Senat jako organ UAM

Zgodnie ze statutem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Senat jest jednym z jego organów. Do zadań Senatu należą sprawy określone w ustawie i statucie.

W skład Senatu wchodzi rektor jako przewodniczący oraz pięćdziesięciu ośmiu senatorów.

Zadania Senatu

Zadania Senatu sprecyzowane zostały w rozdziale III statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

§ 30

 1. Do zadań senatu należą sprawy określone w ustawie oraz statucie.
 2. Do zadań senatu należy w szczególności:
  1. uchwalanie statutu oraz dokonywanie jego wiążącej wykładni;
  2. uchwalanie strategii rozwoju uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji oraz wyznaczanie głównych kierunków działalności Uniwersytetu;
  3. przyjmowanie rocznych sprawozdań rektora z działalności Uniwersytetu, rady uczelni z jej działalności oraz sprawozdań ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych;
  4. przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uniwersytetu;
  5. skreślony;
  6. nadawanie tytułu doktora honoris causa;
  7. określanie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
  8. nadawanie stopni doktora w dziedzinie nauki;
  9. określanie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
  10. określanie trybu powoływania oraz zakresu czynności komisji, o której mowa w § 43 ust. 7;
  11. określanie innych niż ustawowe wymagań uzyskania stopnia doktora lub dodatkowych warunków dopuszczenia do obrony;
  12. uchwalanie regulaminu szkół doktorskich;
  13. ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich;
  14. uchwalanie regulaminu studiów oraz ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
  15. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia;
  16. określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
  17. wykonywanie zadań związanych z przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
  18. powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni;
  19. opiniowanie kandydatów na rektora;
  20. formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
  21. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
  22. opiniowanie wniosków o utworzenie szkoły, wydziału i filii.
 3. Regulaminy, o których mowa w ust. 2 pkt 12 i 14, wymagają uzgodnienia z właściwym organem samorządu doktoranckiego lub studenckiego.
 4. Ustalenie programu kształcenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 13, wymaga zasięgnięcia opinii samorządu doktorantów. Samorząd doktorantów wyraża opinię w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania programu kształcenia.
 5. Senat ma prawo wyrażania opinii wspólnoty Uniwersytetu we wszystkich sprawach. Z wnioskiem o wyrażenie opinii może wystąpić rektor lub co najmniej dziesięciu członków senatu.

Skład Senatu

§ 31

 1. W skład senatu wchodzi rektor jako przewodniczący oraz pięćdziesięciu ośmiu senatorów.
 2. Skład senatu określa się w następujący sposób:
  1. liczba przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni wynosi trzydzieści jeden;
  2. liczba przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż określone w pkt. 1 wynosi dziewięć;
  3. liczba przedstawicieli pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi wynosi sześć;
  4. liczba przedstawicieli studentów i doktorantów wynosi dwanaście.
 3. Wybory przedstawicieli, o których mowa w ust. 2, są przeprowadzane w okręgach. Okręgi wyznacza komisja wyborcza Uniwersytetu, uwzględniając liczbę pracowników w poszczególnych szkołach dziedzinowych oraz w poszczególnych wydziałach.
 4. Podziału miejsc w senacie między przedstawicieli studentów i doktorantów dokonuje senat, proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uniwersytecie według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rozpoczęcie kadencji senatu, zapewniając, by każda z wymienionych grup miała przynajmniej jednego przedstawiciela.

Posiedzenia

§ 32

 1. Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor, co najmniej raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia nadzwyczajne senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu członków senatu, określający przedmiot obrad. W tym ostatnim przypadku termin posiedzenia wyznacza się nie później niż przed upływem dziesięciu dni od dnia wpłynięcia wniosku.

§ 33

 1. Zwołanie posiedzenia senatu następuje w formie zawiadomienia zawierającego porządek obrad. Zawiadomienie powinno być przesłane członkom senatu nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
 2. Wnioski w sprawie rozszerzenia i zmiany porządku obrad senatu można zgłaszać jedynie na początku posiedzenia senatu. Wnioski wymagają przegłosowania.
 3. Nadzwyczajne posiedzenia senatu dla rozważenia spraw szczególnie pilnych mogą być zwoływane bez spełnienia wymagań wskazanych w ust. 1. Rektor jest obowiązany zawiadomić o przedmiocie obrad.

§ 34

 1. Posiedzeniu senatu przewodniczy rektor albo wskazany przez niego członek senatu.
 2. Posiedzeniu senatu, na którym rozpatrywane jest zgłoszenie wniosku o odwołanie rektora oraz podczas którego następuje wysłuchanie rocznego sprawozdania rektora z działalności Uniwersytetu, przewodniczy najstarszy wiekiem członek senatu będący przedstawicielem nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora uczelni.
 3. Przepis ust. 2 stosuje się również w odniesieniu do przewodniczenia posiedzeniu senatu w części, w której senat proceduje formułowanie rekomendacji dla rektora w zakresie wykonywanych przez niego zadań oraz rozpoznaje sprawę zawieszenia wykonania uchwały senatu przez rektora w trybie wewnętrznego nadzoru.

