FAQ rekrutacyjny

Rekrutacja to pierwszy krok do rozpoczęcia wymarzonych studiów. Każdego roku dostajemy od Was wiele pytań dotyczących jej przebiegu oraz obowiązujących zasad. Chcemy ułatwić Wam poszukiwanie odpowiedzi i skrócić czas oczekiwania na nie. Dlatego zebraliśmy najczęściej powtarzające się pytania i wraz z odpowiedziami umieściliśmy w specjalnej zakładce dla Kandydata.

Rekrutacja rusza 1 czerwca, wyniki egzaminów maturzyści otrzymują dużo później. Czy dopisuje się je później? Ile jest na to czasu?

Konto w systemie rekrutacji można utworzyć już 1 czerwca, a na wprowadzenie wyników matury jest czas do momentu zamknięcia zapisów na danym kierunku studiów. Wszystkie terminy w procesie rekrutacji są indywidualne dla kierunku – o czym należy pamiętać.

Czy warto podawać wyniki z wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze, czy wystarczy podać te brane pod uwagę podczas rekrutacji na kierunek?

Wybór czy podać wszystkie wyniki czy tylko te wskazane w systemie należy do kandydata. Warto jednak wprowadzić wszystkie wyniki, ponieważ System Rekrutacyjny automatycznie wybierze najkorzystniejszą kombinację wyników uwzględnionych na danym kierunku.

Jaki wynik matury wpisać w systemie w przypadku poprawiania wyniku matury lub pisania na wyższym poziomie?

Numer dokumentu, datę uzyskania matury – podstawowe dane należy wpisać z pierwszego świadectwa. Wynik matury do wpisania w SIR – wybiera się lepszy. Natomiast przy składaniu dokumentów należy pamiętać aby złożyć zarówno świadectwo jak i aneksy z poprawionymi wynikami matury. Składamy kopie dokumentów, które w terminach wskazanych przez wydziały, zostaną poświadczone za zgodnośc z oryginałem.

Czy na studia dzienne lub zaoczne obowiązuje próg punktowy?

Na studiach dziennych nie obowiązują progi punktowe. Wyniki rekrutacji zależą od wyników matur kandydatów na studia. W związku z tym progi są zmienne. W praktyce próg na dany kierunek wyznacza ostatnia osoba z listy przyjęta do wyczerpania limitu miejsc. Głównym wyznacznikiem jest limit miejsc na danym kierunku.

Na studiach niestacjonarnych obowiązuje rekrutacja na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc. Oznacza to, że warunkiem przyjęcia na studia jest opłacenie zapisu oraz złożenie – w określonym terminie, przed wypełnieniem limitu miejsc – kompletu wymaganych dokumentów. Nie ma punktacji ani rankingu.

Na jakie kierunki są egzaminy wstępne?

Przy każdym kierunku studiów w Systemie Rekrutacyjnym (rekturacja.amu.edu.pl) podane są zasady rekrutacji – także informacja czy na danym kierunku przeprowadzana są egzaminy wstępne. W przypadku studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie) w zdecydowanej większości kierunków liczą się wyniki egzaminu maturalnego. Są oczywiście wyjątki, np. na kierunku reżyseria dźwięku, teologia: specjalność kapłańska oraz specjalność katechetyczno-pastoralna, pedagogika specjalna: specjalność logopedia, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – na tych kierunkach odbywają się egzamin wstępny. Jeżeli przy szczegółowych zasadach rekrutacji nie ma informacji o „sprawdzianie praktycznym” to nie egzaminu na studia.

Przystąpienie do egzaminu wstępnego – kiedy i w jaki sposób kandydaci zostaną poinformowani o egzaminie?

Kandydat otrzyma na swoje konto w Systemie Internetowej Rekrutacji wiadomość o terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieprzyjęciem na studia. Ważne: egzamin wstępny może mieć formę ustną i daty oraz godziny dla kandydatów mogą się różnić.

Gdzie znajduje się lista z limitami miejsc na poszczególne kierunki?

Limity dla każdego kierunku są wyznaczane indywidualnie. Informacja jest publikowana przy opisie konkretnego kierunku w Systemie Rekrutacji.

