Data publikacji w serwisie:

Plan na 7 lat dla UAM

Nawet 345 mln zł przez najbliższe siedem lat otrzyma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – laureat pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Uczelnia przeznaczy te środki m.in. na stworzenie systemowego wsparcia dla najlepszych naukowców i zespołów badawczych, a także narzędzia wsparcia w aplikowaniu w międzynarodowych konkursach grantowych. O celach i wyzwaniach, jakie stoją przed uczelnią, mówiono 27 listopada w Collegium Minus UAM podczas uroczystej inauguracji projektu. W konferencji zorganizowanej przez MNiSW  oraz UAM udział wziął  minister nauki i szkolnictwa wyższego, dr Jarosław Gowin.

– Konkurs pozwolił na wyłonienie grupy uczelni, które – realizując swoje śmiałe programy reform – będą dążyć do osiągnięcia statusu uczelni badawczej. Nie bez przyczyny mówię o „dążeniu” – chyba wszyscy się tu zgodzimy, że obecnie czołowe polskie uczelnie dopiero do tego miana aspirują. Natomiast, głęboko w to wierzę, w perspektywie najbliższych 7 lat, może dekady, pojawią się w Polsce rozpoznawalne w świecie uniwersytety badawcze, które będą skutecznie konkurować o największe talenty z najlepszymi uczelniami europejskimi – powiedział Jarosław Gowin.

Istotną pomocą w tym dążeniu będzie podniesienie finansowania – każda z uczelni wyłonionych w konkursie otrzyma  przez 7 lat 10% zwiększenie subwencji. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w tym czasie może otrzymać nawet 345 mln złotych. Warunkiem będzie jednak pomyślne przejście ewaluacji śródokresowej.

– Mocną stroną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zawsze była znakomita kadra naukowa. Jako uczelnia badawcza będziemy dysponować większymi środkami, co pozwoli jeszcze ściślej powiązać kształcenie z badaniami prowadzonymi przez naukowców. Mam nadzieję, że taka perspektywa przyciągnie do nas zdolnych, młodych ludzi chcących zająć się pracą naukową – mówił rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Andrzej Lesicki. Dodał także – zwycięstwo w konkursie i zdobycie tytułu uczelni badawczej to potwierdzenie, że UAM należy do największych i najlepszych uczelni w naszym kraju. Złożony przez uczelnię wniosek aplikacyjny liczył ponad 200 stron. Zawarto w nim wiele informacji o kondycji naukowej uniwersytetu, analizę SWOT oraz precyzyjnie opisany plan działań, które UAM chce podjąć, jako uczelnia badawcza. Cieszymy się, że międzynarodowe grono ekspertów doceniło wartość tego projektu. To sukces godny obchodzonego niedawno jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. To szczególny rok dla naszej Alma Mater; jesteśmy nie tylko uczelnią badawczą, ale także uzyskaliśmy status uczelni europejskiej.

- Uczelnia badawcza to nie tylko zaszczytny tytuł, lecz przede wszystkim szereg wyzwań i zobowiązań oraz dodatkowe środki finansowe na realizację zadań, wyraźnie zorientowanych na rozwój badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie – mówił prorektor, prof. Ryszard Naskręcki. Przypomniał także, że ważnym kierunkiem naszego rozwoju będzie także nowoczesna szkoła doktorska oraz kształcenie „poprzez badania naukowe”.

– Przedstawiony przez nas strategiczny plan rozwoju UAM jako uczelni badawczej uznano za bardzo ambitny, ale przede wszystkim za wiarygodny, bo oparty na rzetelnej analizie naszych silnych i słabych stron. Eksperci docenili nie tylko rzetelność naszych analiz, ale także prorozwojową strategię  – podkreśla prorektor prof. Beata Mikołajczyk.

W zwycięskim wniosku UAM  zidentyfikowano pięć Priorytetowych Obszarów Badawczych, których oryginalne nazwy wynikają z nazw dyscyplin wg klasyfikacji ASJC.

Taka struktura Priorytetowych Obszarów Badawczych najlepiej oddaje obecny potencjał UAM, przede wszystkim w kontekście ich większego umiędzynarodowienia, a w konsekwencji ich szybszego rozwoju naukowego.

Oto one:

POB01 - Agricultural and Biological Science; Earth and Planetary Sciences

Nauki biologiczne i nauki o Ziemi

POB02 - Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Biochemia, Genetyka i biologia molekularna

POB03 - Chemistry; Materials Science

Chemia, Nauka o materiałach

POB04 - Mathematics; Physics & Astronomy;  Computer Science

Matematyka, Fizyka i Astronomia, Informatyka

POB05 - Arts & Humanities; Social Science

Humanistyka i Nauki Społeczne

Szerzej na temat wystąpień podczas środowej konferencji na www.uniwersyteckie.pl

Fot. Adrian Wykrota, Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 8294048