Badania

Badania naukowe to obok kształcenia najważniejsza sfera uniwersyteckiej aktywności. Stanowią one o potencjale dydaktycznym uczelni, prowadzone są na 21 wydziałach, w pracowniach, zakładach, katedrach i instytutach oraz w interdyscyplinarnych centrach uniwersyteckich.

Badania naukowe przynoszą wiele znakomitych osiągnięć i stanowią podstawę do rozwoju naukowego kadry akademickiej. Każdego roku ok. 20 osób uzyskuje tytuły profesorskie, ok. 40 - stopień naukowy doktora habilitowanego a około 200 osób - stopień naukowy doktora.

.

.

Zobacz również:

Informacje nt. promocji doktorskich

Informacje nt. promocji habilitacyjnych

Aktywność badawcza decyduje o pozycji, jaką Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zajmuje wśród uczelni krajowych i zagranicznych. W UAM obserwowany jest stały wzrost jakości publikacji, uwidoczniony w publikowaniu artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a monografii i książek w prestiżowych wydawnictwach naukowych krajowych i zagranicznych. Wysoka aktywność naukowa pracowników Uczelni uwidacznia się także w organizacji konferencji i sesji naukowych na terenie UAM oraz w coraz bardziej ożywionej współpracy zagranicznej, w tym w uczestnictwie w międzynarodowych konferencjach naukowych. Pracownicy UAM aktywnie aplikują o granty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy międzyuczelniane granty dofinansowane przez Miasto Poznań oraz granty Unii Europejskiej. Wielu pracowników naukowych otrzymuje za swą działalność naukowo-badawczą prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

Uczelnia otwiera przed uczonymi perspektywy uczestnictwa w nauce światowej nie tylko poprzez międzynarodową wymianę pracowników czy wspieranie projektów międzynarodowej współpracy badawczej, ale również przez tworzenie oryginalnych instytucji, które temu celowi służą: Collegium Polonicum w Słubicach i Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II.

Dokumenty do pobrania

Kodeks etyki pracownika naukowegoObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Kodeks etyki pracownika naukowego (5.9 MB)
Deklaracja wsparcia dla Europejskiej Karty NaukowcaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Deklaracja wsparcia dla Europejskiej Karty Naukowca (245.1 KB)
Europejska Karta Naukowca - Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Europejska Karta Naukowca - Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (825.2 KB)
Procedura uzyskania tytułu naukowegoObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Procedura uzyskania tytułu naukowego (37.0 KB)