Data publikacji w serwisie:

Prof. Andrzej J. Szwarc z medalem Homini Vere Academico

- Z pewnością nikt nie ma wątpliwości, że Pan Profesor Andrzej Szwarc w pełni zasługuje na miano prawdziwego człowieka Uniwersytetu – powiedział JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki podczas uroczystości wręczenia medalu Homini Vere Academico, która odbyła się 24 maja. – Rektor dodał także, że myśli, słowa i czyny prof. Szwarca zawsze zwrócone były w kierunku uczelni, a medal jest podziękowaniem za ofiarną pracę dla dobra Uniwersytetu.

Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu”.

Prof. Andrzej J. Szwarc jest naukowcem z Wydziału Prawa i Administracji UAM. Szerokie zainteresowania naukowe profesora, skupiające się na polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym, prawie sportowym oraz prawnych problemach HIV i AIDS zaowocowały wielokierunkowymi badaniami oraz szeregiem publikacji krajowych i zagranicznych. Laureat uczestniczył w pracach wielu gremiów naukowych i zawodowych m.in. Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk czy Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, którego od 1990 r. jest Prezesem. Szczególne zasługi ma także we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie prowadzi wykłady i seminaria w ramach polsko-niemieckich studiów prawniczych.

Prof. Andrzej Szwarc był stypendystą zagranicznych fundacji i instytucji naukowych, między innymi: Fundacji Aleksandra von Humboldta, Max-Planck-Gesellschaft, Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz Friedrich-Ebert-Stiftung. Był profesorem gościnnym niemieckich uniwersytetów: Freie Universität Berlin, Ruhr-Universität Bochum i Universität Bayreuth. Posiada bogaty dorobek naukowy, łącznie 416 opracowań (z czego 61 w językach obcych), w tym: 9 książek, 41 książek, których był redaktorem względnie współredaktorem, 192 artykułów i opracowań w pracach zbiorowych, 86 innych publikacji oraz 88 opracowań niepublikowanych.

Podczas uroczystości, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. Roman Budzinowski podkreślał zasługi laureata dla wydziału. Przypomniał zaangażowanie prof. Szwarca jako byłego dziekana WPiA w cały proces powstania nowej siedziby wydziału przy al. Niepodległości. Wyraził także podziw dla laureata za umiejętne łączenie tak licznie pełnionych funkcji z działalnością naukową. Głos zabrał także prof. Justyn Piskorski, który podkreślał liczne wątki badawcze w pracy prof. Szwarca i dziękował w imieniu Katedry Prawa Karnego za – jak mówił – pomoc, cierpliwość i pracę.

„Ten medal to dla mnie wielkie wyróżnienie” – podziękował zebranym prof. Andrzej Szwarc. Podkreślił, że szczególne znaczenie ma dla niego fakt, że odbiera medal w roku obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji UAM. Zbiega to się także z jego osobistym jubileuszem. Urodził się w 1939 roku i – jak mówił- przez 63 lata swoich związków z UAM uczestniczył w wielu doniosłych wydarzeniach dotyczących uczelni.

Życiorys prof. A. J. Szwarca dostępny jest na stronie Wydziału Prawa i Administracji UAM:

http://prawo.amu.edu.pl/strona-glowna/jednostki-organizacyjne/katedry/katedra-prawa-karnego/prawo-karne-wczoraj-i-dzi/prof.-zw.-dr-hab.-dr-h.c.-andrzej-jan-szwarc

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048