Data publikacji w serwisie:

Naukowczynie i naukowcy, pracowniczki i pracownicy - raport o równości i różnorodności na UAM

Nakładem wydawnictwa UAM ukazał się Raport z monitoringu warunków pracy i równego traktowania w UAM, którego celem było rozpoznanie, zmapowanie oraz opisanie sytuacji pracowników i pracownic na stanowiskach naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych w kontekście nierówności ze względu na płeć.

Publikacja zawiera najważniejsze wyniki badań dotyczących kilku kluczowych obszarów i uwarunkowań nierównego traktowania, tj.: doświadczeń biograficznych, struktury zatrudnienia, warunków pracy, rekrutacji, szkoleń i awansów, kultury organizacji i środowiska pracy, mobbingu, molestowania i mikroagresji oraz godzenia pracy z życiem prywatnym i rodzinnym. Analiza wypowiedzi osób zatrudnionych w UAM zebranych za pośrednictwem ankiety stanowiła podstawę opracowania wniosków i rekomendacji dla władz rektorskich oraz wydziałowych, które zamieszczono w Raporcie.

Wśród rekomendacji znalazły się między innymi:

  • zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z równego traktowania w kontekście rozwoju indywidualnych karier, etyki, bezpieczeństwa i kultury pracy na uniwersytecie,
  • przygotowanie oferty szkoleniowej dla kadry w zakresie zarządzania projektami, kompetencji liderskich, mentoringu, przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację, mobbing czy molestowanie,
  • wypracowanie rozwiązań i standardów, które w toku rozwoju kariery naukowej będą uwzględniały sytuacje i potrzeby naukowczyń i naukowców opiekujących się osobami zależnymi a także w okresie ciąży, połogu i opieki nad małym dzieckiem czy w czasie powrotu do pracy po przerwie;
  • wypracowanie i wdrożenie bezpiecznej, etycznej procedury zgłaszania, interweniowania oraz procedowania spraw w przypadku wystąpienia zachowań niepożądanych i przemocowych.

Badania zostały przeprowadzone w UAM w 2021 r. Próba badawcza wyniosła 635 osób, z czego 42% mężczyzn i 58% kobiet. Badane osoby reprezentowały 23 wydziały i jednostki UAM.

- Główna idea, która stoi u podstaw koncepcji projektu to Uniwersytet, w którym kobiety i mężczyźni, w całym spektrum różnorodności, mogą swobodnie podążać wybraną przez siebie ścieżką rozwoju naukowego, mogąc w równym stopniu korzystać z zasobów uczelni oraz mając równe szanse rozwoju kariery oraz uczestnictwa we wspólnocie uniwersyteckiej - mówi dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, która weszła w skład prowadzącego badania Zespołu ds. Audytu i monitoringu równości oraz różnorodności w UAM. Grupą powołaną 13 stycznia 2021 r. przez Rektorkę UAM kierowała dr hab. prof. UAM Grażyna Gajewska. Pracowali w niej także dr hab. prof. UAM Edyta Głowacka- Sobiech, dr Maciej Kokociński, mgr Katarzyna Wala.

Badanie z monitoringu warunków pracy i równego traktowania w UAM objęły matronatem Rektorki UAM: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk i prof. dr hab. Joanna Wójcik oraz zespół Gdy Nauka jest Kobietą UAM.

Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowej sieci Communities of PrACTice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe (ACT).

Raport w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach Wydawnictwa Naukowego UAM https://press.amu.edu.pl/pl/raport-z-monitoringu-warunkow-pracy-i-rownego-traktowania-w-uam.html

Zapis bibliograficzny publikacji

Gajewska G., Głowacka-Sobiech E., Chmura-Rutkowska I., Kokociński M., Wala K, Raport z monitoringu warunków pracy i równego traktowania w UAM, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2022.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048