jest to konieczne do wydrukowania ankiety osobowej. Studentom UAM, którzy rozpoczynają kolejny kierunek studiów nie jest tworzone nowe konto studenckie w USOS – konto studenckie jest jedno i zostaną do niego dopisane kolejne kierunki. Informacja o utworzeniu konta studenckiego będzie dostępna na koncie kandydata w zakładce „Podsumowanie/Weryfikacja kroków rekrutacji”.

Jeśli chodzi o legitymację to kandydaci, którzy już posiadają ELS wydaną przez UAM dalej będą się nią posługiwać – dziekanat naklei nowy hologram – nie ma znaczenia, w którym dziekanacie zostanie przedłużona jej ważność. Legitymacja to potwierdzenie posiadania statusu studenta bez wskazania konkretnego kierunku.

Jak sprawdzić miejsce na liście rankingowej?

Lista rankingowa znajduje się na koncie kandydata w zakładce „Moje zapisy” – należy wybrać kierunek oraz kliknąć „Podgląd listy rankingowej”.

Jak interpretować listę rankingową jeśli przy zapisie była informacja o limicie np. 100 miejsc, a na liście rankingowej jest 200 osób zakwalifikowanych do przyjęcia?

Podkomisja rekrutacyjna może ustalić próg punktowy na niższym poziomie niż wynika z limitu miejsc i zakwalifikować do przyjęcia więcej kandydatów niż przewiduje limit miejsc.

Niemniej oznacza to, że każda osoba zakwalifikowana do przyjęcia, która złoży komplet wymaganych dokumentów w określonym terminie zostanie przyjęta na studia. Nie ma znaczenia pozycja na liście rankingowej, a fakt, że ma się status „zakwalifikowany do przyjęcia”.

Co oznacza „podtrzymanie chęci studiowania”?

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, mogą składać oświadczenie o podtrzymaniu  chęci  studiowania w określonym terminie. Złożenie oświadczenie polega na kliknięciu w przycisk „Podtrzymaj chęć studiowania” w zakładce „Moje zapisy”.

Z grupy osób, które złożyły oświadczenia, podkomisja rekrutacyjna może, po zakończeniu I tury, zakwalifikować kandydatów na zwolnione miejsca, z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej. Kandydaci zakwalifikowani  do  przyjęcia na  studia  z grupy  osób,  które złożyły  oświadczenia, zobowiązani  są  do złożenia kompletu  wymaganych  dokumentów w terminie  ustalonym przez podkomisję rekrutacyjną.

Co zrobić w sytuacji, kiedy po ponownej weryfikacji matury kandydat otrzyma więcej punktów, tym samym osiągając aktualny próg przyjęcia?

W przypadku, gdy rekrutacja nie została zakończona, należy kontaktować się z podkomisją rekrutacyjną w celu ponownego przeliczenia punktów.

W przypadku, gdy status rekrutacji zmienił się na "odmowa przyjęcia na studia" istnieje możliwość złożenia odwołania do Rektora zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji o odmowie przyjęcie na studia. Decyzja będzie dostępna na koncie w zakładce „Pisma i decyzje”.

Jakie są zasady odwołania? Kto, kiedy i jak może złożyć odwołanie?

W przypadku statusu rekrutacji "odmowa przyjęcia na studia" istnieje możliwość złożenia odwołania do Rektora zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji o odmowie przyjęcie na studia.

Odwołanie można złożyć dopiero po otrzymaniu decyzji w sprawie odmowy przyjęcia na studia. Decyzja o odmowie przyjęcie na studia będzie dostępna na koncie kandydata, zakładka „Pisma i decyzje”. Odwołanie składa się przez konto kandydata, zakładka „Moje zapisy/Złóż odwołanie”.

W jaki sposób przeliczane są wyniki matury dwujęzycznej?

W przypadku matury dwujęzycznej uwzględniany jest wyłącznie wynik z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie dwujęzycznym i przeliczany na wynik z poziomu rozszerzonego nowej matury z mnożnikiem 4/3 (jednak nie więcej niż 100% pkt).

Co zrobić, gdy mam poprawkę z matury?

Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości.

Wobec powyższego po otrzymaniu świadectwa we wrześniu można przystąpić do rekrutacji na studia, na które będą jeszcze otwarte zapisy, np. na studia niestacjonarne albo na kierunki oferowane w ramach dodatkowej rekrutacji. Informacja o kierunkach oferowanych w ramach dodatkowej rekrutacji wraz z harmonogramem rekrutacji może pojawiać się w Systemie Internetowej Rekrutacji sukcesywnie po zakończeniu rekrutacji podstawowej.