Czy istnieje limit kierunków, na które można aplikować?

Nie ma takiego limitu. Można aplikować na dowolną liczbę kierunków.

Jaki jest koszt rekrutacji? Czy opłata jest jednorazowa?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy zapis na kierunek/specjalność studiów

Czy aplikując na kilka kierunków można stworzyć listę priorytetową z określoną ważnością kierunków?

Rekrutacja odbywa się niezależnie na każdy z wybranych kierunków, a więc nie ma możliwości stworzenia listy priorytetowej. Można aplikować na dowolną liczbę kierunków i po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia wybrać najbardziej pożądany kierunek.

Jak sprawdzić status rekrutacji?

W profilu w SIR (System Internetowej Rekrutacji)  w zakładce „Moje zapisy” pokazany jest bieżący status rekrutacji. Gdy na danym kierunku będą wyniki postępowania rekrutacyjnego – w tej zakładce pojawi się informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na studia, ale też liczba zdobytych punktów, progi punktowe.

Gdzie znajduje się potwierdzenie rejestracji, zapisu, dokonanej wpłaty? Czy działa system powiadomień SMS?

Potwierdzenia wykonanych czynności dostępne są tylko i wyłącznie w Systemie Rekrutacyjnym w zakładce „Podsumowanie”.

Czy proces rekrutacji jest w pełni online czy zachodzi  konieczność fizycznego pojawienia się na UAM w celu dostarczenia dokumentów?

W przypadków studiów I stopnia (poza kierunkami z tzw. „wolnym naborem”) dokumenty składane są dopiero przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia. W rekrutacji 2020 skany wymaganych dokumentów należy wgrać w Systemie Internetowej Rejestracji Ich poświadczenie odbędzie się w terminie wskazanym przez wydział.

Jakie zdjęcie należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych?

Zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości min. 236x295 pikseli spełniające wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów. Zdjęcie będzie wykorzystane do wydrukowania ankiety osobowej oraz po przyjęciu na studia – do wydrukowania Elektronicznej Legitymacji Studenta. Szczegółowe informacje będą podane w odpowiedniej sekcji Systemu Rekrutacyjnego. Zdjęcie musi zostać zaakceptowane przez UAM. Informacja o akceptacji lub odrzuceniu i powodach odrzucenia będzie widoczna na koncie kandydata. Ważne – brak weryfikacji zdjęcia nie blokuje możliwości wydruku ankiety osobowej (ankieta osobowa widoczna jest w zakładce „Moje zapisy” przy konkretnym zapisie na kierunek). Zaakceptowane zdjęcie na profilu kandydata nie podlega zmianie. Jeżeli istnieje ważny powód dla takiej zmiany należy skontaktować się z Działem Nauczania.

Do  kiedy można dokonać opłaty rekrutacyjnej?

W Systemie Rekrutacyjnym przy każdym kierunku podany jest dokładny harmonogram rekrutacji – wszystkie terminy oraz schemat postępowania rekrutacyjnego. Dany zapis musi być opłacony najpóźniej do dnia zamknięcia zapisów na danym kierunku (w harmonogramie jest to data „Zamknięcie zapisów”). Data ostatecznego zapisu oznacza, że pieniądze muszą zostać zaksięgowane, a wpłata musi być widoczna w Systemie Rekrutacyjnym, co oznacza, że lepiej wykonać przelew nieco wcześniej.

Czy opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli kandydat nie został zakwalifikowany do przyjęcia?

To opłata wnoszona za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego – niezależnie od jego rezultatu (przyjęcia/nieprzyjęcia) oraz ewentualnej rezygnacji z podjęcia studiów. Nie podlega zwrotowi, jeżeli kandydat uczestniczył w postępowaniu.

Co z pieniędzmi z opłaty zapisu, kiedy kandydat chce się wycofać z rekrutacji?

Jeżeli decyzja o rezygnacji z rekrutacji zapadnie przed zakończeniem terminu zapisów, można wycofać opłatę (zakładka „Moje zapisy” i „Wycofaj”). Zostanie ona uwolniona i trafi do portfela kandydata. Taką opłatę – w systemie widoczną jako „Kwota wolna/do dyspozycji” – można wykorzystać do opłacenia zapisu na inny kierunek lub wykorzystać przy zapisie w drugim naborze.

