Data publikacji w serwisie:

Collegium Polonicum jako modelowa współpraca akademicka Polski i Niemiec

2 lipca br. w Warszawie przyjęto polsko-niemiecki plan działania, w którym Rządy Polski i Niemiec przywiązują szczególną wagę do wzajemnej współpracy akademickiej. Jako wzory do naśladowania zostały wymienione: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i ich wspólna placówka Collegium Polonicum. W dokumencie czytamy: „Zachęcamy nasze instytucje szkolnictwa wyższego i pozauczelniane ośrodki badawcze do pogłębiania współpracy na szczeblu dwustronnym i europejskim.(...) Ponadto uznajemy znaczącą rolę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina jako przykładu dwustronnej współpracy akademickiej, a w szczególności Collegium Polonicum jako wyjątkowego projektu realizowanego przez Uniwersytet Europejski Viadrina i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stawia sobie konsekwentnie za cel zwiększanie umiędzynarodowienia w zakresie nauki i dydaktyki – komentuje prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  – Collegium Polonicum, prowadzone jako wspólna jednostka z Uniwersytetem Europejskim

Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, jest doskonałym przykładem międzynarodowej współpracy - zarówno w zakresie dydaktyki, jak i działalności naukowej. Żadna inna polska uczelnia nie może pochwalić się takim osiągnięciem. Collegium Polonicum działa już od ponad 30 lat, oferując wspólne polsko-niemieckie kierunki studiów i podwójne dyplomy. Działalność Collegium Polonicum jest dowodem na to, że poprzez edukację i naukę można budować mosty porozumienia i współpracy między narodami. To miejsce, gdzie ludzie z różnych kultur spotykają się, by wspólnie pracować na rzecz przyszłości opartej na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i wspólnym rozwoju”.  – dodaje rektorka UAM.

Prof. dr Eduard Mühle, prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zaznacza – Wyróżnienie Viadriny i jej polskiej uczelni partnerskiej jest mile widzianym potwierdzeniem naszej transgranicznej działalności w zakresie badań i nauczania. Ze względu na położenie na granicy polsko-niemieckiej i misję założycielską, współpraca polsko-niemiecka znajduje się w centrum działań Viadriny, a jednocześnie kształtuje nasze codzienne życie akademickie – we wspólnych projektach badawczych z polskimi partnerami i na tematy polsko-niemieckie, w programach studiów prowadzących do polsko-niemieckich dyplomów ukończenia studiów oraz w intensywnych partnerstwach uniwersyteckich – komentuje prof. Mühle.

Link do pełnego tekstu polsko-niemieckiego planu działania

Fot. Collegium Polonicum

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048