Data publikacji w serwisie:

Prof. Wojciech Łączkowski człowiekiem prawdziwie akademickim

Medalem Homini Vere Academico został uhonorowany prof. Wojciech Łączkowski, związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczystość wręczenia tego szczególnego wyróżnienia odbyła się 27 września w Gabinecie Rektora UAM w Collegium Minus.

- Zgromadziliśmy się tu dzisiaj, aby docenić osobę wybitną, która praktycznie całe swoje zawodowe życie związała z naszą uczelnią - mówiła rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska. - Osobę, której wielki dorobek naukowy, zwłaszcza w sferze prawa finansowego, doceniany jest w kraju i za granicą. Osobę, która w końcu z sukcesem realizowała się jako dydaktyk, kształcąc magistrów, doktorów i profesorów. Profesor Wojciech Łączkowski, bo o nim mowa, zrealizował zatem misję, jaką ma przed sobą człowiek wiążący swoje życie z uniwersytetem. Z uniwersytetem, którego zadaniem jest – jak pisał prof. Kazimierz Twardowski – zdobywanie prawd i prawdopodobieństw naukowych oraz krzewienie umiejętności ich dochodzenia. Rdzeniem i jądrem pracy uniwersyteckiej jest tedy twórczość naukowa, zarówno pod względem merytorycznym jak pod względem metodycznym. A także dalej, wspominając o drugiej drodze uniwersytetu, drodze wychowawczej, która dla profesora i docenta Uniwersytetu nie jest czemś obcem i zewnętrznem, lecz zlewa się z jego pracą nauczycielską, polegającą na wyrabianiu w studentach umiejętności myślenia i badania naukowego - dodała prof. Bogumiła Kaniewska.

Podczas uroczystości laudację wygłosił prof. Tomasz Nieborak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, który przypominając najważniejsze wydarzenia z życia prof. Łączkowskiego dodał: - Jest ojcem pięciorga dzieci, dziadkiem wnuków, którym przekazał również swoją pasję żeglarską, gdyż w oficjalnych życiorysach pana profesora nieczęsto wspomina się fakt, iż jest on również kapitanem żeglugi wielkiej jachtowej.  
Dziekan WPiA podkreślił także: - Dane mi było, i jest, kształtować moją osobowość badacza w duchu zasad i wartości bliskich panu profesorowi Wojciechowi Łączkowskiemu i jego uczniowi, a mojemu mistrzowi panu prof. Andrzejowi Gomułowiczowi, który nie mógł wziąć udziału w dzisiejszej uroczystości. Mówiąc o wartościach mam na myśli w szczególności: szacunek, otwartość na drugiego człowieka, dyscyplinę, tolerancję, poszukiwanie prawdy, zaufanie, partnerstwo, przyzwoitość oraz skromność. Dostrzeganie dobra i zarażenie nim oraz poczucie humoru sprawiają, iż pan profesor jest osobą wyjątkową, której obecność sprawia, iż w czasach braku stabilności i poszukiwań odnajdujemy wiarę w drugiego człowieka oraz sens podejmowanych wysiłków na rzecz budowy dobra wspólnego, któremu - podobnie jak kwestii moralności, jej relacji do prawa, roli prawa - pan profesor poświęcił wiele swoich prac naukowych - mówił prof. Tomasz Nieborak.

Prof. Wojciech Łączkowski to wieloletni pracownik dzisiejszego Wydziału Prawa i Administracji, którego jest też absolwentem. W 1975 r. został prodziekanem WPiA, natomiast w 1978 r. – dziekanem. W 1977 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. W 1981 r. został wybrany prorektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1992 r. prof. Wojciecha Łączkowskiego mianowano profesorem zwyczajnym.

Naukowiec opublikował około 200 prac. Był promotorem w kilkuset przewodach magisterskich, 15 przewodach doktorskich. Był recenzentem w wielu przewodach o nadanie tytułu doktora honoris causa, procedurach habilitacyjnych, rozprawach doktorskich i publikacjach naukowych.

Prof. Wojciech Łączkowski pełnił również funkcje państwowe, w tym między innymi sędziego Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i członka Rady Polityki Pieniężnej. Udzielał się ponadto jako aktywny członek, w wielu korporacjach uczonych, w tym w Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk czy Międzynarodowym Instytucie Finansów Publicznych.

Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie – jak zapisano- “spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu”.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Ksiąźkiewicz

61 829 4048