Oczywiście, przy decyzji o całkowitej rezygnacji z podjęcia studiów – opłatę można odzyskać. Należy wówczas zażądać zwrotu takiej niewykorzystanej opłaty. Konieczne jest wypełnienie formularza zwrotu. Kluczowe, aby wycofać swoją opłatę przed zamknięciem zapisów.

Czy można wnieść opłatę inną drogą niż przelew internetowy?

Opłatę można wykonać za pomocą przelewu tradycyjnego. Po kliknięciu w Systemie Rekrutacyjnym „Opłać zapis” na ekranie wyboru formy płatności (już na stronie Przelewy24) należy wybrać formę „Przekaz tradycyjny”. Na kolejnym ekranie wyświetli się lista rachunków – przelewu można dokonać na dowolny z nich. WAŻNE – jako tytuł przelewu należy podać dokładnie to, co wyświetla się na stronie operatora Przelewy 24 – czyli tytuł w formacie P24-xx-xx-xx.

Jak może wnieść opłatę rekrutacyjną student z zagranicy?

Płatność należy rozpocząć w Systemie Rekrutacyjnym klikając „Opłać zapis”, a na ekranie wyboru płatności wybrać opcję „Przekaz tradycyjny” – z listy rachunków należy wybrać „Wpłaty z zagranicy”. Jako tytuł należy podać numer IBAN – numer rachunku ze skrótem „PL”. Obok numeru rachunku podany jest także kod SWIFT potrzebny do wykonania przelewu zagranicznego.

Co się stanie, jeśli zapis nie zostanie opłacony we wskazanym terminie?

Nieopłacenie zapisu będzie równoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego.

Jaka opłata obowiązuje podczas II naboru rekrutacji?

W II naborze za każdy kierunek wnosi się także opłatę w wysokości 85 zł.

Jak wygląda rekrutacja dla studentów, którzy nie są obywatelami Polski?

Od 2019 roku wszyscy kandydaci przechodzą rekrutację na takich samych zasadach – bez względu na to czy posiadają obywatelstwo polskie czy też nie.

Kandydaci posiadający inne obywatelstwo niż polskie muszą natomiast dodatkowo załączyć zdjęcia/skany odpowiednich dokumentów (umieszcza się je jako załączniki w Systemie Rekrutacyjnym). Dopiero po ich weryfikacji przez pracownika UAM taki kandydat będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wykaz dokumentów dostępny jest w Systemie Rekrutacji (rekrutacja.amu.edu.pl) na każdym kierunku – na dole strony dostępna jest sekcja „Dokumenty uzyskane za granicą”. Dodatkowe pytania można kierować na adres: amuoes@amu.edu.pl.

Natomiast sposób wyliczania punktów, terminy rekrutacji i pozostałe zasady są wspólne dla wszystkich kandydatów.

Jak długo trwa rekrutacja na studia zaoczne?

Terminy są różne dla poszczególnych kierunków zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym, ale wszystkie informacje dostępne są przy każdym kierunku w Systemie Rekrutacyjnym (rekrutacja@amu.edu.pl).

Jak wygląda rekrutacja na studia wieczorowe?

Rekrutacja przebiega w taki sam sposób jak na studia dzienne. Szczegółowy harmonogram oraz procedura dostępne są w opisie konkretnego kierunku.

Czy podczas rekrutacji na II stopień można zamiast dyplomu ukończenia studiów dostarczyć zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej, na której jest numer dyplomu?

Tak, jest taka możliwość

Jak potwierdzić chęć studiowania na kierunku, na którym zostaliśmy zakwalifikowani do przyjęcia? W jaki sposób uzyskać potwierdzenie o przyjęciu na studia?

Złożenie dokumentów  w jednostce, która prowadzi wybrany kierunek jest równoznaczne z oświadczeniem o wyborze tego kierunku i chęci studiowania, a więc z przyjęciem na studia.

