Data publikacji w serwisie:

Logo HR Excellence in Research zobowiązuje

Od 5 lat Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do prestiżowego grona instytucji wyróżnionych logo HR Excellence in Research. W maju przyszłego roku Komisja Europejska oceni dotychczasowe działania UAM w związku z tym wyróżnieniem.

- Zrobiliśmy już wiele, ale możemy i chcemy zrobić jeszcze więcej - mówi prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prorektorka UAM ds. nauki. - Naszym celem, aspiracją i misją jest tworzenie sprzyjających warunków pracy i perspektyw zawodowych – dodaje.  Wszystkie przedsięwzięcia oparte zostały na zaleceniach Komisji Europejskiej i zasadach określonych przez Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Działania dotyczą czterech obszarów: aspekty etyczne i zawodowe; rekrutacja i selekcja; warunki pracy i zabezpieczenie społeczne; szkolenia i rozwój.  - W styczniu skierujemy do wszystkich pracowniczek i pracowników naukowych, doktorantek i doktorantów ankietę, która pozwoli nam zaktualizować dotychczasowy plan działań i zaproponować konkretne rozwiązania na przyszłość - zapowiada prof. Dziubalska-Kołaczyk. - Pragniemy poznać mocne i słabe strony środowiska pracy osób prowadzących badania i wyznaczyć obszary, w których powinniśmy się doskonalić.  - wyjaśnia prorektorka.

Działaniem w ramach HR Excellence in Research będzie także przygotowanie Gender Equality Plan – GEP. Dokument ten będzie określał cele i zadania uczelni na rzecz równości płci. Przewidywane działania będą dotyczyć takich obszarów jak równowaga płci w rekrutacji i karierze naukowej oraz procesie podejmowania decyzji, a także włączenie wymiaru płci do treści badań i innowacji.

Uniwersytet wprowadził także konkretne zasady rekrutacji nauczycieli akademickich - Oparte są na trzech fundamentalnych zasadach - wyjaśnia Katarzyna Linke, dyrektorka Centrum Spraw Pracowniczych uczelni. - Otwartość (rekrutacja ma charakter otwarty i podlega publicznemu ogłoszeniu), przejrzystość (rekrutacja posiada proste i jasne reguły, dostępne i stosowane jednakowo wobec wszystkich kandydatów) oraz kompetencje (selekcja kandydatów jest oparta wyłącznie na kryteriach merytorycznych i gwarantuje wybór kandydata o najlepszych kwalifikacjach, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, narodowe lub społeczne, religię lub wyznanie, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz status społeczny bądź materialny) - wymienia dyrektorka Katarzyna Linke.

W maju 2022 roku UAM czeka ocena okresowa dokonywana przez ekspertów Komisji Europejskiej dotycząca wdrożenia zasad Kodeksu i Karty. - Ufamy, że wyróżnienie dla UAM zostanie utrzymane i że przez kolejny okres uczelnia będzie częścią prestiżowego grona instytucji wyróżnionych logo HR Excellence in Research – zapowiada prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048