Data publikacji w serwisie:

Odnowienie doktoratu prof. Andrzeja Szwarca

8 listopada na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. Andrzeja Szwarca, którego promocja doktorska odbyła się w 1970 roku. - Zgodnie z uniwersytecką tradycją przypominamy te miłe chwile związane z nadaniem stopnia doktora - mówiła Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska.

- Profesor Andrzej Szwarc, to wybitny uczony, wyjątkowy menadżer nauki, znakomity wykładowca i wychowawca wielu pokoleń prawników, który przez kilkadziesiąt lat wnikliwie bada i interpretuje polskie i zagraniczne prawo karne - podkreślała Rektorka. Prof. Andrzej Szwarc jest zasłużonym Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. Jego szerokie zainteresowania naukowe, skupiające się na polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym, prawie sportowym oraz prawnych problemach HIV i AIDS zaowocowały wielokierunkowymi badaniami oraz szeregiem znakomitych publikacji, krajowych i zagranicznych. Prof. Andrzej Szwarc wypromował wielu magistrów, doktorów i doktorów habilitowanych. Uczestniczy w pracach wielu gremiów naukowych i zawodowych m.in. Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk czy Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Został wyróżniony wieloma nagrodami naukowymi i odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. To naukowiec o krajowym i międzynarodowym autorytecie.

- Dzisiejsza uroczystość jest okazją do wyrażenia podziękowań Panu Profesorowi za wszystkie lata pracy na rzecz naszej Uczelni, za ciągłe służenie wiedzą, doświadczeniem oraz wszelką pomocą udzielaną młodszym pokoleniom kadry naukowej - mówiła prof. Bogumiła Kaniewska.

W odnowieniu doktoratu profesorowi towarzyszyło znakomite grono gości - rodzina, a także: Starosta Poznański Jan Grabkowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu Piotr Burdajewicz, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Sędzia Sądu Najwyższego prof. Włodzimierz Wróbel, Rektor Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu prof. Ryszard Sowiński, Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego Mecenas Paweł Sowisła, była Premier RP i była Ambasador RP w Watykanie, Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim prof. Hanna Suchocka, byli Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Stanisław Rymar, były Minister Sprawiedliwości prof. Zbigniew Ćwiąkalski, były Minister Sportu i Turystyki dr Adam Giersza, były Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marek Bojarski, były Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu prof. Jerzy Smorawiński, były Rektor Wyższej Szkoły Bankowej prof. Józef Orczyk, Redaktor Naczelny Wielkiej Encyklopedii Prawa i Prezes Zarządu Fundacji “Ubi societas, ibi ius” prof. Brunon Hołyst, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu Henryk Kuligowski, Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu dr Przemysław Kieliszewski, Prorektor Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu prof. Arnold Bernaciak, Dziekan Wydziału Finansów i Bankowości Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu dr Roman Łosiński, byli Rektorzy UAM prof. Bronisław Marciniak i prof. Andrzej Lesicki oraz byli Dziekani Wydziału Prawa i Administracji prof. Andrzej Zieliński i prof. Roman Budzinowski.

Uchwałę o odnowieniu doktoratu prof. Andrzeja Szwarca Senat UAM podjął 27 lutego 2023 r.

Fot.Łukasz Gdak

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048