Jak uzyskać zaświadczenie z uczelni o tym, że zostało się zakwalifikowanym do przyjęcia/ przyjętym na studia?

Zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów można wygenerować z Systemu Rekrutacyjnego. Taką możliwość mają wyłącznie kandydaci „przyjęci” na studia.

Kiedy należy złożyć zaświadczenie lekarskie?

Zaświadczenie lekarskie wymagane jest tylko na niektórych kierunkach. To zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do studiowania. Wystawia je lekarz medycyny pracy. Aby je wykonać trzeba poczekać na skierowanie na takie badanie. Wysyła je Sekcja Spraw Studenckich UAM po przyjęciu kandydata na studia.

Jak zrezygnować z kierunku, na który złożyło się już dokumenty potwierdzające chęć studiowania?

Rezygnację składa się w Systemie Rekrutacyjnym za pomocą przycisku „Rezygnuję ze studiów”. Z tej formy mogą skorzystać także kandydaci, którzy jeszcze nie złożyli dokumentów, ale już są pewni, że nie podejmą studiów na danym kierunku. Dzięki temu podkomisja otrzyma informację o rezygnacji wcześniej. Trzeba być natomiast pewnym swojej decyzji, ponieważ deklaracja o rezygnacji jest wiążąca.

Czy na każdym kierunku odbywa się drugi nabór? Czy w II naborze będzie niższy próg?

II nabór odbywa się tylko na kierunkach, które nie wypełnią się w I naborze. W I naborze odbywają się zazwyczaj dwie tury. Druga tura to faza rekrutacji polegająca na obniżeniu progu i kwalifikowaniu kandydatów z listy rezerwowej. Listę rezerwową stanowią wyłącznie kandydaci, którzy byli zapisani na kierunek, otrzymali status „niezakwalifikowany” i podtrzymali chęć studiowania. Podkomisja  rekrutacyjna obdzwania te osoby z rankingu informując o zakwalifikowaniu na studia.

Natomiast II nabór to dodatkowa, całkowicie nowa rekrutacja z nowymi terminami zapisów. Odbywa się tylko na kierunkach, gdzie nie wyczerpano limitu miejsc.

Co, gdy kierunek nie zostanie utworzony z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów?

W takiej sytuacji kandydaci otrzymują zwrot opłaty rekrutacyjnej (można wykorzystać ją do opłacenia innego zapisu lub zażądać zwrotu na rachunek bankowy).

Co w przypadku ponownej rekrutacji – rok po roku – czy trzeba ponownie założyć konto? Czy trzeba ponownie złożyć dokumenty?

Należy założyć nowe konto w Systemie Rekrutacyjnym oraz w przypadku otrzymania informacji o zakwalifikowaniu dostarczyć niezbędne dokumenty. Wystarczą kopie tych dokumentów, które zostaną poświadczone na podstawie oryginałów.

Czy konto do rekrutacji ma coś wspólnego z kontem USOS? Co z osobami, które już są studentami UAM – mają konto USOS oraz legitymację?

Są to zupełnie osobne konta. W przypadku kiedy kandydat jest lub był studentem UAM i tak musi utworzyć osobne konto w Systemie Rekrutacyjnym. Jeżeli chce rozpocząć nowe studia, przechodzi dokładnie taką sama procedurę rekrutacyjną, jak każdy kandydat, czyli m.in. musi wgrać zdjęcie elektroniczne do Systemu Rekrutacyjnego – jest to konieczne do wydrukowania ankiety osobowej. Studenci UAM, którzy rozpoczynają kolejny kierunek studiów nie tworzą natomiast nowego konta USOS – konto studenckie jest jedno i zostaną do niego dopisane kolejne kierunki. Jeśli chodzi o legitymację to kandydaci, którzy już posiadają ELS wydaną przez UAM dalej będą się nią posługiwać – dziekanat naklei nowy hologram – nie ma znaczenia, w którym dziekanacie zostanie przedłużona jej ważność. Legitymacja to potwierdzenie posiadania statusu studenta bez wskazania konkretnego kierunku.

Jak sprawdzić miejsce na liście rankingowej?

