Pełnomocnik ds. równego traktowania

Na UAM działa Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania. Funkcję tę pełni obecnie prof. Robert Kmieciak.

Pełnomocnik stoi na czele Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, która zajmuje się przypadkami nierównego traktowania m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne czy przynależność związkową.

Praca pełnomocnika ma na względzie fundamentalną dla systemu prawa zasadę równości, wypracowane w środowisku akademickim standardy prorównościowe i zobowiązania wynikające z przyjęcia przez uczelnię Europejskiej Karty Naukowca.

Jeżeli masz problem lub sugestie skontaktuj się.

prof. UAM dr hab.Robert Kmieciak

Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania

Więcej o działalności pełnomocnika, a także opis procedur i dokumenty są dostępne na stronie: https://bezdyskryminacji.amu.edu.pl