§ 35

 1. W posiedzeniach senatu uczestniczą z głosem doradczym:
  1. prorektorzy;
  2. kanclerz;
  3. kwestor;
  4. dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej;
  5. przedstawiciele związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym z każdego związku.
 2. Rektor zaprasza z głosem doradczym na posiedzenie senatu inne osoby niż wymienione w ust. 1, o ile jest to uzasadnione przedmiotem obrad senatu, w szczególności zaprasza dziekana wydziału, jeżeli przedmiot obrad senatu dotyczy wydziału, którym kieruje.

§ 36

 1. Senat może powoływać komisje stałe oraz komisje do prowadzenia określonych spraw. W uchwale o powołaniu komisji senat określa nazwę, skład i kompetencje komisji.
 2. W skład każdej komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel studentów lub doktorantów będących członkami senatu.

Uchwały Senatu publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej UAM.

→ Zobacz uchwały Senatu w BIP

Przewodnicząca Senatuprof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

JMR UAM prof. Bogumiła Kaniewska

Kontakt

e-mail: rectorof@amu.edu.pl

Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, Gabinet Rektora

Dyżury

Po wcześniejszym umówieniu spotkania z panią Magdaleną Raszeją-Domańską, tel. 61 829 43 08

Członkowie

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni:

 1. Prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk
 2. Prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz
 3. Prof. dr hab. Krzysztof Trybuś
 4. Prof. dr hab. Piotr Urbański
 5. Prof. dr hab. Aldona Sopata
 6. Prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński
 7. Prof. dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak
 8. Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska
 9. Prof. dr hab. Andrzej Michałowski
 10. Prof. dr hab. Roman Kubicki
 11. Prof. dr hab. Józef Dobosz
 12. Prof. UAM dr hab. Michał Mencfel
 13. Ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak
 14. Prof. dr hab. Paweł Churski
 15. Prof. dr hab. Andrzej Stelmach
 16. Prof. dr hab. Marek Smolak
 17. Prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak
 18. Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
 19. Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 20. Prof. dr hab. Maciej Kubicki
 21. Prof. dr hab. Bogusława Łęska
 22. Prof. dr hab. Robert Pietrzak
 23. Prof. dr hab. Maciej Krawczyk
 24. Prof. dr hab. Ireneusz Weymann
 25. Prof. dr hab. Jerzy Jaworski
 26. Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz
 27. Prof. dr hab. Jakub Kosicki
 28. Prof. dr hab. Izabela Makałowska
 29. Prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz
 30. Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz
 31. Ks. prof. UAM dr hab. Waldemar Szczerbiński

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż profesor uczelni i profesor:

 1. Dr Katarzyna Jankowiak
 2. Dr Urszula Kowalska-Nadolna
 3. Dr Izabela Sellmer
 4. Dr Wiesław Banach
 5. Dr Radosław Bul
 6. Dr Jakub Grajewski
 7. Dr hab. Katarzyna Marcisz
 8. Mgr Karolina Freitag

Przedstawiciele pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Mgr Krzysztof Rymer
 2. Mgr Beata Ciesielska
 3. Dr Dominika Gapska
 4. Mgr Artur Ratajszczak
 5. Dr Magdalena Szafran
 6. Dr Marcin Wysocki

Przedstawiciel doktorantów:

 1. Dr Aleksandra Napierała-Batygolska

Przedstawiciele studentów:

 1. Julia Przybyłowska – Przewodnicząca Samorządu Studentów UAM
 2. Artur Bagdasarian
 3. Tymoteusz Borsiak
 4. Zuzanna Browarek
 5. Dominik Kaziemko
 6. Dominika Kółeczko
 7. Mirela Król
 8. Wojciech Krzyżanek
 9. Monika Pawłowska
 10. Bruno Sabiniewicz
 11. Weronika Szymańska

Uczestnicy z głosem doradczym:

 1. Prof. dr hab. Michał Banaszak
 2. Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
 3. Prof. dr hab. Zbyszko Melosik
 4. Prof. dr hab. Tadeusz Wallas
 5. Prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski
 6. Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
 7. Prof. dr hab. Joanna Wójcik
 8. Mgr Agnieszka Palacz
 9. Dr Małgorzata Dąbrowicz
 10. Mgr Krystyna Andrzejewska
 11. Mgr Thomas Anessi
 12. Dr Wojciech Kamiński

Protokolant:

 1. Dr Jan Andrzejewski

Sekretarz Senatu

mgr

Ewa Jarmakowska-Kolanus