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji dostępne są w Systemie Rekrutacyjnym. Lista rankingowa znajduje się w zakładce „Moje zapisy” – należy wybrać kierunek oraz kliknąć „podgląd listy rankingowej”.

Jak interpretować listę rankingową jeśli przy zapisie była informacja o limicie np. 100 miejsc, a na liście rankingowej jest 200 osób zakwalifikowanych do przyjęcia?

Podkomisje zazwyczaj kwalifikują większą liczbę kandydatów niż formalny limit, ponieważ mają statystyczne informacje ilu z kandydatów nie składa kompletu dokumentów.

Niemniej oznacza to, że każda osoba zakwalifikowana do przyjęcia, która złoży komplet wymaganych dokumentów zostanie przyjęta. Nie ma znaczenia pozycja na liście rankingowej, a fakt, że ma się status „zakwalifikowany do przyjęcia”.

Czy jeżeli komisja przyjęła 250 osób, a pierwotny limit wynosił 200, to w przypadku rezygnacji zakwalifikowanych kandydatów, kolejne osoby na liście (te, które nie zostały zakwalifikowane) zostaną przyjęte do zapełnienia 250 czy 200 miejsc?

250 osób zakwalifikowanych nie oznacza 250 przyjętych. Podkomisje zazwyczaj kwalifikują większą liczbę kandydatów niż formalny limit, ponieważ mają statystyczne informacje ilu z kandydatów nie składa kompletu dokumentów. Jeżeli po terminie dostarczenia dokumentów i złożenia rezygnacji jest mniej niż 200 osób na kierunku, to limit wypełniany jest osobami z rezerwy – tymi, które wyraziły/podtrzymały chęć studiowania na tym kierunku. To ostatecznie kończy I nabór. Jeśli nadal zostanie mniej niż 200 osób na kierunku, zostanie uruchomiony II nabór.

Co oznacza „podtrzymanie chęci studiowania”?

Działa na kierunku, na który się aplikowało. Warto wybrać w przypadku niezakwalifikowania się na studia. W przypadku, kiedy zwolni się odpowiednia liczba miejsc, osoby które wyraziły podtrzymanie chęci studiowania, otrzymają informacje o zakwalifikowaniu się na dany kierunek. Wybranie „podtrzymania chęci studiowania” nie wiąże się z koniecznością dostarczenia kompletu dokumentów.

Co zrobić w sytuacji, kiedy po ponownej weryfikacji matury kandydat otrzyma więcej punktów, tym samym osiągając aktualny próg przyjęcia?

Należy wówczas złożyć odwołanie i poprosić o ponowne przeliczenie punktów.

Jakie są zasady odwołania? Kto, kiedy i jak może złożyć odwołanie?

Dopiero zakończenie I naboru z negatywnym rozpatrzeniem wniosku otwiera drogę odwołania. Warunkiem jest więc otrzymanie pisma o nieprzyjęciu na dany kierunek studiów. W tym piśmie znajduje się pouczenie o terminie, miejscu i adresacie wniesienia odwołania. W pierwszej kolejności rozpatrywane są zarzuty błędnego przeliczenia punktów oraz dotyczące uchybień komisji rekrutacyjnej.

Kiedy pojawią się plany zajęć?

Plany pojawią się, gdy nastąpi podział na grupy ćwiczeniowe i lektoraty. To zwykle najwcześniej przełom drugiej i trzeciej dekady września. Na stronie kierunku znajdują się natomiast programy studiów, czyli ich treść merytoryczna.

Czy istnieje możliwość przeniesienia się ze studiów zaocznych na studia dzienne? Jak wygląda procedura?

Oczywiście, można ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne. Natomiast nie ma sztywno określonej średniej ocen, która warunkuje takie przeniesienie. W praktyce zależy to od decyzji Dziekana ds. studenckich, do którego należy zgłosić się z taką prośbą.

Jak wygląda rejestracja na przedmioty?

Rejestracja na przedmioty odbywa się w USOSweb, który jest aktywowany - osobom przyjętym na studia - około połowy sierpnia. Rejestracja na przedmioty będzie odbywała się w konkretnych dniach. Rejestracja to kliknięcie w koszyczek.