Data publikacji w serwisie:

UAM jest i będzie uniwersytetem dla wszystkich

UAM jest i będzie uniwersytetem dla wszystkich – list Rektor UAM prof. Bogumiły Kaniewskiej

Szanowni Państwo,

wobec informacji, jakie w ostatnich dniach pojawiły się w mediach – przede wszystkim w internecie oraz mediach społecznościowych, chciałabym poinformować całą społeczność akademicką, że proces rekrutacji na UAM przebiega zgodnie z prawem, a zasady przyjęć cudzoziemców są transparentne i zostały ogłoszone na stronach UAM (https://amu.edu.pl/kandydaci/kandydaci-zagraniczni) przed rozpoczęciem rekrutacji. Nasza uczelnia nie przyjęła żadnych wyjątkowych procedur dla kandydatów pochodzących z zagranicy, wszystkich obejmują identyczne zasady przeliczania wyników matur, a także takie same warunki odpłatności w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia płatne. Wszystkie informacje na ten temat przekazaliśmy wczoraj, tytułem wyjaśnienia, Ministerstwu Edukacji i Nauki.

Zwiększenie liczby kandydatów z zagranicy jest wynikiem wieloletnich starań o umiędzynarodowienie Uniwersytetu, w tym naszej aktywności w ramach programu ERASMUS+, zwiększenia liczby umów bilateralnych, statusu uczelni badawczej i uniwersytetu europejskiego – wszystkie te działania zakładają wzrost mobilności oraz liczby studiujących i pracujących na UAM cudzoziemców.

Idea mobilności nie jest nowa, towarzyszyła ona idei universitas od zarania – tak długo jak istnieją uniwersytety, istniała tradycja pobierania nauk w różnych, często odległych ośrodkach. Jan Kochanowski studiował w Padwie, Mikołaj Kopernik w Padwie i Bolonii, Maria Skłodowska-Curie na Sorbonie w Paryżu, także Akademia Lubrańskiego zorganizowana była na włoskich wzorach, a staropolskie uniwersytety w Krakowie, Wilnie i Lwowie przyjmowały wykładowców i żaków z zagranicy. Dziś wielu Polaków kształci się za granicą, mają otwarty dostęp do uczelni na świecie. Szlachetna uniwersytecka tradycja zakłada równość w dostępie do wiedzy, otwartość i szacunek dla różnorodności – będę ją podtrzymywać i dbać o to, by nie dochodziło na UAM do przypadków wykluczeń. Pojawienie się hasła „UAM dla Polaków”, jakie zawisło na banerze przy Collegium Minus oraz niektóre reakcje publikowane w mediach zbliżają się niebezpiecznie do myślenia, które przed laty doprowadziło do powstania getta ławkowego czy zasady numerus clausus. Wszyscy pamiętamy lekcję, której udzieliła nam wówczas historia i znamy cenę, jaką przyszło za nią zapłacić całej ludzkości, a w szczególności nam, Polakom. Dlatego nasz Uniwersytet jest i będzie uczelnią dla wszystkich. Tylko w ten sposób może służyć społeczeństwu, Polsce, Europie i światu.


Adam Mickiewicz University, Poznań is and shall remain a University for all

A letter by professor Bogumiła Kaniewska, Ph.D. D.Litt., AMU Rector

Ladies and Gentlemen,

With reference to information which has recently been available in the media, particularly in the Internet and in social media, I wish to assure the entire academic community that the enrollment process at Adam Mickiewicz University, Poznań (AMU) has been going on without any irregularities, and respected the binding legislation. Rules concerning the enrollment of foreigners had been made available at our web site (https://amu.edu.pl/kandydaci/kandydaci-zagraniczni) prior to the initiation of the enrollment process.

AMU has not adopted any extraordinary procedures for foreigners and the same rules concerning the weight of final high-school exams apply to both Polish and foreign nationals. Moreover, rules concerning tuition are identical for Polish and foreign students entering tuition-based courses. A letter confirming the above-mentioned information was forwarded yesterday to the Ministry of Education and Science yesterday.

The increasing number of foreign students at AMU is a result of many years of our efforts aimed at a further internationalization of our University and that of the ERASMUS+ program, an increase of the number of bilateral agreements, strengthening the status of a research university and increasing the importance of a European University. All of these efforts assume an increase of mobility and a rise of the number of foreign students and academics at AMU.

Mobility is not a new idea and it has existed for ages, practically since the early beginnings of the implementation of the idea of universitas consisting in taking university courses in different, often very distant locations. Jan Kochanowski studied at the Padua University, Nicolas Copernicus at the Padua University and the University of Bologna and Maria Skłodowska-Curie at the University of Sorbonne in Paris. The Lubrański Academy followed the Italian University models and our old Polish universities in Kraków, Vilnius and Lviv had both foreign academics and students. In our times, many Poles study at foreign universities and enjoy access to university education in many countries of the world. Noble university traditions assume equal access to knowledge, openness and respect for diversity. I shall maintain this tradition and shall make sure that exclusion is absent at AMU. The recent presence of a banner at the Collegium Minus Building with a message “AMU for Poles” and certain reactions to this message published in the media bring memories of a history lesson we learned some time ago relating to “bench ghetto” and “numerus clausus”. We all remember that history lesson as well as the high price the entire humanity, and Poles in particular, had to pay, therefore Adam Mickiewicz University, Poznań is now and shall be in the future a University for all. Only this way can we serve the society, Poland Europe and the World.